Reglr - Herrljunga kommun

advertisement
2014-06-11
Nyttjanderättsavtal för vandringsled i Herrljunga
kommun
Fastighet/er
Kommun Trakt Block: Enhet
Vandringsled
Denna delsträcka utgör en del av -leden som sträcker sig mellan x
och y i Herrljunga kommun.
Fastighetsägare
Namn Efternamn/Företag:
Person/org.nr:
Postadress:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
E-post:
Nyttjanderättshavare
Kommun/Förening/Företag:
Org.nr:
Postadress:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
E-post:
Information
En kort inledning om leden… Exempel Knalleleden: Knalleleden börjar i Hindåsgården i Hindås och slutar vid
Ymergården i Borås. Europaled 1 är en internationell vandringsled som börjar i Rom och slutar i Grövelsjön.
Europaled 1 går genom Borås och Knalleleden ingår i den. Denna led har funnits sedan slutet av 1970-talet.
Upplåtelse
Fastighetsägaren/fastighetsägarna upplåter till kommunen/föreningen rätt att på, de villkor som
anges i detta avtal, nyttja området som en vandringsled. Denna upplåtelse utgör inget hinder för
fastighetsägaren att använda området.
Upplåtelsetiden är xxxx-xx-xx – xxxx-xx-xx. Avtalet skall sägas upp senast sex månader innan
avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med en avtalsperiod (1 år) i sänder.
Eventuell uppsägning av fastighetsägaren/fastighetsägarna skall vara skriftlig och undertecknad
Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA
Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33
E-post
[email protected]
Internet
www.herrljunga.se
2014-06-11
av samtliga fastighetsägare på aktuell fastighet och ställas till kommunen/föreningen. Eventuell
uppsägning från kommunen/föreningen skall ske skriftligt till fastighetens samtliga delägare.
Ersättning
Ersättning för ledens sträckning och nyttjande inom angiven fastighet utgår ej.
Myndighetstillstånd
Kommunen/föreningen är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för sin verksamhet på
området. Kommunen/föreningen ska följa de föreskrifter som meddelas av myndighet eller
som följer av lag.
Försäkringar
Försäkringsobjekt: ex. Knalleleden 38 km och Sjuhäradsleden 14 km. Summa 52 km.
Kommunen/föreningen under avtalstiden upprätthålla en subsidiär skogsbrandförsäkring enligt
följande: den subsidiära skogsbrandförsäkringen skall ersätta brandskada på skog när inte annan
försäkring finns. Försäkringen gäller fastighetens produktiva skogsmark inom en areal som utgörs
av 150 meter på var sida om leden, som går i avtalet angiven fastighet. Självrisk erläggs av
kommunen/föreningen. Försäkringen omfattar endast skada genom brand och är inte en
fullständig skogsförsäkring. Fastighetsägaren/fastighetsägarna ansvarar själv för övrigt
försäkringsskydd.
För fastighetsägare med egen skogsbrandförsäkring, lämnas istället ersättning för den självrisk
som dras från skadebeloppet när markägarens egen skogsbrandförsäkring tas i anspråk.
Självrisken motsvarar maximalt ett Prisbasbelopp (1 Pbb) per skadetillfälle.
Särskilda bestämmelser: Försäkringen gäller som ombud för ägare till respektive skogsfastighet vilka berörs och
utgör avtalspart avseende angivna vandringsleder. Försäkringen gäller inte för brandskada förorsakad av
åsknedslag, skogsmaskiner, järnvägsdrift, hyggesbränning, arbetseldar eller annan känd orsak som inte kan
hänföras till trafik på vandringsleder. Omfattningen på försäkringen är skogsbrandförsäkring, subsidiärt. Villkor
är Allmänna försäkringsvillkor "Skogsförsäkring".
Områdets skick och skötsel:
1.
Fastighetsägaren/fastighetsägarna godkänner att kommunen/föreningen får markera
leden och att hänvisningsskyltar får sättas upp. På leden får kommunen/föreningen
utföra arbeten för att öka framkomligheten för gående.
2.
