Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö

advertisement
Hälsoeffekter av
fukt och mögel i
inomhusmiljö
Mathias Holm, överläkare
Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker
Miljöhälsoenkäter (NMHE)
1999, 2007
Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen
(18%; något fler kvinnor än män) rapporterar att
de minst en gång i veckan har symtom de anser
beror på inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller
på arbetet. Personer med allergi anger oftare
besvär.
Synlig fuktskada, synligt mögel, mögellukt hemma
NMHE 99 – 25 %
NMHE 07 – 18 %
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
2
Fukt i bostäder
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
3
Besvär på grund av boendet
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
4
Vad är byggnadsrelaterade besvär?
 Irritation av slemhinnor (näsbesvär, ögonbesvär, hosta )
 Astma, allergi
 Infektioner
 Luktöverkänslighet
 Huvudvärk
 Yrsel, trötthet, allmän sjukdomskänsla
 Hudsymtom
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
5
Klagomål




Lukt, t ex ”instängd”, källare, fukt, mögel
Torr luft
För hög eller för låg temperatur
Drag, belysning, buller, städning, damm
Finns ett tidssamband med vistelse i en viss
byggnad?
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
6
Vetenskap
WHO-rapport 2009
WHO guidelines for
indoor air quality.
Dampness and mould.
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
7
WHO 2009
Tillräcklig evidens för samband mellan fukt, mögel och:
– luftvägssymtom
– luftvägsinfektioner (fr a barn)
– försämring av astma
De med allergier är särskilt känsliga
Viss evidens hos barn för samband mellan fukt, mögel
och:
– nyinsjuknande i astma
– allergiska näsbesvär
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
8
Prognos
 Prognosen för besvär vid vistelse i miljöer med
fuktskador är oklar.
 Kliniskt är erfarenheten att de flesta blir bättre eller
helt besvärsfria efter åtgärder.
 En del av de svårast drabbade kan få långvariga
besvär.
 Uppföljningsstudier har främst gjorts på personer
som utretts på specialklinik (selektion).
 De flesta av dessa har haft långvarig exponering
(> 5 år) och långvariga symtom (> 3 år).
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
9
Koppling till Allmänna råd
FoHMFS 2014:14
 Närvaro av mikrobiell lukt
 Synlig mikrobiell påväxt
 Bristfälligt åtgärdade fuktskador
Finns belagt i studier att vistelse i sådan
inomhusmiljö kan ge en ökad risk för symtom,
framför allt slemhinnebesvär (ögon, näsa, svalg,
stämband (heshet), luftrör)
 Astmatiker och allergiker särskilt känsliga
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
10
Orsaker till inomhusmiljöproblem
Fukt
Personlighet
Fysikaliska faktorer
Ventilation
symtom
Dammsamlande
ytor
Psykosocialt
Partiklar
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
11
Fukt
symtom
?
• Emissioner från fuktskadat material
t ex formaldehyd, 2-etylhexanol
• Mögel, bakterier, kvalsterallergen
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
12
Hälsoeffekter av mögel
 Artbestämning av olika mögelsorter – kunskapen
är i dag för bristfällig för att kunna koppla specifika
mögelsorter till byggnadsrelaterad ohälsa
 Mögeltoxiner – kunskapen om mögeltoxiner och
ohälsa är för bristfällig för att kunna göra en
hälsomässig riskbedömning
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
13
Hälsoeffekter av mögelsporer
 I arbetsmiljöer där man hanterar stora mängder organiskt
material, tex lantbruk, träflis, soptippar etc. kan man
uppmäta höga halter mögelsporer
 Finns risk för luftvägsjukdom, både akuta och kroniska
 Flertal patienter på kliniken
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
14
Allergi mot mögel sällsynt hos
vuxna, oklar klinisk betydelse!
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
15
Utredning av
inomhusmiljöproblem
 Finns besvär/ohälsa?
– Hälsoundersökning VC, FHV, AMM
– Frågeformulär/intervju
 Finns fukt/mögelproblem?
– Byggnadsteknisk undersökning
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
16
Enskilda personer (patientsekretess gäller)
Grupper av personer
Boende, förskolebarn, skolelever, arbetstagare
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
17
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
18
Patientutredning på vårdcentral,
företagshälsovård eller på AMM
Allmänsymtom
trötthet
huvudvärk
Slemhinneirritation
Hudbesvär
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
19
AMM - patientutredning
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Allergi (växter, pälsdjur, kvalster), tidigare sjukdomar
Luftvägsbesvär, ögonsymptom, övrigt
Tidssamband, försämring, provocerande faktorer
Ev. psykosocial arbetsmiljö
Status (ögon, näsa, hud, lungor, neurologiskt, ev. psykiskt)
Pricktest, lungfunktionsundersökning, PEF, NO, ev. blodprov
Diagnos (rinit, astma, konjunktivit, eksem)
Ev. remiss till öronläkare, lungläkare, hudläkare etc.
Hem/arbetsplatsbesök för utreda exponering/riskkommunikation
Behandling
Sambandsbedömning
Prognos
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
20
Örebroenkäten






