Forskningsprocessen

advertisement
Forskningsprocessen
Vetenskap – både förhållnings- och arbetssätt.
• Kännetecknas av:
•
•
•
•
Objektivitet
Systematik
Kritiskt förhållningssätt
Kvantitativ och/eller kvalitativ ansats
Forskningsprocessen
• En fråga eller undran dyker upp
• Problemområde identifieras
• Inledande litteratursökning
• Problemformulering, Syfte/forskningsfråga
• Design (ansats, empirisk, litteratur/review)
• Metodologi, Urval, Mätmetod, Etik
• Datainsamling och dataanalys
• Resultat och spridning av resultat
•
• (Friberg 2006, Olsson & Sörensen 2007)
Problemformulering
• En sammanhängande motiverande text,
där det framgår :
• vad problemet är
• varför det är ett problem
• vilken kunskap som avses skapas
Vilken kunskap finns och vilken saknas?
(Friberg 2006)
”Innan Du påbörjar en jakt
är det klokt att fråga någon om
vad du letar efter
innan du börjar leta efter det.”
Ur Nalle Puhs Lilla instruktionsbok
Att fråga….
”situation, åtgärd, resultat”
Flemming, 1998
Ger vaccinationer mot influensa hos personer äldre än
75 år en minskad sjuklighet?
Situation
Intervention Jämförande Effekt
intervention
Personer >
75 år
Influensavaccination
Ingen
vaccination
Minskad
sjuklighet
Flemming, 1998 (i Willman mfl, 2006)
Beskrivning av situation
Den person eller det problem som existerar
• Specifik person; trycksår grad 2
• Specifik grupp av personer; med astma
• Population med liknande demografisk karaktär; barn under 10
år
• Aspekter av vårdgivande; primärvård av äldre
• Aspekter av organisation; avancerad hemsjukvård
Beskrivning av åtgärd
Det man är intresserad av att göra
• Behandlande; typ av bandage
• Preventiv; influensa vaccination
• Diagnostik; mätning av blodtryck
• Riktad mot organisatoriska rutiner; datoriserad
vårdtyngdsmätning
• Riktad mot hälsoekonomi; kostnadseffektivitet gällande
behandling av bensår i öppen eller sluten vård
Beskrivning av resultat
Resultatet av effekten av det undersökta. Besvarar vad åtgärden
syftar till.
• Personrelaterade; livskvalitet, symtomlindring etc.
• Personalrelaterade; arbetstillfredsställelse, kunskapstillväxt etc.
• Organisatoriska eller samhällsrelaterade; kostnadseffektivitet,
kvalitetsutveckling
Påverkas förmågan att köra bil hos personer
med cancer i palliativ vård efter intag av morfin?
Situation
Intervention Jämförande Effekt
intervention
Palliativ vård
Personer
med cancerdiagnos
Intag av
morfin
Inget intag av Säker
morfin
körning
Flemming, 1998 ( i Bahtsevani, 2002)
Leder användandet av smärtdagböcker i palliativ
vård hos personer med cancer till en ökad
smärtkontroll?
Situation
Intervention Jämförande Effekt
intervention
Palliativ vård
Personer
med cancerdiagnos
Användning Alla
av
förekomman
smärtdagbok de
Ökad
smärtkontroll
Flemming, 1998 (i Bahtsevani, 2002)
Undersökningsgrupp
(population)
Åtgärd
Resultat
(Metod/Intervention) (Outcome)
Föräldrar som i hemmet Alla förekommande
vårdar tonåringar med
diagnosen schizofreni
Upplevelser
Stöd
Behov
Planering
Avlastning
Utbildning
Flemming, 1998 (i Bahtsevani, 2002)
Pröva själv!
Fråga:
Situation
(undersökningsgrupp)
Intervention
(Åtgärd, metod)
Jämförande
intervention
Effekt (Resultat)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards