Riktlinjer för akut- och buffertförråd 2015

Riktlinjer för
Akut- och buffertförråd 2015
AVTAL/BESLUT
Avtal om Akut- och buffertförråd ska tecknas mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
(HSF) och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på fastställd avtalsmall. När avtal har
tecknats bekostar Stockholms läns landsting (SLL) de läkemedel som finns upptagna på
Akut- och buffertforråd 2015. Läkemedlen är anpassade efter rekommendationerna i Kloka
Listan. Listan har godkänts av Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK).
ANSVAR
Sjuksköterska utsedd av MAS ansvarar för beställning och förvaring av läkemedel i akutoch buffertforråd. Lokala instruktioner för Akut- och buffertförråd utarbetas av MAS.
ANVÄNDNING
Akut- och buffertförråd är ett komplement till dosordinerade läkemedel och läkemedel
förskrivna på recept. Vid akuta ordinationsändringar kan alla boende erhålla läkemedel från
förrådet:
Akut nyinsättning, dosökning eller tillfälligt behov
• Sjuksköterska iordningställer ordinerat läkemedel från förrådet fram till nästa
ordinarie leverans av läkemedel.
• Ordinationsändringen dokumenteras enligt fastställd rutin.
• Beställning görs enligt fastställd rutin.
Korta
•
•
•
antibiotikakurer
Hela kuren administreras från förrådet.
Ordinationsändringen dokumenteras enligt fastställd rutin.
Läkemedlet ska inte beställas från dosapoteket.
BESTÄLLNING AV LÄKEMEDEL
• Läkemedel beställs av ansvarig sjuksköterska. Beställning görs via
beställningssystemet Proceedo. Beställning via fax används endast som reservrutin.
• Rekommenderade generikapreparat kan komma att bytas ut under året på grund av
leveranssvårigheter.
• Rekommenderad beställningsmängd är cirka en månads behov.
• Läkemedel i Akut- och buffertförråd ska förvaras åtskilda från övriga läkemedel.
DOKUMENTATION
• Uttag och överlämnande av läkemedel dokumenteras enligt gällande lokala
instruktioner från MAS.
• Narkotika bokförs enligt gällande riktlinjer fastställda av MAS.
VID FRÅGOR K O N T A K T A
Anna Nergårdh, chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, [email protected]
Ulla-Britt Thorslund, avtalsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, [email protected]
Farahnaz Ghalebandi, leg apotekare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, [email protected]