Bilaga 7

advertisement
1 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE AKUTSJUKVÅRD
Mellan Södertälje sjukhus, org nr 232100-0016, 152 86 Södertälje, nedan kallad
Leverantören och Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsutskottet,
org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallad Beställaren har
följande överenskommelse med bilagor, tillsammans kallad överenskommelsen,
träffats.
§ 1.
UPPDRAG / ÅTAGANDE
Leverantören ska, för Beställarens räkning, tillhandahålla hälso- och sjukvård i
enlighet med överenskommelsen.
§ 2.
ALLMÄN INRIKTNING
Det övergripande inriktningsmålet för hälso- och sjukvården är enligt
landstingsfullmäktige att ge invånare i landstinget en värdig och kvalitativt god
vård inom rimlig tid. Den gemensamma visionen för den framtida hälso- och
sjukvården är att skapa trygghet för befolkningen genom en god hälso- och
sjukvård som ger bästa möjliga hälsa. En hög patienttillfredsställelse med vård av
högsta kvalitet, bra bemötande och god omtanke är målet för den somatiska
akutsjukvården.
Leverantören ska bedriva hälso- och sjukvård på lika villkor och utifrån individens
behov och därvid säkerställa:
- god tillgänglighet
- respektfullt och värdigt bemötande
- hög medicinsk kvalitet
- god omvårdnad
- insatser som stärker individens hälsa
- förebyggande hälsovård för individer
- bidra till välfungerande vårdsamband
- ansvarsfull och effektiv användning av resurser
- hög etisk medvetenhet
Utgångspunkten för verksamhetens omfattning och inriktning är att centralt och
lokalt fattade sjukvårdspolitiska beslut ska genomföras och att utvecklingen av
2 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
vården ska ske i enlighet med sjukvårdspolitiska riktlinjer. Leverantören åtar sig
att göra medicinska prioriteringar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.
Vården ska planeras ur ett helhetsperspektiv.
Leverantören ska tillhandahålla hälso- och sjukvård i överensstämmelse med de
av landstingsfullmäktige antagna policydokumenten ”Vård i dialog”, ”Att stärka
patientens ställning - vägledning för patienter och personal” och ”Värdegrund för
hälso- och sjukvården inom ramen för en hälso- och sjukvårdsetisk plattform”
samt de av Hälso- och sjukvårdsnämnden antagna utfästelserna för att stärka
patientens ställning.
Vården ska vidare där så är möjligt vara evidensbaserad genom att Leverantören
bland annat följer nationella riktlinjer, SBU-rapporter, regionala vårdprogram för
Stockholms läns landsting, ”Riktlinjer för remitteringar till bilddiagnostik” samt
lokala riktlinjer och handlingsprogram, se bilaga 2a.
Ny kunskap tillförs hälso- och sjukvården kontinuerligt varför riktlinjer,
vårdprogram och andra kunskapsdokument fortlöpande uppdateras och nya
tillkommer. Leverantören ska ha en beredskap och en rutin för att ständigt
införliva ny kunskap och ompröva mindre effektiva metoder. Detta ska ske i
dialog med Beställaren. Leverantören ska bemöda sig om att inneha och
vidarutveckla en effektiv process för diagnostik och behandling i såväl öppen som
sluten vård samt säkerställa goda uppföljningsrutiner.
VERKSAMHET OCH VÅRDTJÄNSTER
§ 3.
INNEHÅLL OCH VOLYM
Leverantören åtar sig att tillhandahålla akut och elektiv somatisk sjukvård i
öppenvård, dagkirurgi/dagvård och slutenvård enligt denna överenskommelse för
befolkningen inom Stockholms läns landsting. Omfattningen av åtagandet framgår
av nedanstående tabell. Specificering per klinik framgår av bilaga 1.
3 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Vårdform
Vårdtillfällen, Besök,
antal
antal
Öppen vård , elektiv
Sluten vård, elektiv
2 057
Öppen vård, akut
Sluten vård, akut
7 362
Dagkir/dagvård
elektiv
Dagkir/dagvård akut
Summa sex rader
9 419
Förlossningar,
15
elektiva 1)
Förlossningar, akuta
2 185
1)
Summa sex rader,
11 619
och förlossningar
1) Avser DRG 370-375
76 379
26 009
2 220
33
104 642
104 642
Poäng,
antal
2 754
2 294
1 743
6 557
519
Genomsnittsvikt Pris/vårdform,
(2002 års
Mkr
viktlista)
0,036
79 666
1,115
66 364
0,067
50 431
0,891
189 650
0,234
15 013
8
13 876
18
0,235
1,218
227
401 351
528
1 726
0,790
49 923
15 620
451 802
Överenskommelsen omfattar ovan angivna volymer fördelade inom följande
verksamhetsområden:
Invärtesmedicin inkluderande
- allmän internmedicin
Barnsjukvård inkluderande
- barnmedicin
Kirurgi inkluderande
- kirurgi
- ortopedi
Kvinnosjukvård inkluderande
- gynekologi
- BB, förlossning
Anestesi inklusive algologi
Utförda vårdtjänster som inte ingår i ovan angivna åtagande ersätts inte.
Leverantören ska planera verksamheten så att överenskommen volym
tillhandahålles över hela kalenderåret med beaktande av förväntad
årstidsvariation.
4 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Verksamheten ska omfatta:
- Planerad tidsbeställd öppenvårdsmottagning
Inriktningen ska vara att patienterna efter initial diagnostik i
primärvården, hos privat- eller sjukhusspecialister remitteras till
Leverantören.
- Dagkirurgisk vård, dagmedicinsk vård
Patienter som remitteras eller som utretts hos Leverantören.
- Sluten vård
Patienter med akutsomatiska sjukdomstillstånd, som remitteras av
annan leverantör eller
som utretts av Leverantören och vars sjukdomstillstånd kräver sluten
vård.
- Akutmottagning
Akut omhändertagande av akut sjuk/skadad patient för behandling
och vård dygnet runt. Patient som inte kan slutbehandlas vid
akutmottagning ska överföras till annan adekvat vårdinstans snarast
möjligt. Inom alla specialiteter som ingår i Leverantörens åtagande
råder slutbehandlingsansvar även för akuta patienter.
- Jour och beredskap
Erforderliga jourlinjer hela dygnet för de specialiteter som omfattas
av överenskommelsen. Socialstyrelsens medicinska faktadatabas
MARS utgör riktlinjer som Leverantören ska beakta. Personal vid
telefonrådgivning ska ha lägst sjuksköterskekompetens.
- Katastrofberedskap
Akut omhändertagande av skadade, sjuka och drabbade vid stora
olyckor, katastrofer, hot, särskilda händelser, svåra påfrestningar på
samhället i fred samt under höjd beredskap.
