Minnesanteckningar nätverksmötet för Grön Rehab 4 april 2014

Minnesanteckningar nätverksmötet för Grön Rehab 4 april 2014
Närvarande:
Kristina Ljungdahl, Grön rehab, Landstinget
Rosie Gard, Wettershus
Roland Johansson, Wettershus
Lena Lyrhag, Wettershus
Mattias Nystrand, Växthuset, Sofia förs
Jens Ingolf, Växthuset, Sofia förs
Emma Moberg, Origo Resurs
Johan Arvidsson, Origo Resurs
Lars Hartvigsson, Strömsbergs trädgård
Margaretha Andermo, Strömsbergs trädgård
Peter Hedfors, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Finsam)
Plats: Origo Resurs i Huskvarna. Inbjudare samordningsförbundet och Origo Resurs.
Efter inledande fikagemenskap presenterade vi oss för varandra och den verksamhet som vi är
engagerade i.
Origo Resurs
Origo Resurs är ett socialt företag Som arbetar i Jönköping och Nässjö och har samverkansparter på
ytterligare tolv orter. 30 tal anställda i Huskvarna Nässjö, hälften arbetsanpassad anställning. Avtal
med Arbetsförmedlingen inom RESA (som gäller fram till dec 2014) och Jönköpings kommun/AMA
(Gäller till mars 2016). Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning och arbetsförmåga
under 10 tim/vecka. Placeringen är på 6-12 mån.
Erbjuder tre insatser: Livsnära samtal i grupp (eget material som också används av Växthuset),
meningsfull sysselsättning och individuellt stöd som kan bli mkt omfattande. Deltagarna har ofta
kontakt både med vården, Fk, Af, Soc.
Verksamheten bygger på samarbete med Erikshjälpen Second Hand i Huskvarna. Möbler och kläder
som skulle slängas tas tillvara, sys på kreativt sätt, målas om, kläs om och lämnas tillbaka till Second
Hand som ”Second Touch”. Även annan verksamhet (sömnad, måla, studera, byggnation, städ, café)
Genom projektmedel från Socialstyrelsen vill vi utveckla en dubbel koloniträdgård på gångavstånd.
Ett större inglasat rum gör det möjligt för samtalsgrupp, reflekterad vila. Trädgården ska vara både
arbetstränande och en plats för återhämtning.
Emma Moberg, utbildad vid Alnarp, berättade om betydelsen av kolonilotten.
Jobba sida vid sida. Alla är Lika. Sätter igång samtal. Tillåtande. Inte mkt som kan gå sönder.
Arbete- vila (enkelt att gå in och ut ur aktivitet, mikro-pauser, ”hänga lite på spaden”)
Alla är i olika faser. Men vår problematik och våra möjligheter blir tydliga då vi uttalar dem.
Medvetandegöra och sina styrkor och begränsning.
Kombinationen gruppsamtal, trädgårdsterapi eller skapande ger en mkt bra grogrund för att
återskapa sitt liv.
1
Strömsbergs trädgård
Stiftelsen Strömsbergs trädgård är en icke vinstdrivande stiftelse som har erbjudit ”rehabplatser” för
kommunens räkning. Kom igång 2006. Svårt att få stöd. 2011-2013 placerades personer inom Fas 3
via Arbetsförmedlingen. Flera fått praktik.
De har vuxit som människor när de ser att de uträttat något. Fågelholkar. Strömsbergsföreningen
som bildades 2005 har samlad Kompetens med bl.a. fd stadsträdgårdsmästare Lennart Angselius
med i styrelsen.
Dokumentation från 30-talet. Visningar av Kameliaträdet, traditionell julmarknad.
Ev synskadade i framtiden. Arvsfondsansökan är under utarbetning.
Grön Rehab i Tenhult
Kristina Ljungdahl, arbetsterapeut och rehabsamordnare, är projektledare.
Erbjuder platser som hjälp i sjukskrivningsprocessen. Landstinget och Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden finansierar.
Bove Åkesson psykolog psykodynamiker, Sofia Karlsson, Djurhållare, James Chadwick,
trädgårdsmästare. Nära samarbete med Naturbruksgymnasiet i Tenhult.
Individen måste ha gjort ett val. ”Jag har ett ansvar”. 2 dagar per vecka. Medveten Närvaro, lägga
undan sina mobiler. Stanna upp. Sitt-stunder på promenader. Individuell anpassning av aktivitet och
tempo, därför 2 personer som leder gruppen. Kravet är att man kommer dit. Dag 1 samtalet bärande,
dag 2 trädgårdsmästare och djurhållare. 1 timmes promenad. Leds av Anna från Taberg.
Tar in deltagare från länet. Jobbar mot 52 vårdcentraler.
Remisser fr medicinskt ansvarig eller från arbetsterapeut, sjukgymnast. Initiativet kan komma från
kommun, AF eller FK, men sjukskrivningen från läkare el dyl. Försäkringskassan främste
samarbetspartnern utanför vården.
Primärvårdsnivå. Kan vara halvt sjukskrivna. Om från försörjningsstöd. Preventiv sjukskrivning.
