Jesper Lundgren

advertisement
2012-­‐10-­‐18 Alla vill väl vara friska, så
vad är problemet?
En översikt över beteendemedicinska förklaringar och metoder
Jesper Lundgren, fil dr, Leg. Psykolog
SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Dödsorsaker 2010
Beteendemedicin
!   Tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde med
inriktning på hälso- och sjukdomsfrågor
!   Sjuklighet och dödlighet har inte bara biologiska orsaker,
som bakterier och virus, utan orsakas också av en bred
uppsättning individuella och sociala faktorer som har med
livsstil och miljö att göra
Några olika beteckningar på ”psykologiska
aspekter på hälsa och sjukdom”
!   Psykosomatisk medicin: Psykoanalytiskt orienterad
inriktning, storhetstid 1930 – 1960.
!   Beteendemedicin: Tvärvetenskaplighet,
”naturvetenskaplig” inriktning, från ca 1960.
!   Hälsopsykologi: Psykologiska tillämpningar inom
hälsoområdet, med betoning på prevention. Från ca
1970.
!   Dessutom: Medicinsk psykologi, som är en äldre term.
Den biopsykosociala modellen
Bio:
Virus
Bakterier
Skador
Psyko:
Beteenden
Föreställningar (beliefs)
Bemästringsstrategier
(Coping)
Stress
Smärta
Social:
Klass
Arbete
Etnicitet
Genus
Stöd
Vilka beteendemedicinska
förklaringar och metoder finns det?
1 2012-­‐10-­‐18 Inkluderade studier med interventioner baserade
på någon av följande modeller eller teorier:
!   Health Belief Model (HBM)
(Rosenstock 1966; Rosenstock
1974)
!
!   Theory of Reasoned Action (TRA)
(Fishbein 1975)
Unrealistic Optimism Bias
(Weinstein 1980)
!   Self Regulatory Model (Leventhal
1987)
!   Theory of Planned Behaviour
(TPB) (Ajzen 1988)
!   Health Action Process Approach
(HAPA) (Schwarzer 1992;
Schwarzer 1999)
!   Self Efficacy Model (Bandura
1977)
!   Precaution Adoption Process
Model (PAPM) (Weinstein 1998)
!
Transtheoretical Model (Stages of
Change) (Prochaska 1984)
!
!
Protection Motivation Model
(Rogers 1975)
!   Cognitive Hypothesis Model of
Compliance (Ley 1982)
Outcome Expectancy (Bandura
1977)
!   Health Locus of Control (HLOC)
(Wallston 1982)
!   Social Learning Theory (Bandura
1986)
!   Implementation Intentions
(Gollwitzer 1993)
!   Operant and Classical Conditioning
(Skinner 1938).
Health Belief Model
“Modellen om hälsouppfattningar”
En hälsofara?
!   Kommer jag att drabbas?
§  Mottaglighet för ohälsa
!   Är det i så fall farligt?
§  Hur negativa blir konsekvenserna?
!   Kan jag göra något åt det?
§  Möjlighet att hindra sjukdom/ohälsa
!   Är det värt besväret?