När Leverantören tagit emot remitterad patient åligger det Leverantören att svara
för alla åtgärder i samband med Leverantörens diagnostik och behandling, som t
ex röntgen och laboratorieanalyser av olika slag. Innan patienten överförs till
primärvården eller annan vårdnivå ska patienten vara färdigdiagnostiserad och av
Leverantören väl förberedd för fortsatt behandling, hemsjukvård eller
rehabilitering.
§ 4.
REVIDERING AV INNEHÅLL OCH VOLYM
Vid förväntade avvikelser i förhållande till överenskommen årsvolym ska
Leverantören snarast kontakta Beställaren. Fattade sjukvårdspolitiska beslut kan
påverka
sjukvårdsstrukturen
under
överenskommelsens
giltighetstid.
Utgångspunkten är att fattade beslut ska genomföras och att utvecklingen av
vården ska ske i enlighet med de sjukvårdspolitiska riktlinjerna. Detta kan
medföra att omfattningen av överenskommelsen kan komma att förändras under
5 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
överenskommelsens giltighetstid. Leverantören ska medverka till sådana
förändringar. Förändring i vårdinnehåll och vårdvolym under den period
överenskommelsen gäller kan enbart ske genom av båda parter tecknat skriftlig
överenskommelse.
INRIKTNING OCH VÅRDKVALITÉT
§ 5.
VÅRDKVALITET
Leverantören och Beställaren har ett gemensamt ansvar för att tillse att
befolkningen erbjuds en god hälso- och sjukvård på lika villkor. En grundläggande
förutsättning för att nå målet är att parterna samverkar kring ett långsiktigt och
systematiskt kvalitetsarbete.
Leverantören ska ha ett system för planering, uppföljning och utveckling av
verksamheten med fokus på kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd. För uppföljning och utvärdering av vårdgivares kvalitetssystem
kommer Beställaren att använda instrumentet LAGE i samverkan med
Leverantören.
Beställaren ska stötta kvalitetsarbetet genom tydliga målformuleringar samt
utveckling av metoder för såväl överenskommelsens uppföljning som uppföljning
på patientgruppsnivå. För Leverantören ska arbetet med kvalitet utgöra en
grundpelare i ett ständigt pågående förbättringsarbete av all vård. Kvalitetsarbetet
ska vara inriktat på att stärka och utveckla det som är den innersta kärnan i en god
hälso- och sjukvård, nämligen att vården är (1) kunskapsbaserad och
ändamålsenlig, (2) säker, (3) patientfokuserad, (4) effektiv, (5) jämlik, (6) ges
i rimlig tid.
Ovanstående sex kvalitetsområden utgör ram för ett antal gemensamt formulerade
kvalitetsmål enligt bilaga 2.
Överenskomna kvalitetsområden och kvalitetsmål utgör utgångspunkt för
redovisning av årligt kvalitetsbokslut. Redovisning av vårdens kvalitet och resultat
ska kännetecknas av öppenhet gentemot samtliga intressenter.
§ 6.
PATIENTENS STÄLLNING
6 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Leverantören och Beställaren ska arbeta gemensamt för att kontinuerligt förbättra
patientens ställning. Vården och det personliga bemötandet av den vårdsökande
ska utmärkas av hög kvalitet och helhetssyn. Leverantören ska tillhandahålla tolk
till patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket eller är i
behov av teckentolk. Leverantören ska i övrigt följa policydokumentet ”Vård i
Dialog”.
§ 7.
TILLGÄNGLIGHET / VÅRDGARANTI
Vården ska utmärkas av kontinuitet, tillgänglighet och korta väntetider.
Leverantören ska anpassa telefon-, öppethållande- och mottagningstider efter krav
på god tillgänglighet, samt svara för att det finns lättillgänglig och lättförståelig
information om öppettider och tidsbeställning.
Leverantören ska inom ramen för överenskommen volym, följa av Stockholms
läns landsting antagna tillgänglighetspolicyn för besöks- och vårdgarantin samt
rehabilitering. Dessa är för närvarande följande:
- Specialistbesök efter remiss ska kunna ske utan dröjsmål men senast inom tre
månader
- Inom en månad för patienter med stark oro eller när läkaren p g a befarad
allvarlig sjukdom med försämrad prognos vid tidsutdräkt bedömer att besök
hos specialist ej kan anstå
- Medicinskt motiverad vård och behandling ska erbjudas inom tre månader
efter det att beslut om åtgärd tagits.
Leverantören ska följa fastställda rutiner för information till patienten om dennes
rättigheter gällande vårdgaranti. I de fall vårdgarantitiden enligt ovan inte kan
hållas ska handläggning ske enligt de rutiner som fastställts av Beställaren.
§ 8.
UTOMLÄNSPATIENTER
Denna överenskommelse utgör en vårdöverenskommelse mellan Stockholms läns
landsting och Leverantören i den meningen att Leverantören åtar sig att följa
Riksavtalets och dess efterföljare för vård av patienter från andra landsting.
Leverantören ska härvid följa Landstingsförbundets rekommendationer om
valmöjligheter inom hälso- och sjukvården som komplement till av Stockholms
läns landsting fastslagna riktlinjer för valmöjligheter. Rekommendationerna
innebär bland annat att patienter från andra landsting ska, under vissa
förutsättningar, erbjudas möjlighet att välja öppenvård för specialistvård och rätt
att välja behandling i sluten vård. Ett sådant åtagande får dock inte påverka
Leverantörens åtagande enligt denna överenskommelse.
7 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
§ 9.
SAMVERKAN
Grundläggande krav på samverkan återfinns i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om informationsöverföring och samordnad vårdplanering samt i
föreskrifter om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.
Leverantören ska samverka med övriga aktörer i vårdkedjan såsom primärvård,
övrig akutsjukvård, geriatrik, psykiatri och kommunens hälso- och sjukvård, samt
ambulans- och övrig transportverksamhet. Leverantören ska även samverka med
försäkringskassa och övriga myndigheter. Samverkan ska bedrivas på ett sådant
sätt att patienten upplever vården som en helhet.
Inom Södertäljeområdet (Södertälje, Salem och Nykvarn) har Södertälje sjukhus
en viktig roll i uppbyggnaden av närsjukvården i området. Det samverkansorgan
som finns i området, SINSS (samverkan i Nykvarn, Salem, Södertälje) utgör en
naturlig plattform för utvecklingen av närsjukvården i området.
Remisser, epikriser och annan information om den enskilde patienten ska, med
patientens medgivande, kommuniceras på ett systematiskt och strukturerat sätt till
berörda i vårdkedjan. Remissbekräftelser och remissvar ska sändas till
inremitterande läkare inom överenskomna tider.
