ansökan - Huddinge kommun

advertisement
SOCIAL- OCH
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
SIDA
ANSÖKAN
1 (2)
Förtur till bostad
Vid anvisning av lägenhet överlämnar kommunen uppgifterna
på första sidan i ansökan till fastighetsägaren.
Beviljad förtur betyder inte att man får en bostad automatiskt.
Varje hyresvärd har sina regler och ställer vissa krav, till
exempel ekonomiska, på eventuell hyresgäst.
Skickas till:
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Bostadsförturer
141 85 Huddinge
1. Sökande
Efternamn och förnamn (endast tilltalsnamn)
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
Bostadsadress
Våning
Postnummer
Civilstånd
Postort
Bostadsområde
Telefonnummer bostad
Annat telefonnummer (t ex mobil)
Telefon arbete
Yrke/sysselsättning
Arbetsgivare/studier
Anställd år
Årsinkomst
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
Civilstånd
2. Medsökande
Efternamn och förnamn (endast tilltalsnamn)
Bostadsadress
Våning
Postnummer
Postort
Bostadsområde
Telefonnummer bostad
Annat telefonnummer (t ex mobil)
Telefon arbete
Yrke/sysselsättning
Arbetsgivare/studier
Anställd år
Årsinkomst
3. Hushållets storlek
Antal personer för vilka bostad söks
Barnens fullständiga personnummer
Varav barn under 18 år
Ska barnen bo i den sökta lägenheten
Stadigvarande
Tillfälligt
4. Nuvarande bostadsförhållanden
Sökande
Medsökande
Disponerar egen bostad
Ja
Hyresvärdens namn
Disponerar egen bostad
Nej
Ja
Typ av bostad
Hyresvärdens namn
Nej
Typ av bostad
Hyreslägenhet
Hyr i andra hand
Inneboende/bostadslös
Hyreslägenhet
Hyr i andra hand
Inneboende/bostadslös
Bostadsrätt
Egen fastighet
Bor hos föräldrar
Bostadsrätt
Egen fastighet
Bor hos föräldrar
Lägenhetens storlek, antal rum
Yta m2
Inflyttning år
Lägenhetens storlek, antal rum
Yta m2
Inflyttning år
5. Önskemål om område och bostad
Område
Alternativt område
Krav på hiss?
Ja
SAF-AOF-0041-091029
Antal rum
Accepteras nedre botten?
Nej
Ja
Alternativ
Nej
Accepteras omgående inflyttning?
Ja
Nej
Handikappvänlig lägenhet?
Ja
Nej
Maxhyra per månad
Var god vänd!
POSTADRESS
TELEFON OCH TELEFAX
WEBB OCH E-POST
ORGANISATIONSNR
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Bostadsförturer
141 85 Huddinge
08-535 300 00
08-535 377 02
www.huddinge.se
[email protected]
212000-0068
SIDA
2 (2)
6. Skäl för förtur
Ange ert behov av förändring av nuvarande bostadsförhållanden
Ange vad ni själva har gjort för att förändra bostadssituationen. Ange eventuell kötid hos bostadsföretag. Fortsätt på separat papper om utrymmet inte räcker till.
7. Skäl för boende i särskilt område
Om ni har behov av bostad i ett särskilt område, ange orsakerna här
8. Bifogade intyg (medicinska eller sociala skäl till bostadsförtur)
Härmed intygas att lämnade uppgifter i ansökan är riktiga. Jag/vi samtycker till att kommunen vid behov kontaktar intygsskrivare
och/eller social- och äldreomsorgsförvaltningens handläggare. Era personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens
riktlinjer.
Underskrift
Datum
Namnförtydligande
Sökandes namnteckning
Datum
Medsökandes namnteckning
Namnförtydligande
2
Download