Dokumentmall - Region Jämtland Härjedalen

advertisement
Brev till investeringsrådet med anledning av alvarliga avvikelser pga höga
stråldoser
Nytt röntgenlabb till interventionsverksamheten
Interventionsverksamheten (bedriven på IR-lab på röntgenavdelningen) omfattar flertalet olika
minimalinvasiva ingrepp. Störst är volymen kärlpatienter där bl.a. ballongvidning, stentning och embolisering
utförs. Hjärtats kärl behandlas på PCI-lab men kärlen i övriga kroppen (utom i hjärnan) behandlas på IR-lab.
Här utförs också liknande ingrepp i gallvägarna och urinvägarna.
Behovet av denna typ av ingrepp har succesivt ökat under åren, dels då tekniken utvecklas och fler
patientgrupper kan behandlas och dels har vi tagit hem behandlingar som tidigare utförts i Umeå.
Det är endast på IR-lab som dessa ingrepp kan utföras på inom vår region.
Intervention har under de senaste sju åren bedrivits med röntgenutrustningen GE Innova 3100 IQ. Labbet
upphandlades för att tillsammans med intervention även kunna bedriva kranskärlsröntgen. Detta
resulterade i en kompromisslösning med en detektorstorlek som inte är optimal för intervention eller PCI.
Nuvarande detektor på labbet är 30x30 cm.
Vid PCI avbildas hjärtat och det är därför viktigt att kunna komma nära patienten med detektorn för att
kunna uppnå stora vinklar. En stor detektor förhindrar dessa vinklar. Region Jämtland Härjedalen
investerade förra året i ett dedikerat PCI-labb med en 20x20 cm detektor vilket har förbättrat ingreppen och
signifikant minskat stråldoserna till patienter och personal.
Vid intervention går läkaren in med en kateter i blodkärlen och navigerar genom kroppen med hjälp av
röntgen. Då dessa ingrepp kan täcka stora avstånd är det fördelaktigt med en stor detektor. Idag är
standarden 40x40 cm då detta ger operatören mycket större möjligheter att fokusera på att hitta rätt
blodkärl istället för att flytta bordet eller röntgenutrustningen.
GE Innova 3100 IQ är ett labb av äldre modell som saknar modern brusreducerande & bildförbättrande
mjukvara vilket är nödvändigt för att minska stråldoser till patient och personal. Labbets pulshastighet har
även en lägsta gräns av 7.5 pulser per sekund vilket är väldigt högt för ett modernt labb och är en av de
störst bidragande faktorerna till höga doser. Detta har resulterat i patientdoser som överskridit gränser för
strålskada i huden flera gånger om. Stråldoserna till operatören är också de högsta i hela regionen, vilket
visas tydligt med ring- och ögondosimeter. Det är en relativt liten personalgrupp som arbetar på IR-lab och
det finns en viss oro idag över den höga stråldos som såväl personal som patienter utsätts för.
Labbet avskrevs i april 2016 och därför ansåg vi att det var av stor vikt att tidigt komma igång med
upphandling och ha ett investeringsunderlag klart under 2016. Detta blev tyvärr inte av pga. andra
prioriterade investeringar.
Östersunds sjukhus har nu ett dedikerat PCI-labb av högsta kvalitet och det är viktigt för både patienter och
personal att även interventionsverksamheten följer efter. Befintliga lokaler är adekvata för en reinvestering.
Endast ventilation kan behöva ses över.
Med ett nytt interventionslabb kan Östersunds sjukhus kraftigt minska den i dagsläget största risken för
strålningsorsakad patientskada som existerar inom hela regionens röntgenverksamhet.
Ett nytt labb medför också ny förbättrad funktionalitet som kan öka kvalitén och minska tidsåtgången på
genomförda ingrepp.
Investeringskostnaden uppskattas till 12 Mkr inkluderat ombyggnation (10-12 Mkr beroende på hur offerter
från leverantörer utfaller).
I tjänsten,
Kristina Elfvén Brandström, sektionsledare IR-lab
Peter Jakobsson, överläkare & radiologisk ledningsfunktion
Henrik Sundström, sjukhusfysiker
Sören Frykenstrand, röntgeningenjör med ansvar för intervention
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards