Patientinformation om din ERCP undersökning

advertisement
Verksamhetsområde Kirurgi
Patientinformation
Patientinformation om din ERCP undersökning
ERCP (endoskopisk retrograd cholangiografi pancreatografi)
är en endoskopisk och radiologisk (röntgen) undersökning av gallvägar och bukspottkörtelgång.
Detta görs med hjälp av en lång böjlig slang. Via optik överförs rörliga bilder till en TV-monitor.
Slangen förs ned via munnen genom matstrupen, magsäcken och ut till tolvfingertarmen där
mynningen till stora gallgången och bukspottskörtelgången finns. Via en tunn plastkateter injiceras
kontrastmedel i gallgången och med hjälp av röntgengenomlysning kan art och lokalisation av
eventuellt hinder fastställas.
Med olika metoder kan stoppet i gallgången hävas. Gallstenar som fastnat i gallgången och orsakat
besvär eller stopp kan avlägsnas och förträngningar som orsakat stopp i gallflödet kan behandlas
med en så kallad stent (oftast ett plaströr eller metallnät). Detta stent ligger kvar och gör att
gallvätskan kan rinna ut i tunntarmen igen.
Varför gör man en ERCP
Vanligaste orsaken är för att behandla orsaken till att man är gul i huden och ögonvitorna. Andra
orsaker är utredning av bukspottkörtelinflammation eller gallstenssjukdomar.
ERCP kan även göras för att häva ett avflödeshinder av gallan som t.ex kan ha orsakats av att
gallstenar fallit ur gallblåsan och fastnat i gallgången eller av en förträngning i gallvägarna.
Förberedelser
Inför undersökningen tas blodprover och ofta görs en ultraljudsundersökning av gallblåsa .
gallvägar, bukspottskörtelgång samt levern. I vissa fall görs även en datortomografi eller en
undersökning med magnetkamera. Detta görs någon eller några dagar innan ERCP undersökningen.
Inför denna undersökning måste magen vara tom, därför får Du på undersökningsdagen inte äta
eller dricka något från klockan 24 dagen före eller om Du av medicinska skäl ej kan vara helt
fastande så länge minst 4 timmar innan. Det är viktigt att du fyller i din ”Hälsodeklaration”.
Du får inte ha på dig smycken och klocka när du åker till undersökningen.
Undersökningsdagen sätts en perifer venkateter (tunn plastslang som förs in med hjälp av en nål i
din högra hand). En näringslösning är kopplad till plastslangen.
Strax innan du åker ner till ERCP bör du gå på toaletten och kissa.
Du åker i säng till undersökningsrummet där endoskopipersonalen tar hand om dig, personalen
informerar om undersökningens olika steg och ställer en del frågor.
Du får lägga dig på en undersökningsbrits och övervakningsutrustning som mäter blodtryck, puls
och syrehalten i blodet kopplas till dig. Till undersökningen får du lägga dig på din vänstra sida.
Därefter får du ett läkemedel som gör att du slumra under hela undersökningen.
Efter undersökningen får du åka tillbaka till avdelningen där du får vila en stund.
fortsättning på baksidan
Pt-info-ERCP
Verksamhetsområde Kirurgi
Patientinformation
Efter din ERCP
Du är trött och behöver vila någon timme efter undersökningen.
Personalen talar om för dig när du åter får äta och dricka.
Efter undersökningen kollar personalen också att du kan kissa. Om du har ont efter undersökningen
säg till om detta på en gång så att du kan få smärtlindring. Information om vad som gjorts under
ERCP:n får du av läkare när du har återhämtat dig, ibland kan detta dock dröja till nästa dag.
Inför din hemgång
Innan du går hem får du information om den fortsatta behandlingen och du kan ställa frågor till
läkaren.
Pt-info-ERCP
Download