Leverantören ska vidare
- med patientens medgivande inhämta nödvändig information från patientens
husläkare och samverka med andra berörda i vårdkedjan i samband med
vårdplaneringen,
- utan dröjsmål informera berörda i vårdkedjan, i första hand patientens husläkare
och kommun, vid inskrivning av patient som är eller vid utskrivningen kommer
att bli föremål för deras insatser. Leverantören ska tillsammans med patientens
husläkare och övriga berörda i vårdkedjan medverka i planeringen av patientens
fortsatta vård. Leverantören ska i god tid informera patientens husläkare och
övriga berörda i vårdkedjan om patientens planerade utskrivning.
- samverka med patienter och anhöriga samt med patient- och
handikapporganisationerna för att aktivt ta tillvara deras erfarenheter och
synpunkter i förbättringsarbetet,
- aktivt samverka för att patienter, vars behov inte kräver akutsjukvårdens resursoch kompetensnivå, omhändertas på adekvat vårdnivå såsom
husläkarverksamhet, hemsjukvård, öppenvårdsspecialist, geriatrisk klinik, samt
den kommunala hälso- och sjukvården. I denna samverkan ingår att bidra med
konsultativt stöd och utbildningsinsatser i kompetenshöjande syfte.
8 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
- i samverkan med övriga vårdgivare tillse att patient utrustas med de tekniska
hjälpmedel patienten är i behov av inför hemskrivning/utskrivning/hemgång,
- verka för möjligheter till växeltjänstgöring mellan akutmottagningens och
ambulanssjukvårdens personal,
- påbörja uppbyggnad av rutiner som är nödvändiga för genomförandet av
förvarningstelefoner i ambulans.
§ 10. LEON-PRINCIPEN
Leverantörens resurser ska inriktas allt tydligare mot att utnyttjas endast då dess
specifika kompetens behövs. Parterna är överens om att inriktningen för vården
ska följa "principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå", LEON-principen.
Parterna åtar sig att i samverkan under överenskommelsens giltighetstid aktivt
medverka till att så långt möjligt överföra öppenvård och dagvård som inte kräver
Leverantörens stödfunktioner i omedelbar närhet från Leverantören till
mottagningar utanför Leverantörens.
§ 11. VÅRDINRIKTAD INFORMATION
Leverantören svarar för att patienterna får god information om de frågor som rör
vården. All information ska ha en tydlig avsändare. Beställarens roll som
uppdragsgivare ska framgå i alla relevanta sammanhang.
Beställaren ansvarar för och tar fram övergripande information om vårdutbud och
regler som styr hälso- och sjukvården. Leverantören ska bidra till att denna
information når ut till patienterna, främst genom att ge korrekta svar på patienters
frågor, men också genom att på lämpligt sätt sätta upp eller ställa fram
informationsmaterial som Beställaren tillhandahåller.
I de fall där Leverantören av något skäl inte kan ge en patient den vård han/hon
behöver, ska Leverantören informera honom/henne om de möjligheter som finns
via vårdgaranti och valfrihet. Hänvisning till vårdalternativ utan
landstingsfinansiering får enbart ske när det ligger i linje med intentionerna i
denna överenskommelse.
Leverantören ska även hålla de egna adress- och kontaktuppgifterna aktuella i
Stockholms läns landstings elektroniska katalog, för publicering bland annat på
Internet.
9 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
§ 12. UTVECKLING AV VÅRDEN
Leverantören ska i samverkan med Beställaren och andra enheter inom den
medicinska professionen utveckla och förbättra hälso- och sjukvården
verksamhetsmässigt och strukturellt. Leverantören ska härvid särskilt verka för att
säkerställa att nya medicinska rön och ändrade riktlinjer för vårdens bedrivande
införlivas i överenskommen verksamhet såsom t ex utvecklingen av
telemedicinens möjligheter. Leverantören ska vidare medverka i
kunskapsuppbyggnaden av Medicinskt Programarbete. Utvecklingssamverkan ska
bedrivas och administreras inom respektive egen organisation. Var part svarar för
sina egna kostnader, såvida annat inte särskilt överenskommits.
Under överenskommelsens giltighetstid kan behov av utökade resurser uppstå som
en följd av bland annat:
- utfall av årlig revision,
- medicinsk/teknisk utveckling med nya diagnostiska metoder och nya
behandlingsregimer,
- förändringar i epidemiologi och medicinsk behovsbild,
- patientens fria val,
- förändrade ersättningssystem,
- förändringar i kostnadsansvar gällande framför allt läkemedel och medicinsk
service samt
- politiskt beslutade förändringar i övrigt.
Förändringar i omvärldens krav, som faller inom ovanstående rubriker och som
det vore fel att inte följa med hänsyn taget till prioriterade behov och
förväntningar hos befolkningen, ska leda till att Leverantören och Beställaren
gemensamt söker en lösning som i första hand innebär att överenskommen volym
omfördelas inom leverantörens organisation.
Leverantören åtar sig att tillämpa inom Stockholms läns landsting beslutad modell
för Kostand Per Patient, KPP, under år 2003 enligt beslutad projektplan. Båda
parters intention är att införa kostnadsytterfallsersättningar från och med den 1
januari 2005.
§ 13. FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (FoUU)
Forskning, utveckling och utbildning utgör en naturlig och integrerad del i
Leverantörens ansvar att bedrivas inom ramen för överenskommen verksamhet.
Karolinska institutet äger rätt att hos Leverantören bedriva forskning och
forskarutbildning. Om Leverantören omfattas av det s k ALF-avtalet ska
Leverantören tillhandahålla Karolinska institutet de tjänster som avtalet reglerar.
10 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Leverantören har också att bidra och medverka i utveckling av den medicinska
verksamheten genom att bedriva kvalificerat patientnära utvecklingsarbete samt
att svara för kunskapsspridning.
Leverantören har skyldighet att i rimlig omfattning tillhandahålla kliniska
utbildningsplatser för de vårdyrkesgrupper som universitet/högskola utbildar.
Beställaren äger rätt att till Leverantören anvisa AT-, ST-läkare och övriga
vårdyrkesstuderande. Leverantören har att svara för att kvalitet och inriktning
följer legitimations- och examenskraven för respektive utbildning.
Leverantörens FoUU åtaganden och ersättning regleras årligen i en särskild
överenskommelse med Beställaren och ska spegla Leverantörens FoUU-aktivitet.
Hur medlen nyttjas ska redovisas till Beställaren när så påkallas.
Ersättning enligt DRG/KÖKSsystemet innefattar resursåtgång som är kopplad till
inskolning och fortbildning av personal alla kategorier.
Leverantören ska bistå Beställaren med uppgifter om utbildningsbehov och behov
av bedömning av medicinsk-teknisk utveckling. Införande av ny metodik ska ske i
samråd mellan Leverantören och Beställaren enligt de principer som angivits i
bilaga 3.