Krisbearbetning. Får tid att tänka igenom sitt liv
Wettershus – Gröna ängar
Ekumenisk stiftelse som driver en retreatgård.
Läkaren Karin Thörne i styrelsen. Hennes son Anton Thörne gjorde en skiss och projektplan för att
bygga en rehabiliteringsträdgård på Wettershus (kandidatarbete utifrån Alnarpsmodellen).
2
Sökte pengar från landstingets EU-leaderprojekt. Markberedning, bygga ett hus som skulle kunna
användas av externa grupper. Franciskushuset. Vill att grupper ska besöka. Sitta på gungan som
hänger ned från ek. Riktade retreater. Kajsa Unosson, trädgårdsterapeut håller i retreat. Förebygga.
Rytmen på gården. Fasta hålltiderna finns, stillheten, tystnaden, medveten närvaro.
Redan inlett ett samarbete med Origo Resurs. Lillian Lavesson från Alnarp medverkar på kursdagen
för grön rehabilitering den 19e maj.
Växthuset
Drivs av Sofia-Järsnäs församling. Var ett projekt som blev permanentad verksamhet kring årsskiftet med förbehållet att vi behöver finna en delfinansiering av verksamheten. Tar emot grupper idag utan
ersättning under 16 veckor, två dagar i veckan. 8 deltagare och 3 volontärer. Mattias Nystrand och
Åsa Brolin leder arbetet. Håller till i Sofia Prästgård på Kapellg.
Erbjuder samtalsgrupp med Origo Resurs´ material ”Hela Livet”, men modifierar det efter egna
tidsramar och hur gruppen ser ut. Kombinerar med olika slags skapande arbete och vandringar.
Konceptet med samtalsmaterial fungerar väl. På onsdagens promenader så återkopplar vi två och två
till det tema vi hade veckan innan. Sen summerar vi i storgrupp.
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Peter Hedfors från Samordningsförbundet visade en ppt och talade om utanförskapets kostnader:
offentlig försörjning, ohälsa, minskade skatteintäkter, produktionsbortfall… Satsningar mot
utanförskap ger snabba vinster på många sätt.
Finsam är samarbete mellan kommuner, Landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Förbundet bygger ”hängrännor mellan stuprören”. 83 förbund i landet.
Målgrupp 18-64 år.
Delfinansiering av projekt, förstärkning av löpande verksamhet och kompetensutveckling!
Arenasamverkan (samverkan mellan vårdcentraler/psyk, FK, AF och försörjningsstöd)
Fyra projekt som fått stöd: Steg in (nyanlända, integration), Från ohälsa till hälsa (smärtrehab),
Krami för unga med kriminell problematik (40 till arbete! Av 70) och Enter – Handläggare från FK, AF,
från sjukvården mm. Stöder även Grön rehab och Fia mé knuff.
57 % av dem som slutat i Enter har haft arbetsförmåga.
Origo Resurs har tagit emot flera deltagare från Enter via Af.
Exempel på kompetensutveckling: KUR-KunskapsUtveckling kring Rehabilitering av personer med
psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder. Fortsätter 2015 kring psykisk ohälsa.
Nätverket arbetslivscoacher för personal inom AF, kommun och organisationer som matchar
personer ut mot arbete. Vill ni vara med så meddela Peter.
ESF-förstudien ”Hela kedjan mot företaget” formulerar vad arbetsgivare behöver för att kunna
erbjuda fler och mer stabila platser för personer som har funktionshinder eller andra arbetshinder.
Ansökan om medel från förbundet kan inte komma från förening utan måste vara från huvudmän.
Däremot kan utförande ske helt eller delvis av annan organisation.
3
Efterföljande diskussion
Hur stort behov av Grön Rehab finns, hur många är behjälpliga av den insatsen? Är behovet mättat?
Vad kan vi göra för att stödja arbetsgivaren i sitt återmottagande av den anställde?
Att anställa en person på lönebidrag.
Stort intresse på landstinget. Tar lite tid innan en verksamhet kommer på plats.
Certifiering av begreppet Grön Rehab. Alnarpsmodellen. Ett arbetssätt. Får vem som helst kalla sin
verksamhet det?
Informera varandra via mail, ”hur har ni löst det dilemmat?” . Kan ”Hela kedjan till företaget”
innehålla Grön Rehab? Samordnar vi insatserna?
Stadigvarande sjukersättning. Långsiktig insats.
LSS-stöd.
Psykiatrin. Råå:s gård Tranås. Exempel.
Känsla av sammanhang. Tillhåll. De miljöerna finns inte i psykiatrin. Mina styrkor och brister.
Vuxenpsykiatrin.
”Healing Fields” kliva ut i odlingslotterna.
Utveckling psykiatrin.
Psykisk ohälsa. Vilka omfattar det?
Viktigt att vi känner varandra att det är bra att träffas!
Nästa träff
Alla var överens om att det var angeläget att träffas igen efter sommaren
29 augusti 2014 kl 10-12 på Wettershus.
Översiktliga minnesanteckningar från Mattias Nystrand, Växthuset, kompletterat av Johan Arvidsson
och Peter Hedfors
4