Baseras på WHO strategi början 1980-t
Väl förankrad hos brukare och beslutsfattare
Viktigt definiera gruppen och bortfallet (<25%)
>20 personer för att se skillnader
Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro
www.orebroll.se
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
21
Örebroenkät ”Min boendemiljö”
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
22
Hälsoeffekter av fukt och mögel i
inomhusmiljö
23






Lyssna - visa respekt
Ta klagomålen på allvar
Visa ödmjukhet
Fånga snabbt upp problemen
Skaffa överblick
Involvera brukarna
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
24
Miljöhygienisk utredning av
byggnadsrelaterad ohälsa
 Samtal med boende (ev. som del av patientutredning)
 Kontakt med Miljöförvaltningen
 Kontakt med konsult som utfört byggnadsteknisk
undersökning
 Insamling av dokumentation i ärendet
 Besök på plats tillsammans med ovan nämnda parter
 Finns konstaterad fukt/mögelskada i bostaden? Andra brister?
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
25
Luftmätningar och koppling till
hälsobesvär
• Varför gjordes en luftmätning?
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
26
VOC - Volatile Organic Compounds
 Flyktiga organiska ämnen med kokpunkt mellan 50-260 ºC
(WHO, 1989)
 VOC finns i alla inomhusmiljöer
 Härrör från: byggnadsmaterial, tobaksrök, matlagning,
konsumtionsprodukter, människor, fuktskadat material och
mögel mm.
 Utomhuskällor: trafikavgaser, industriutsläpp, vedeldning mm.
 Kemiska ämnen har flera olika källor
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
27
VOC-mätningar
• VOC-mätningar kan sällan användas som
underlag för bedömning av hälsobesvär
• Hälsobaserade riktvärden saknas för de flesta kemiska
ämnen vi kan mäta i inomhusluft
• Lufthalter av kemiska ämnen kan variera mellan olika
miljöer och mellan olika dagar
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
28
TVOC - Total Volatile Organic Compounds
 TVOC = ALLA flyktiga ämnen i luften?
 Nej, bara ämnen inom visst kokpunktintervall
 Formaldehyd ingår inte
 Intervallet valt utefter mättekniska grunder, inte av
hälsomässiga skäl.
 Hälsobaserat riktvärde saknas
 TVOC representerar många skilda typer av ämnen med
olika egenskaper
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
29
Microbial Volatile Organic
Compounds, MVOCs
 Ämnen bildas som biprodukter vid mikroorganismers
metabolism
 MVOC började mätas i matproducerade industri på 70-talet
 Mätningar i inomhusmiljö med syfte att påvisa ämnen från
mikrobiologisk växt i byggnadskonstruktionen började göras
på 90-talet
 Olika typer av ämnen: alkoholer, terpener, aldehyder etc.
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
30
Mätningar av MVOCs
 MVOC – antal ämnen och vilka ämnen som inkluderas
varierar mellan olika labb
 Hälsobaserade riktvärden saknas
 Uppmätta haltintervall har funnits överlappa mellan
misstänkt fuktpåverkade områden, kontrollområden och
utomhushalter
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
31
 Ämnen som ofta benämns tillhöra MVOCs kan även ha
andra källor såsom emissioner från byggnadsmaterial,
människans metabolism, matlagning, bakning, kompost,
städkemikalier, avlopp mm.
 Specifika MVOCs kan inte kopplas till särskild
mikrobiologisk art eftersom samma MVOCs produceras av
olika arter (MVOCs från både svampar och bakterier)
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
32
Hälsoeffekter av MVOCs
 Inga akut toxiska hälsoeffekter vid de nivåer som
generellt kan mätas i inomhusmiljöer
 Akuta effekter (irritation i ögon, näsa, luftvägar)
rapporterade för ett fåtal ämnen i exponeringsstudier i
kammare, vid betydligt högre halter än vad som brukar
uppmätas i inomhusmiljöer
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
33
Arbete och hälsa 2006:13
 Behandlar MVOCs i stort samt 15 av de ämnen som ofta
analyseras, t ex geosmin, dimetyldisulfid, 3-metyl-1-butanol
 https://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/4367/1/ah20
06_13.pdf
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
34
Hämta gärna vårt faktablad
”Byggnadsrelaterad ohälsa”
www.amm.se/faktablad
Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö
35
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards