Examinationsprotokoll baskurs gyn

STRUKTURERAD BEDÖMNING AV GYNEKOLOGISK ULTRALJUDSUNDERSÖKNING- BASALNIVÅ
Icke - gravid kvinna
OK
Optimerar bilden
Djup
Fokus
Gain
Zoom
Frekvens
Orientering
Hö visas vänster
Upp visas vänster
Flyttar markören
Us teknik
Identifierar - cervix
- cervixkanal
Följer cervixkanalen till endometriet
Tittar igenom hela uterus på längs snitt
Mäter endometriet korrekt
Tittar igenom hela uterus på tvärsnitt
Mäter uteri bredd
Identifierar tubarhörnen
Följer tubarhörnen till ovariet
Us hö ovariet på tvärsnitt
Mäter hö ovariets bredd
Us hö ovariet på längssnitt
Mäter hö ovariets längd och djup
Us vä ovariet på tvärsnitt
Mäter vä ovariets bredd
Us vä ovariet på längssnitt
Mäter vä ovariets längd och djup
Tittar medialt, lateralt, ovan och nedan ovariet
Us fossa Douglasi
Ej tillfredställande
Glömt
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________
________
________
________
________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________
________
________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
Elev: _________________________________
Examinator: ___________________________ / Examinators signatur: _______________________
AN
1
STRUKTURERAD BEDÖMNING AV GYNEKOLOGISK ULTRALJUDSUNDERSÖKNING- BASALNIVÅ
Gravid ≤ 12 veckor
OK
Ej tillfredställande
Glömt
Säkerhet
Visar och förstår innebörden av MI &TI
_________
_________
________
Optimering av bild
Djup
Fokus (få foci för hjärta)
Zoom
Gain
Frekvens
Minska vinkeln (för hjärta)
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________
________
________
________
________
________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________
________
________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
Us teknik
Identifierar cervix
Identifierar cervixkanal
Följer cervikalkanalen upp till kaviteten
Identifierar
Hinnsäck
Amnion
Gulsäck
Embryo
Hjärtaktivitet
Mäter hinnsäck i tre mot varandra vinkelräta plan
Mäter CRL
Ultraljudsdiagnos:
Klinisk diagnos:
Skriver svar på dator
Dokumenterar med foto/MO-disk/video el.likn.
Elev: ______________________________________________
Examinator: ________________________________________
Examinators signatur: ________________________________
AN
2
AN
3