§ 14. LÄKEMEDEL
Mål / Allmänt
Det övergripande målet är en rationell, säker och kostnadseffektiv användning av
läkemedel sett ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa
beaktas. Ordination av läkemedel ska ske på vetenskaplig grund och enligt
beprövad erfarenhet.
Genom uppföljning och analys ska leverantören bidra till att skaffa underlag för en
ständig förbättring och utveckling av läkemedelsanvändningen.
Om avtal om läkemedelsrabatter finns ska det rabatterade preparatalternativet
användas. Vårdgivaren ska följa de rekommendationer som Beställarens
läkemedelskommitté och LÄKSAK (landstingets centrala läkemedelskommitté)
utfärdar.
Inom landstinget pågår en diskussion om att överföra ett kostnadsansvar för
läkemedel till respektive vårdgivare. Om landstinget inför regler om detta äger
båda parter rätt att uppta förhandlingar med vårdgivare om hur dessa regler ska
införas även i den verksamhet som denna överenskommelse omfattar.
11 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Parterna
är
överens
om
att
snarast
teckna
tilläggsöverenskommelse/överenskommelse för läkemedel som syftar till att öka
andelen rekommenderade preparat i förskrivningen och delning av de ekonomiska
vinsterna med förändringen.
Kvalitetsbokslut
Leverantören förbinder sig att följa upp statistik över förskrivning av läkemedel i
öppenvård och kontinuerligt bedöma denna läkemedelsförskrivning ur såväl
medicinsk som ekonomisk synvinkel.
Parterna ska under 2003 samverka för att ta fram ett kvalitetsbokslut för
läkemedel.
IS / IT
Dokumentation görs i verksamhetens journalsystem. Parterna är överens om att
aktivt stödja förberedelserna inför etableringen av förskrivarstöd,
landstingsgemensam läkemedelslista och elektroniska recept och anpassa aktuella
verksamhetssystem så att de kommer att kunna samverka med
landstingsgemensamma tjänster.
Förskrivarstödet ska vara enkelt att använda, intuitivt och med stödfunktioner för
rekommenderade läkemedel. Stödet ska utformas så att vårdgivaren vid
förskrivningsögonblicket har tillgång till korrekt information om patientens
läkemedelsförskrivning oberoende av var i landstinget patienten erhåller vård.
När den landstingsgemensamma läkemedelslistan finns i drift ska leverantören
erbjuda patienter och förskrivare åtkomst till listan och möjlighet att lagra
läkemedelsinformation i listan.
Vid elektronisk förskrivning av läkemedel ska Leverantören använd sig av SLL:s
receptserver.
Beställaren kommer under överenskommelsens giltighetstid att tillhandahålla
elektroniska tjänster för kvalitetssäkrad oberoende läkemedelsinformation som
stöd vid förskrivning. När dessa system är tillgängliga ska Leverantören tillse att
förskrivaren har tillgång till dessa tjänster genom Leverantörens elektroniska
förskrivarstöd.
Logistik
Valet av distributionsform, recept, apodos eller läkemedelsförråd, ska utgå från en
säker läkemedelshantering utifrån för den enskilda patientens medicinska
situation.
12 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Vid rekvisition av läkemedel ska detta ske från sjukhusapotek eller från ett annat
anvisat apotek.
Ett antal läkemedel som används vid behandling på sjukhus och i dag förskrivs på
recept överförs från årsskiftet 2002 / 2003 till slutenvårdsrutinen
(avropsbeställning hos sjukhusapoteket). Ersättning vid överföring av preparat och
preparatgrupper framgår nedan:
B01AC Trombocytaggregationshämmare
B03XA Erytropoietin
B05BB01 Elektrolyter
J06BA02 Immunglobuliner
L01 Cytostatika
L03 Immunstimulerande medel
M03AX01 Botulinum toxin
V03AF03 Kalciumfolinat
För ovan uppräknade produkter som rekvireras från sjukhusapoteket erhåller
sjukhuset ersättning enligt följande beräkningsgrund: Från sjukhusapotek
rekvirerade och fakturerade läkemedelsleveranser 2003 minus under 2002
rekvirerade och fakturerade leveranser + 2,5% på mellanskillnaden (de 2,5
procenten motsvarar ca 50 % av den besparing som uppkommer genom rabatter
mm) Beställaren kan faktureras per månad på separat faktura baserad på en
månadsvis beräkning enligt ovan.
Kliniska prövningar av läkemedel som genomförs av Leverantören skall senast vid
start meddelas läkemedelskommittén.
Vid kassation av läkemedel ska Stockholms läns landstings rutiner för insamling
följas.
§ 15. TEKNISKA HJÄLPMEDEL
Leverantören ska efter behovsprövning förskriva hjälpmedel enligt de anvisningar
som finns i landstingets hjälpmedelspolicy och hjälpmedelsförteckning.
Leverantören ska även följa de direktiv som utges av Norra Länets
13 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
hjälpmedelsenhet, NLHE, som är samordnande policyansvarigt organ för hela
Stockholms läns landsting. Frågor av ytterst principiell karaktär underställs
Beställaren för beslut. Leverantören svarar för att berörda förskrivargrupper är
representerade vid de utbildningar som anordnas av hjälpmedelsverksamheten
och/eller NLHE. Det åvilar Leverantören att tillse att samtliga förskrivare äger
nödvändig förskrivarkompetens. Hjälpmedelsverksamheterna bistår förskrivarna
konsultativt. Leverantören ska utan extra ersättning tillhandahålla utrymme för
hantering av bashjälpmedel.
Vid all förskrivning ska en ekonomisk avvägning och en kostnadsnyttobedömning beaktas. Kostnaderna för hjälpmedelsförsörjningen belastar
Beställaren.
ORGANISATION OCH ÖVRIGA ÅTAGANDEN
§ 16. PERSONAL OCH ORGANISATION
Leverantören ska ha en ledning, arbetsorganisation och personalkompetens som
tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och främjar kostnadseffektivitet.
Leverantören svarar för den personal som arbetar i dess regi för den
överenskomna verksamheten.
Personalen ska ha sådan utbildning och/eller erfarenhet som erfordras för att
kunna tillgodose kravet på god vård och i enlighet med denna överenskommelse.
Leverantören ska ha en bemanning i den omfattning som denna överenskommelse
kräver. Leverantören ska fastställa policy/program för fortbildning av sin personal.
Semestrar och ledigheter ska anpassas till befolkningens behov av god service och
så att annan Leverantör inte belastas utan att särskild överenskommelse härom
tecknats.
Leverantören ska tillse att de stadganden kring meddelar- och yttrandefrihet som
gäller för offentlig verksamhet tillämpas
§ 17. ANTIDISKRIMINERING
Leverantören ska vid utförande av överenskommen tjänst följa vid varje tid
gällande
antidiskrimineringslagstiftning.