§  Vinster med hälsobeteende
§  Orsaker (cues) till handling, interna eller externa
(Rosenstock 1966; 1974)
Theory of Reasoned Action
“Teorin om övervägda handlingar”
•  Föreställningar om
konsekvenser av
handlandet
•  Värdering av dessa
konsekvenser
•  Föreställningar om
konsekvenser av
handlandet
•  Värdering av dessa
konsekvenser
Attityd till
beteendet
Intention
•  Föreställningar om
signifikanta andras
attityder till beteendet
Theory of Planned Behaviour
“Teorin om planerat beteende”
Attityd till
beteendet
Beteende
Intention
•  Föreställningar om
signifikanta andras
attityder till beteendet
Subjektiv norm
•  Motivation att vara
andra till lags
Beteende
Subjektiv norm
•  Motivation att vara
andra till lags
•  Interna faktorer
•  Externa faktorer
(Fishbein 1975)
Subjektiv
beteendekontroll
(Ajzen 1988)
2 2012-­‐10-­‐18 Transteoretiska Modellen
(Stages of Change)
Insatser som underlättar övergång till nästa fas
(Prochaska et al, 1997)
Tillämpa beteendeförändringsmetodik
Vidmakthållande
Förstärk individens självkänsla och
förmåga att genomföra en förändring
Handling
Ej fokus på ambivalens
Hjälp att formulera målsättningar och
prioriteringar för att uppnå förändring
Beredd
Fokus på diskrepans
Osäker
Öka medvetenhet om problemets +/Identifiera och benämn problemet
(Prochaska 1984)
Motiverande samtal
en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka en
persons egna motivation och åtagande till förändring
Rollnick & Miller
!   Visa empati
Utforska individens egna referenssystem
Inte beredd
Strukturen i MI
B = Bekräfta, aktivt noggrant lyssnande
Ö = Öppna utforskande frågor
!   Utveckla diskrepans
R = Reflektioner
!   Följa med i motstånd
S = Summeringar
!   Uppmuntra till autonom
förändring
Beteendeanalys
Beställer
hamburgare och
stor cola!
”Dom tycker
jag är knäpp”!
Pelles föreställning!
”I detta gäng skall man
inte sticka ut och göra
sig märkvärdig”!
Social Learning theory
”Social inlärningsteori”
!   Reciprok determinism- individ och miljö påverkar
varandra
!   Modellinlärning
!   Uppmärksamhet
!   Kvarhållande i minnet
!   Motorisk reproduktion
!   Motivation
!   Självstyrning
!   Självobservation-> bedömning -> självrespons
Modifierad bild från Olle Wadströms bok Att förstå och påverka beteendeproblem
(Bandura)
3 2012-­‐10-­‐18 Self Efficacy Model
Självförmåga/Självtillit
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Self-efficacy är tilltron till förmågan att ha kontroll över
specifika händelser som påverkar det egna livet
!   Ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med
utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.
!   Teorin utgår från social inlärningsteori
!   Den tredje vågens KBT tar fasta på hur man förhåller sig till
tankar
!   I Socialkognitiva modeller om förändring av
hälsobeteende används self-efficacy både som prediktor,
mediator och moderator
!   Självtilliten är knuten till en viss situation och inte
generell
!   Stor variation i praktik och teoretiskt fokus
!   Evidens mellan specifika behandlingsmanualer och specifika
tillstånd/problem
!   Predicerar munhälsa (Stewart et al. 1996; Syrjälä et al. 2009)
(Bandura 1977, 1997)
Beteendemedicinsk prevention
och behandling
Tre delar bedöms som nödvändiga för att utföra åtgärden och
den tandhygienist eller tandläkare som genomför
patientundervisningen enligt metoden bör ha kunskap och
praktisk färdighet i:
!   den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att
påverka
!   en lämplig kommunikationsmetod för att på ett effektivt sätt
kommunicera med patienten, exempelvis motiverande samtal
(MI, ”motivational interviewing”)
!   de teorier och metoder som ligger till grund för att påverka
människors beteende.
Några lärandemål från den
föreslagna kursplanen
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Färdighet och förmåga
identifiera patienter i behov av mer omfattande beteendeinriktad
intervention inom området oral hälsa
utifrån den enskilda patientens behov analysera, planera och
genomföra beteendeinriktad intervention, baserad på
beteendevetenskaplig teori och metod
tillämpa, kritiskt värdera och systematiskt följa upp metoder för
beteendeinriktad intervention
www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/omriktlinjerna/omradeniriktlinjerna/patientundervisning
Kontinuerlig utvärdering
!   Särskilt viktigt i sammanhang då evidensen är osäker
!   Hur stor beteendeförändring har skett?
!   Finns hinder som ej uppmärksammats?
!   Gäller både egen förmåga och intervention
!   Utvärdering av intervention inkluderar även patienter som
”försvinner”
!   Hur dokumentera så att uppföljning är möjlig?
!   Inte detsamma som forskning men systematik är viktig
4 
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards