Anmälan om försäljning av folköl - Malung

advertisement
ANMÄLAN
om försäljning av folköl
enl. 5 kap. alkohollagen
Socialförvaltningen
Box 14
782 21 MALUNG
E-post: [email protected]
Telefon 0280 – 183 00 vx (183 26 direkt)
Fax 0280 – 183 09
Försäljnings
ställe
Namn
’
Gatuadress
’
Postnummer
Postort
Telefonnummer
Orgnr/ persnr
Faxnummer
e-postadress
Kontaktperson på försäljningsstället
Ägare
Namn
Organisations-/personnummer
Gatuadress
Telefonnummer
Postnummer och ort
Faxnummer
e-postadress
Kontaktperson hos ägaren
Fakturerings
adress (om
Namn
’
annan än ovan) Gatuadress
Postnummer
Postort
’
Kontaktperson fakturering
Orgnr/ persnr
Hantering
av lämnade
uppgifter
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får register upprättas om det är nödvändigt för att
arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Kommunen kan komma att lägga ut ett folkölsregister på internet. För detta krävs att den
registrerade har lämnat sitt godkännande.
Uppgift om folkölsförsäljning får offentliggöras på Internet:
Ja
Nej
Särskilda
uppgifter
Underskrift
Anmälningsdatum
Underskrift av ansvarig
Namnförtydligande
Anmälan insändes till: Malung-Sälens kommun, Socialförvaltningen, Box 14, 782 21 MALUNG
Download