De
lagar
som
avses
är
jämställdhetslagen, lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lag om
14 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lag
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.
Leverantören är skyldig att under överenskommelsens giltighetstid, på begäran av
Beställaren, skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av
förpliktelserna angivna i första stycket.
§ 18. SEKRETESS / JOURNALHANTERING
Leverantören ska upprätta patientjournaler och bevara dessa enligt gällande lagar
och förordningar.
Leverantören ska vidare följa de villkor och föreskrifter som Stockholms läns
landstings arkivmyndighet eller utlånande myndighet meddelar för lån av de
patientjournaler eller andra handlingar som tillhör Stockholms läns landsting och
som Leverantören kan behöva för fullgörande av uppdraget. Villkor och
föreskrifter för lån av sådana handlingar ska regleras i särskilt avtal med
arkivmyndigheten eller annan utlånande myndighet.
Journalbestånd som överlämnats till Leverantören med stöd av Förvaringslagen
ska hållas klart avskiljt från Leverantörens övriga journaler. Sekretesslagens och
Arkivlagens stadganden är härvid tillämpliga. Tryckfrihetsförordningens reglering
kring offentlighetsprincipen äger giltighet. Leverantören ska snarast informera
Beställaren vid åtgärd avseende myndighetens överprövning av utlämnande av
allmän handling avseende detta journalbestånd.
Vid överenskommelsens upphörande ska Leverantören tillse att Leverantörens
journaler tas omhand på sådant sätt att uppgifter om patienter inte kan åtkommas
av obehörig. I det fall ny Leverantör senare erhåller uppdrag som omfattas av
denna överenskommelse ska Leverantören verka för att patienter lämnar sitt
medgivande till att kopia av journalen utan kostnad för Beställaren överförs till ny
leverantör.
§ 19. LOKALER OCH UTRUSTNING
Överenskommen verksamhet ska bedrivas i för verksamheten väl ändamålsenliga
och för verksamheten anpassade lokaler belägna inom Stockholms läns landsting
med adress Rosenborgsgatan 6-10, 152 86 Södertälje eller annan lokal som
godkänts av Beställaren. För patienter tillgängliga lokaler ska vara
handikappanpassade. Det åligger Leverantören att tillse att det finns de lokaler och
den utrustning som behövs för att god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen ska
kunna ges.
15 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Driftsäkerhet i försörjningssystem
Hälso- och sjukvården är beroende av fungerande el-, vatten-, värme- och
kommunikationssystem. Leverantören ska samverka med fastighetsägaren för att
säkerställa driftsäkerhet i försörjningssystem (främst el, vatten och värme) samt
telekommunikations- och datasystemsäkerhet. Socialstyrelsens rekommendationer
avseende reservel, reservvärme och reservvatten utgör riktvärden.
§ 20. MILJÖARBETE
Landstinget har antagit ett miljöpolitiskt program ”Miljö Steg 4”. Programmet
gäller perioden 2002 – 2006. Leverantören skall, i sin egen produktion av tjänster
som är en följd av landstingets beställning / upphandling, verka för låg negativ
miljöpåverkan och att landstingets övergripande miljömål, enligt Miljö Steg 4,
uppnås. Leverantören skall samverka med beställaren i miljöfrågor och vid
uppföljning redovisa hur leverantören arbetar med att uppfylla målen i Miljö Steg
4. I samband med uppföljning skall leverantören besvara frågorna och redovisa
underlag enligt uppföljningsmallen, i Bilaga 4. Frågorna besvaras i mån av
relevans för verksamheten.
§ 21. MARKNADSFÖRING
All marknadsföring ska utmärkas av saklighet och ske i enlighet med denna
överenskommelse. Konkurrerande marknadsföring får endast förekomma efter
överenskommelse med Beställaren. All marknadsföring ska ha en tydlig
avsändare. Stockholms läns landstings roll som uppdragsgivare ska framgå i alla
relevanta sammanhang och landstingets regler för varumärkesanvändning och
grafisk profil ska då följas. Inför större marknadsföringsinsatser ska parterna ge
varandra förhandsinformation.
Landstinget erbjuder länkning från informationsportalen Vårdguiden till
Leverantörens Internetsidor, under förutsättning att Leverantörens sidor uppfyller
Vårdguidens krav på saklighet och opartiskhet.
§ 22. KATASTROFSITUATION
Katastrofberedskap
Leverantören ska svara för akut omhändertagande av skadade, sjuka och drabbade
vid stora olyckor, katastrofer, hot, särskilda händelser, svåra påfrestningar på
samhället i fred samt under höjd beredskap enligt riktlinjer i Central medicinsk
katastrofplan för Stockholms läns landsting. Beredskapen ska även omfatta
16 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
situationer där ett förhöjt epidemiläge medför hög belastning på den slutna
akutsjukvården.
Det innebär bland annat att Leverantören ska
- svara för akutsjukhusets katastrofledningsorganisation enligt riktlinjer i Central
medicinsk katastrofplan samt Epidemiberedskapsplan för Stockholms läns
landsting,
- svara för att akutsjukhusets katastrofledning kan bedrivas i ändamålsenligt
utrustade lokaler samt
- svara för att en lokal medicinsk katastrofplan upprättas enligt riktlinjer i
Central medicinsk katastrofplan samt Epidemiberedskapsplan för Stockholms
läns landsting.
Utöver vad som regleras i överenskommelsen mellan Beställaren och
Leverantören ska separata överenskommelser för katastrofberedskapen upprättas
mellan Leverantören och Stockholms läns landsting.
Höjd beredskap
Enligt lagen om civilt försvar ska Beställaren vidta de beredskapsförberedelser
som behövs för respektive verksamhet under höjd beredskap. Basen utgörs av den
fredstida katastrofmedicinska beredskapen. Vid höjd beredskap, vilket innebär
skärpt beredskap eller högsta beredskap ska Leverantören fortsätta sin verksamhet
under landstingsstyrelsens ledning. Leverantören ska i egenskap av näringsidkare
vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten,
tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser
som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera under rådande förhållanden.
§ 23. ANVÄNDNING AV INFORMATIONSSYSTEM, INFORMATIONSOCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IS/IKT)
Användning av informationssystem, informations- och kommunikationsteknik är
nödvändig för att nå godtagbar effektivitet och kvalitet i vårdarbetet.
Användningen av IS/IKT indelas i två huvudområden: som medel för att uppnå
bästa vård i egen organisation, som medel för att uppnå en för hela landstinget
och/eller ur patientens perspektiv bästa vård.
