PENGAR I PÅSE PROJEKT

advertisement
PENGAR I PÅSE PROJEKT
Ansökningstid: Kontinuerligt under året på PIP ansökningsblankett som fås på fritidskansliet
eller kan hämtas via kommunens hemsida.
Pengar i påse projektunderstöd baserar sig på verifikat och beviljas så länge pengarna räcker.
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av projektunderstöd (engångsunderstöd) för
ungdomar (7–20 år) som vill genomföra verksamhet eller projekt/evenemang för andra unga.
Stöd kan sökas av såväl ungdomsföreningar som enskilda eller en grupp ungdomar för
partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet såväl inom kultur- som fritidsområdet.
Principer
Pengar i Påse saknar detaljerat regelverk, det styrs i stället av ett antal principer
1.
2.
3.
4.
5.
ett processinriktat arbetssätt som möter unga på deras egna villkor
tydligt ungdomsperspektiv – unga gör saker för unga
snabb hantering – från ansökan till beslut på 14 dagar
varje ansökan behandlas individuellt
Fritidskansliet står till ungdomarnas förfogande som stöd vid utvecklingsprocessen
från idé till projekt
6. tydlig ansvarsfördelning
7. kontanthantering ska i möjligaste mån undvikas
Beslut
Beslut om stöd fattas av fritidskansliet. Vid behov konsulteras övriga berörda instanser.
Redovisning, utvärdering
Projekt som fått stöd ska påbörjas inom en månad efter beslut. Genomfört projekt ska
dokumenteras och utvärderas av sökanden och redovisas till fritidskansliet.
Download