Kommunen/föreningen ansvarar för och bekostar eventuell gräs- och buskröjning,
grenkapning, underhåll, skötsel och renhållning av leden och äger rätt till tillträde för att
sköta uppgifterna i egen regi eller genom tredje part.
Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA
Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33
E-post
[email protected]
Internet
www.herrljunga.se
2014-06-11
3.
Anläggningar (exempelvis vindskydd eller grillplats) förutsätter att ett tilläggsavtal upprättas
med fastighetsägaren.
4.
Går leden genom betesmark skall kommunen/föreningen sätta upp informationstavlor
vid stängselgenomgångar om fastighetsägaren eller djurhållaren begär detta.
5.
Kommunen/föreningen kan efter samråd med fastighetsägaren/fastighetsägarna tillfälligt
dra ny sträckning av leden. Orsak kan vara t ex. skogsarbete eller översvämning.
6.
Om kommunen/föreningen vill ändra ledens sträckning på fastigheten skall
Fastighetsägaren först lämna sitt skriftliga tillstånd. En ny överenskommelse tecknas. Vid
nyanläggning av leden skall fastighetsägaren/fastighetsägarna godkänna ny sträckning eller
ändring av ledens sträckning innan några anläggningsarbeten får påbörjas.
7.
När avtalet upphör skall kommunen/föreningen utföra och bekosta återställning om inte
annat överenskommits med fastighetsägaren. Återställning ska ske inom 1 år från det att
avtalet upphör att gälla.
8.
Fastighetsägaren skall om så är möjligt undvika att skador uppstår på leden till följd av
skogens eller markens brukande. Fastighetsägaren/fastighetsägarna skall meddela
kommunen/föreningen per telefon eller skriftligt inför större planerade åtgärder (t ex.
skogsavverkning) som påverkar eller hindrar ledens utnyttjande.
9.
Kommunen/föreningen äger rätt att kapa enstaka vindfällda träd som ligger över leden,
och direkt hindrar framkomligheten.
10.
Om träd över 10 cm i brösthöjd behöver tas ner för ledens framkomlighet, ska virkesvärdet
ersättas om fastighetsägaren/fastighetsägarna begär detta. Leden anläggs så att minsta
möjliga åverkan sker.
Överlåtelse och upplåtelse:
1.
Fastighetsägaren godkänner att leden får gå enligt bifogad karta (bilaga 1) på ovan angivna
fastighet/fastigheter.
2.
Fastighetsägaren informerar om detta avtal vid överlåtelse av fastigheten.
3.
Fastighetsägaren skall informera arrendatorer (t.ex. jakt- och jordbruksarrendatorer) och
andra övrigt berörda parter på fastigheten.
4.
För underhåll av leden får kommunen/föreningen använda befintliga vägar. Om detta
medför att skada uppstår på vägen skall det åtgärdas av kommunen/föreningen.
Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA
Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33
E-post
[email protected]
Internet
www.herrljunga.se
2014-06-11
5.
Kommunen/föreningen får inte överlåta rättigheterna enligt detta avtal till annan.
Undantag är rätten att i informationsmaterial informera om leden (besökande skall kunna ta
del av allemansrättens hänsyns- och ansvarsregler).
6.
Överenskommelsen om led gäller endast för evenemang/aktiviteter i egen regi.
Kommersiell aktivitet/verksamhet i annan regi, kräver att särskilt avtal upprättas med
fastighetsägaren.
7.
Genom underskrift av överenskommelsen godkänner fastighetsägaren att leden får
marknadsföras.
8.
Parterna har ej för avsikt att inskriva denna överenskommelse.
9.
□ Denna överenskommelse har inga tillägg.
□ Denna överenskommelse har bilaga med tillägg och ändringar.
Denna överenskommelse med bifogad karta är upprättat i två likalydande exemplar varav
parterna tagit var sitt.
Ort och datum
* den / 200*
Ort och datum
* den / 200*
Fastighetsägare
Nyttjanderättshavare
.……………………………………
Namn
(ev. för x )
……………………………………
Namn
För x kommun/förening/företag
Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA
Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33
E-post
[email protected]
Internet
www.herrljunga.se
Download