Leverantören åtar sig att dels använda IS/IKT som ett av flera medel för att
vidmakthålla och höja effektivitet och kvalitet i den egna interna verksamheten,
dels använda landstingets gemensamma IS/IKT-plattform för att åstadkomma
effektivitet och kvalitet i samspelet mellan vårdens alla aktörer. Förutsättningarna
för den gemensamma informationsförsörjningen för akutsjukvården inom
Stockholms läns landsting beskrivs i bilaga 5.
17 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Intern verksamhet
När det gäller den interna verksamheten väljer Leverantören hur IS/IKT bäst
används inom ramen för sitt verksamhetsuppdrag.
Gemensam IS/IKT-plattform
När det gäller landstingets gemensamma IS/IKT-plattform ska Leverantören
- utnyttja obligatoriska informationssystem och IKT-verktyg samt utbyta
information på av Beställaren i särskild dokumentation föreskrivet sätt, bilaga
5,
- delta i det utvecklingsarbete som syftar till högre samlad effektivitet i vården
samt
- införa de nya obligatoriska nya system och andra IKT-verktyg som underhand
tillförs IS/IKT-plattformen.
Information och insyn
Parterna ska aktivt och utan dröjsmål informera varandra om utvecklingsprojekt
eller andra aktiviteter som kan komma att beröra flera leverantörer. Vardera parten
ska ge motparten sådan insyn i sin verksamhet att det är möjligt att kontrollera att
gjorda åtaganden uppfylls.
Gemensamt vårdregister
Landstinget undersöker förutsättningarna för att från och med år 2004 skapa ett
gemensamt vårdregister som stöd för organisationsöverskridande samarbete i
vårdkedjorna samt för uppföljning av vårdens innehåll, kvalitet och kostnader. All
vård som utförs på uppdrag av landstinget eller ersätts av landstinget ska då
löpande dokumenteras i detta gemensamma vårdregister. Utgående från de
mervärden som skapas för patienter och leverantör genom det gemensamma
vårdregistret är parterna överens om att under 2003 aktivt delta i förberedelserna
inför etableringen av vårdregistret och anpassa aktuella verksamhetssystem så att
de kommer att kunna samverka med det gemensamma vårdregistret.
ERSÄTTNING OCH FAKTURERING
§ 24. EKONOMISK ERSÄTTNING
Fast ersättning
Fast ersättning utgår med totalt 280 939 tkr (280 939 000 kr). Dessutom utgår
ersättning med 500 000 kronor för medverkan i arbetet med SINNS. Den fasta
ersättningen utbetalas i efterskott med 1/12 per månad. Utbetalningen sker efter
fakturering i samband med ersättning för rörlig del.
Rörlig ersättning
18 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Rörlig ersättning utgår efter antalet producerade poäng upp till överenskommet
ersättningstak för akut och elektiv vård. Den rörliga ersättningen utbetalas i
efterskott mot faktura. För poängsättningen tillämpas Stockholm läns landstings
gemensamma ersättningssystem med tillhörande principer och anvisningar för
öppenvård, dagkirurgi/dagvård och slutenvård, dvs DRG- och KÖKS-systemen
med tillhörande regelverk inklusive viktlista. Ersättningen inkluderar samtliga
kostnader som är förenade med vårdtjänsten, inklusive kostnader för tolkservice
och medicinsk service.
Priset per poäng är 8 678 kronor enligt 2003 års viktlista.
Ersättningstak för den rörliga ersättningen:
Tkr
.
Poäng
.
Överenskommelsen
Tak
Överenskommelsen
Tak
Akut vård
72 096
73 538
8 308
8 474
Elektiv öppen vård
Elektiv slutenvård inkl
dagkirurgi/dagvård
23 901
23 901
2 754
2 754
24 415
24 415
2 813
2 813
Ersättning för förlossningar ingår inte i avräkningen mot ersättningstaken ovan.
För akuta och elektiva förlossningar, DRG 370-375, är priset per poäng 28 925
kronor.
Personalomkostnader
Ersättningen är exklusive leverantörens ökade kostnader för det höjda
personalomkostnadspålägget. Efter särskild redovisning kommer leverantören att
kompenseras med faktisk procentuell personalomkostnadshöjning på
överenskommen ersättning.
Ersättningsbortfall
Från och med den 1 juli 2003 utgår ingen ersättning för ny- och återbesök hos
läkare om diagnoskod saknas. Ingen ersättning utgår för dagkirurgiskt besök som
saknar för DRGkoden relevant operationskod.
19 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
För eventuell produktion överstigande respektive av ovanstående ersättningstak
utgår ingen ersättning. Ersättning för förlossning ingår dock inte i avräkningen
mot ersättningstaken.
Ersättning kan nekas för vårdproduktion som faktureras senare än tre månader
efter den månad vårdtillfället avslutats vid omfattande omregistreringar av
vårdtillfällen och besök samt vid bokslut.
Vårdproduktion avseende ett kalenderår kan faktureras Beställaren fram tom mars
året efter, upp till det belopp som Leverantören i bokslutet har skuldbokfört del av
Beställarens organisation. Därefter utgår ingen ersättning.
Ingen ersättning utgår för ytterfallskostnader som faktureras senare än tre månader
efter den månad vårdtillfället avslutats.
Patientavgifter
För besök i öppen och sluten vård erlägger patienten till Leverantören den avgift
som fastställts av Stockholms läns landsting. Ersättning för utebliven patientavgift
utgår inte.
Ersättning för deltagande i nationella kvalitetsregister under 2003
Ersättningen gäller en gång per nationellt kvalitetsregister och utbetalas med fast
belopp i efterhand. Det är önskvärt att information om vårdens resultat och
kvalitet, baserade på data ur kvalitetsregister, redovisas i årligt kvalitetsbokslut.
Förteckning över nationella kvalitetsregister och utförligare beskrivning av syftet
med ersättningen framgår av bilaga 2 b.
Begäran om ersättning ska ha inkommit till Beställaren tidigast 2003-10-31 och
senast 2004-03-31 och innehålla en samlad förteckning över vilka register
Leverantören deltagit i, faktiskt eller beräknat antal registrerade individer/register
och rapporteringsfrekvens/register/år. Rapporteringsfrekvensen ska vara över 90
% om inte särskilda omständigheter kan åberopas. Kvalitetsregistren ska finnas
upptagna i Socialstyrelsens förteckning över nationella kvalitetsregister för år
2003. Ersättning utbetalas inom två månader efter att begäran inkommit.
Antal individer som registreras/år
1-25
26-99
100 >
Ersättning per kvalitetsregister
15 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
Övrigt
Någon ersättning utöver de i paragraf 24 angivna utgår inte.
20 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
§ 25. FAKTURERING AV RÖRLIG OCH FAST ERSÄTTNING
Fakturor ställs direkt till betalningsansvarig del i Beställarens organisation.
