Psykopedagogisk familjeintervention (PPI)

advertisement
VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING I FAMILJEINRIKTAT ARBETSSÄTT Grundkurs i Psykopedagogisk familjeintervention (PPI) • patient-­‐/klient-­‐ och närståendeundervisning • stöd till barn, syskon och andra unga Linköping den 15-­‐19 maj 2017 Psykopedagogisk familjeintervention (PPI) är en framgångsrik metod för samarbete med
patienten/klienten och de närstående vid psykisk ohälsa. PPI bör ingå i psykiatriska
behandlings- och stödprogram och är även en viktig insats inom socialpsykiatri och
kommuners anhörigstöd.
PPI tillämpas idag vid bl a affektiva och schizofrena sjukdomar, ätstörning,
beroendesjukdom, ångestsyndrom, personlighetsstörning och neuropsykiatriska tillstånd.
PPI består av två delar. Inledningsvis erbjuds undervisande intervention i grupp eller
familjevis för patienter/klienter och deras närstående. Därefter följer kognitivtbeteendeinriktat familjearbete i form av handledande intervention för hela familjen.
Grundkursen har fokus på undervisande intervention.
Forskning visar att undervisande intervention bör innehålla vissa för familjerna
väsentliga delar och teman. Dessa är bl a symtom-sjukdom-funktionshinder, behandling,
betydelsen av familjens känslomässiga klimat, sårbarhet och stress liksom möjligheten
att utveckla personliga och miljömässiga skyddande faktorer.
En viktig del i interventionen är även deltagarnas reflektion och igenkännande, liksom
erfarenhetsutbyte inom familjen och över familjegränser.
Barn, syskon och andra unga närstående erbjuds information och särskilt anpassat stöd
Resultaten visar att en god kunskapsgrund underlättar förståelse och samarbete inom
familjen liksom mellan familjen och vården.
Patienter/klienter ökar sin kunskap och insikt och utvecklar förbättrade strategier för att
hantera psykisk ohälsa och vardagsliv. Följsamheten till andra insatser som t ex
läkemedelsbehandling och individuella behandlingskontakter förstärks.
Positiva effekter för de närstående är ökad kunskap, förbättrad förståelse för den
drabbade familjemedlemmen, ökad insikt i egen merbelastning, större trygghet och
säkerhet, effektivare stöd till den drabbade familjemedlemmen och egen förbättrad hälsa.
GRUNDKURSEN INNEHÅLLER:
• teoribakgrund till psykopedagogisk intervention: psykisk ohälsa och
funktionshinder ur patientens/klientens/ närståendes/professionens perspektiv, stresssårbarhetsmodellen, familjens merbelastning, barns och syskons situation och behov,
betydelsen av Expressed Emotion, familjens roll, psykopedagogiska
interventionsmodeller: principer, innehåll, resultat
• klinisk metodik/tillämpning: att utveckla undervisande intervention, resurser och
möjligheter, principer för undervisnings- och stödprogram, innehåll, arbetsmetodik och
förhållningssätt, patient-/klientundervisning i grupp och enskilt, undervisnings- och
stödverksamhet för närstående inklusive barn och syskon, familjevis undervisning
Grundkursen erbjuder kompetens för att starta eller vidareutveckla psykopedagogisk
undervisande intervention för patienter/klienter och närstående.
I ett komplett psykopedagogiskt familjestödsprogram erbjuds därefter handledande
intervention för den enskilda familjen vilket innebär känslomässigt stöd och praktisk
träning av färdigheter. Utbildning för detta erbjuds i särskild påbyggnadskurs med
fördjupning i familjeinriktat arbetssätt. Nästkommande påbyggnadskurs ges i Linköping
den 2-6 oktober 2017.
Deltagare: Kursen riktar sig till verksamma inom öppen och sluten vuxenpsykiatri,
barn- och ungdomspsykiatri, kommuners anhörigstöd, socialpsykiatri och socialtjänst.
Det är en fördel om flera personer från samma arbetsplats kan deltaga.
Kursansvarig: Tina Orhagen, med dr, fil kand, leg sjuksköt, med mångårig erfarenhet
av familjearbete.
Doktorerat med avhandlingen ”Working with Families in Schizophrenic Disorders: The Practice of
Psychoeducational Intervention” (Linköpings universitet).
Undervisar och handleder i psykopedagogiskt familjearbete. Kliniskt verksam som
psykopedagog i 25 år.
Kursavgift: 15.500 kr exkl. moms. Kurspärm med kursmaterial i form av bl a artiklar,
exempel på interventionsprogram och arbetsblad för klinisk tillämpning ingår liksom ett
socialt kvällsarrangemang.
OBS RABATT Vill du deltaga i båda kurserna? Vid samtidig anmälan till grund- och
påbyggnadskurs får du 20 % rabatt på båda kursveckornas avgift.
Kursplats: Valla folkhögskola, Linköping i trevlig miljö gränsande mot
universitetsområdet och med friluftsmuseet Gamla Linköping inom promenadavstånd.
Endast cirka 15 min bussresa från Resecentrum och stadens centrum.
Kost & logi: Valla folkhögskola i Linköping erbjuder fräscht boende i enkelrum för
765 kr/dygn alternativt plats i dubbelrum för 470 kr/dygn/person, frukostbuffé ingår.
Lunch med varmrätt, salladsbuffé, dryck, kaffe plus förmiddags- och eftermiddagsfika
hela kursveckan för 805 kr.
OBS! Bokning av kost och logi görs i förväg av kursdeltagaren själv via mail till
[email protected] eller till Linda Arwidsson på telefon 013-35 55 82.
När du har frågor om kost och logi eller annat avseende inkvartering, v g kontakta Valla
folkhögskola.
Anmälan: Maila din anmälan till [email protected]
Uppge namn, yrke/titel, fullständig postadress till arbetsplatsen, telefonnummer och
mailadress dit bekräftelse kan skickas.
Sista anmälningsdag är den 15 februari 2017.
Kursplats reserveras i den ordning anmälningarna inkommer. Max cirka 30 deltagare.
Anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder kan annan medarbetare nyttja bokad
kursplats.
När du har frågor, välkommen att kontakta Tina Orhagen via mail
[email protected] eller på telefon 0702-05 80 85.
Önskar ni utbildning för många på enheten/arbetsplatsen –
vill ni ha utbildningen på plats hos er?
Kontakta för offert.
Tina Orhagen, Cognitum Vårdpedagog AB, tel 0702-­‐05 80 85 Atterboms gata 27, 584 37 Linköping [email protected] www.psykopedagog.com Oktober-16
Download