Fakturan får endast innehålla vård som ersätts inom ramen för denna
överenskommelse. Vård som faller under andra överenskommelser eller avtal t ex
vårdgarantioperationer, sidoavtal inom den somatiska vården, geriatrik,
rehabilitering faktureras separat. All fakturering sker månadsvis i efterskott.
Faktura förfaller till betalning tjugotvå (22)* dagar efter ankomstdag.
Dröjsmålsränta utgår enligt stadgandena i 6 § räntelagen, dvs. det av riksbanken
fastställda, vid varje tillfälle gällande diskontot med ett tillägg av åtta (8) procent.
Leverantören äger inte rätt att debitera faktureringsavgift eller andra mellan
parterna icke överenskomna pristillägg.
* Justering av förfallodag kan bli aktuell om Leverantören övergår i
bolagsliknande former.
Fast ersättning
Fast ersättning utbetalas mot faktura med 1/12 per månad.
Rörlig ersättning
Leverantören fakturerar månadsvis de avslutade vårdprestationer som utförts
enligt överenskommelsen. Betalningsansvarig del i Beställarens organisation
fastställs via patientens adress i folkbokföringsregistret. Fakturerat pris för
vårdtjänsterna ska följa Leverantörens prislista i kodservern och validideras mot
denna.
Faktura ska alltid åtföljas av specifikation. Specifikation till faktura översänds till
landstingets gemensamma vårdgregister, GVR, enligt gällande postlayouter, se
bilaga 6.
Vid fakturering av extraordinärt slag där ingen elektronisk fakturaspecifikation
översänds till GVR (t ex vid fakturering av prisjustering under innevarande år),
skall en tydlig specifikation av fakturerat belopp åtfölja fakturan.
Vårdprestationer avseende anonyma patienter faktureras Beställaren till den adress
Beställaren anvisar.
Kvalitetsersättningen faktureras Beställaren till den adress Beställaren anvisar.
21 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Korrigering
I det fall Leverantören upptäcker felaktigheter i redan fakturerad vård och detta
medför behov av korrigeringar av tidigare faktura ska Leverantören specificera
omregistreringarna med angivande av samma data som i ursprungsfaktureringen.
Korrigeringer ska göras i form av en datapost med kreditering av feldebiteringen
och med den nya debiteringen.
Faktureringsspärr
Vårdproduktion avseende ett kalenderår kan faktureras Beställaren till den adress
Beställaren anvisar fram t o m mars året efter, upp till det belopp som
Leverantören i bokslutet har skuldbokfört del av Beställarens organisation.
Ytterfallskostnader får inte faktureras senare än tre månader efter den månad
vårdtillfället avslutats.
Övrigt
Momskompensation specificeras särskilt.
UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
§ 26. UPPFÖLJNINGSANSVAR
Denna överenskommelse ska följas upp kontinuerligt i enlighet med vad som
anges och i övrigt i former som parterna kommer överens om.
Uppföljningsmöten mellan Vårdgivaren och Beställaren skall äga rum minst en
gång per år. Vid dessa möten skall Vårdgivaren enligt Beställarens önskemål
skriftligen redovisa uppnådda resultat med utgångspunkt från detta Avtal.
Beställaren är sammankallande.
En gemensam plan för uppföljning har tagits fram med utgångspunkt från den
styrkortsmodell som beställaren tillämpar enligt bilaga 7.
Vårdgivaren ska stå för de kostnader som är förknippade med ovan nämnda
rapportering.
Vårdgivaren ska i övrigt för uppfyllande av intentionerna i
överenskommelse samverka med Beställaren i den omfattning som krävs.
denna
22 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
§ 27. UPPFÖLJNING GENTEMOT ÖVERENSKOMMEN VÅRDVOLYM
OCH ERSÄTTNING
Omfattningen av Leverantörens åtagande enligt denna överenskommelse framgår
ovan och i bilaga 2.
Protokollförda uppföljningsmöten ska genomföras sex gånger per år. Vid dessa
uppföljningsmöten ska en analys av eventuella förändringar i sluten vård mellan
produktion och beställning genomföras. Analysen görs totalt och med
specificering av akut och elektiv vård var för sig uppdelad på öppenvård och
dagkirurgi/dagvård och slutenvård.
Vid uppföljningsmöten fokuseras analysen på de kliniker där väsentliga avvikelser
prognostiseras mellan produktion och beställning. Parterna ska ta fram ett
gemensamt analysmaterial, inkluderande prognostiserad konsumtion/produktion
inför varje uppföljningsmöte. Vid uppföljningsträffarna kan korrigering av
volymbeställningarna per klinik genomföras förutsatt att ramen totalt för sjukhuset
inte ökas. För att korrigeringen ska kunna verkställas krävs att båda parter är
överens om förändringen.
I den mån korrigeringar resulterat i omfördelningar som påverkar överenskomna
ersättningstak enligt ovan sker avräkning mot de justerade ersättningstaken.
§ 28. RAPPORTERING / STATISTIK
Leverantören ska
- fortlöpande leverera data om produktionen till GVR, Landstingets centrala
databas över vårdkonsumtionen i Stockholms län. Data i GVR överförs för
fakturering till HEJ-systemet eller annat av beställaren godkänt
faktureringssystem samt för statistikbearbetning till VAL-databaserna,
- kontinuerligt leverera information om köer och väntetider till Beställarens
gemensamma vårdregister, för närvarande Vårdmarknad SLL (Internet) och
CVR-registret,
- lämna den statistik och de uppgifter som behövs för Beställarens övergripande
samordning och utveckling av befolkningsstatistik och utformning av
ersättningssystem samt
- medverka i journaluppföljning och vårdtyngdsmätning som initieras av
Beställaren.
Leverantörens samtliga kostnader för inrapportering av uppgifter enligt denna
överenskommelse ingår i ersättningen till Leverantören, inklusive kostnader för
23 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
uppkoppling,
överföring
informationssystem.
och/eller
användning
av
gemensamma
Rapporteringsrutiner
Rapportering av diagnos och åtgärd utgör bas för ersättning, uppföljning,
kvalitetsmätning och resultatkontroll. Leverantören är skyldig att rapportera in
diagnos, bidiagnoser och åtgärd på alla vårdtillfällen som faktureras enligt DRG.
Beställaren äger rätt att göra regelbundna journalgranskningar både generellt och
inom specifika fokusområden varvid kontrolleras att underlaget för fakturering är
korrekt. Föreligger brister där ska Leverantören åtgärda dessa. Leverantören ska
rapportera alla inkommande remisser, även inom ett och samma sjukhus. Vid
rapporteringen ska Leverantören följa Beställarens anvisningar avseende
kodsystem, termer och begrepp.
24 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
Inrapportering av självkostnader
Leverantören ska, som underlag för framtagande av DRG-viktlista för år 2004,
senast den 31 maj 2003 rapportera in självkostnader till landstingskontorets
avdelning för vårdersättningar i enlighet med de anvisningar och den process som
utarbetats av denna avdelning i samråd med parterna.
Klassificering och registrering
Leverantören ska följa Stockholms läns landstings principer och anvisningar för
klassificering och registrering av DRG och KÖKS samt ha tillfredställande
internkontroll inklusive korrigering av feldebiteringar.
§ 29. ÅRSREDOVISNING M M
Leverantören ska efter avslutat räkenskapsår inlämna årsredovisning till
Beställaren
innehållande
resultaträkning,
balansräkning
och
verksamhetsberättelse. Årsredovisningen ska även innehålla kvalitetsbokslut,
personalbokslut och miljöbokslut samt i övrigt vara upprättad i enlighet med
gällande lag. På anmodan ska delårsbokslut lämnas till Beställaren.
ALLMÄNNA VILLKOR
§ 30. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Leverantören förbinder sig att i tillämpliga delar följa gällande lagar, förordningar,
föreskrifter mm som från tid till annan är eller blir tillämpliga på Leverantörens
verksamhet enligt denna överenskommelse.
§ 31. TILLSYN OCH REVISION
Leverantören godkänner att Beställaren på Beställarens bekostnad företar
medicinsk, klinisk och organisatorisk revision för den verksamhet
överenskommelsen avser, revision avseende DRG-klassificering och viktning
samt revision avseende tillämpning i övrigt av denna överenskommelse.
Leverantören ska vid sådan revision vara Beställaren behjälplig med att framta de
uppgifter som skäligen kan begäras och därvid bland annat utan kostnader för
Beställaren biträda granskaren i arbetet genom att t ex ställa erforderlig
dokumentation till förfogande.
25 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
§ 32. ANSVAR MM
Leverantören har det fulla ansvaret för verksamhet enligt denna
överenskommelse, och ska härvid hålla Beställaren och tredje man skadelösa, för
skada som orsakats av Leverantören, dess personal eller underleverantör vid
utförandet av åtaganden enligt denna överenskommelse.
§ 33. UNDERLEVERANTÖR
Önskar Leverantören anlita underleverantör för utförande av viss del av
åtagandena enligt denna överenskommelse, får detta ske först efter skriftligt
medgivande av Beställaren i varje särskilt fall. Underleverantör får inte bytas utan
Beställarens i förväg givna skriftliga medgivande. Leverantören svarar fullt ut
såsom för egen prestation för av underleverantör utförda tjänster.
§ 34. INFORMATION
Parterna förbinder sig att underrätta varandra om sådana förändringar som kan
påverka verksamheten enligt denna överenskommelse.
§ 35. ÖVERLÅTELSE AV ÖVERENSKOMMELSEN
Part äger inte rätt att, utan skriftligt medgivande från motparten, överlåta denna
överenskommelse helt eller delvis på annan. Innan eventuellt ägarskifte sker inom
Leverantörens bolag ska skriftligt godkännande omedelbart inhämtas hos
Beställaren.
§ 36. BRISTER I ÖVERENSKOMMELSENS UPPFYLLELSE
Leverantören ska ersätta Beställaren för samtliga kostnader och förluster som
Beställaren åsamkas i det fall Leverantören bryter mot förpliktelser i denna
överenskommelse.
Vid brist i utförandet av tjänst enligt denna överenskommelse gäller följande.
Utförd tjänst enligt denna överenskommelse ska anses vara felaktigt eller
bristfälligt utförd om den inte uppfyller krav från vedertagen branschpraxis eller
om den på annat sätt avviker från denna överenskommelse. Är utfört arbete
felaktigt eller bristfälligt får Beställaren kräva att Leverantören omedelbart rättar
felet utan ytterligare krav på ersättning. Om inte detta sker inom skälig tid får
Beställaren göra skäligt avdrag på ersättningen, innehålla ersättning eller om felet
26 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
är väsentligt, i enlighet med nedan, häva hela eller delar av överenskommelsen
Leverantören har härvid att ersätta Beställaren för merkostnaden för anlitad annan
Leverantör samt för uppkommen skada.
§ 37. HÄVNING
Part äger häva denna överenskommelse om motparten inte fullgör sina åligganden
enligt överenskommelsen och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran, under
förutsättning av att brottet mot överenskommelsen är av väsentlig betydelse.
§ 38. VID ÖVERENSKOMMELSENS UPPHÖRANDE
Leverantören ska i händelse av att verksamheten efter överenskommelsens
upphörande övergår till ny utförare, medverka till att övergången sker med minsta
möjliga olägenhet för medborgare och patienter, för Beställaren och för den
personal som går över till ny arbetsgivare. Detta innefattar bland annat att
Leverantören i samband med övergång ska tillskriva patienter där det bedöms
nödvändigt med begäran om medgivande att lämna ut journaluppgifter till
Beställaren eller annan Leverantör.
§ 39. FORCE MAJEURE
Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof,
allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över som
förhindrar part att fullfölja sina skyldigheter enligt överenskommelsen befriar part
från fullgörelsen av dess skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i parts
brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten ska
omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda
tillämpning i denna bestämmelse. Ersättning till Leverantören på grund av force
majeure utgår inte.
§ 40. TVIST
Tvist rörande tillämpning och tolkning av denna överenskommelse ska avgöras av
Landstingsstyrelsen eller det organ som Landstingsstyrelsen utser.
27 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
§ 41. ÖVERENSKOMMELSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Denna överenskommelse gäller under förutsättning av att beslut om att ingå
överenskommelse fattas av hälso- och sjukvårdsutskottet.
§ 42. ÄNDRINGAR
Under överenskommelsens giltighetstid är part berättigad att erhålla sådana
ändringar i överenskommelsen som direkt påkallas av ändrade lagar och
förordningar. Tillägg och ändringar till denna överenskommelse ska för att äga
giltighet vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.
§ 43. ÖVERENSKOMMELSENS GILTIGHETSTID
Denna överenskommelse gäller från och med 2003-01-01 till och med 2003-1231.
§ 44. KONTAKTPERSONER
Vardera part ska utse partsföreträdare/kontaktperson för frågor rörande
verksamhet enligt denna överenskommelse.
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar varar parterna
tagit var sitt.
Stockholm 2003-01-17
Stockholm 2003-01-17
……………………………………
Lars-Bertil Arvidsson
Beställardirektör
……………………………………
Curt Brandt
Sjukhusdirektör
28 (28)
LS 0301-0184
ADA 2042
BILAGOR
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:
Bilaga 6:
Bilaga 7:
Volymer
Kvalitetsområden och kvalitetsmål
Ny verksamhet
Miljökvalitetsbilaga
Gemensam informationsförsörjning för akutsjukvården
inom Stockholms läns landsting.
GVR debitering fakturering
Uppföljning
Download