Internationell Ekonomi 7,5 högskolepoäng

advertisement
7,5 högskolepoäng
Internationell Ekonomi
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Skriftlig tentamen
SIE01A
Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
22/11 – 2013
9:00 – 14:00
Hjälpmedel:
Miniräknare, linjal, rutat papper
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
Godkänd = 30 poäng.
Väl Godkänd = 45 poäng.
60 poäng
Allmänna anvisningar:
För korrekt rättning:
Börja alltid ny uppgift på nytt papper. Skriv ditt namn överst på varje papper.
Skriv endast på ena sidan av svarsbladet . Häfta samman allt som hör till samma uppgift.
För att resultatet skall bli så bra som möjligt:
Skriv så tydligt som möjligt. Motivera dina svar. Förklara införda beteckningar.
OBS att de figurer/diagram som förekommer i tentamensuppgifterna bifogas på lösblad som
ska användas när du löser uppgiften ifråga.
Rättningstiden är som längst fyra veckor
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Urban Kjulin
1
Internationell Ekonomi
Uppgift 1
Antag två länder, Land I och Land II som producerar två varor A och B under konstanta kostnader.
Tillverkningskostnaderna utgörs enbart av arbetskostnaderna. För övrigt gäller den klassiska
frihandelsteorins antaganden.
Producerade antal enheter per timma
A
B
Land I
8
5
Land II
6
3
a) Förklara begreppet alternativkostnad samt beräkna dessa för respektive land. För vilken
vara har respektive land komparativ kostnadsfördel i produktionen?
(2p)
b) Inom vilka gränser måste bytesrelationen mellan varorna ligga för att handel ska uppstå
mellan länderna?
(2p)
c) Figuren visar ett lands produktionsmöjlighetskurva för två varor A och B. Axlarna i figuren
anger kvantiteter av respektive vara. Innan handel producerar och konsumerar landet i punkten
K. I punkten K gäller att MRT = MRS. Förklara vad som menas med detta.
(2p)
Vara A
10
K
5
Vara B
5
10
d) Världsmarknadspriset för vara A är $400 och för vara B $100. Rita den internationella prislinje
som tangerar landets produktionsmöjlighetskurva i bifogad figur och visa vilka effekter handel
får på landets produktion och konsumtion.
(2p)
e) Antag att landet inför en tull på 100% på importvaran. Rita i bifogad figur den inhemska
bytesrelationen mellan varorna efter tullen och visa följdeffekterna av tullen på landets
produktion, import och konsumtion.
2
(2p)
Uppgift 2
a) Heckscher-Ohlins teori bygger som bekant på två teorem. Redogör för innebörden av dessa.
Redovisa även vilka grundantaganden som görs.
(4p)
b) Redogör för teknologi-gaps modellen/produktcykel modellen så som den presenteras i
Salvatore. Rita figur och berätta.
(2p)
c) För Sverige utgjorde det samlade värdet av exporten av livsmedel och levande djur till EU
36 miljarder kronor år 2011. Samma år uppgick det samlade värdet av importen av livsmedel
och levande djur till 54 miljarder kronor. Beräkna med hjälp av ”intra-industry trade”-index
graden av ”intra-industry trade” i Sveriges handel med EU med avseende på livsmedel och
levande djur.
(2p)
d) Ett land har en nominell tullsats vid import av bilar på 50 procent. I den inhemska
biltillverkningen utgör importerade insatsvaror 40 procent av bilens slutpris. Hur stort är det
effektiva tullskyddet på bilproduktionen i landet om
i) det inte är någon tull på importerade insatsvaror
(1p)
ii) tullen på importerade insatsvaror är 30 procent
(1p)
3
Uppgift 3
Figuren visar inhemskt utbud och efterfrågan för en tänkt tekovara i Sverige. Det internationella
frihandelspriset för varan motsvarar SEK 200. Använd bifogade figurer när du svarar på nedanstående
frågor. Kommentera dina svar. Okommenterade svar ger noll poäng.
P (SEK)
600
U
500
400
300
200
E
100
Q (tusental)
2
4
6
8
a) Beräkna förändringen i konsumentöverskott och producentöverskott då Sverige går från autarki
till frihandel. Hur stor blir nettovälfärdseffekten av att Sverige övergår till frihandel ?
(Tag hjälp av bifogad figur)
(2p)
b) Antag att Sverige inför en importtull på 50 procent gentemot omvärlden. Visa tullskyddets
huvudeffekter. (Tag hjälp av bifogad figur)
(3p)
Antag nu att världshandeln med varan omfattar tre länder – Sverige, EU-land och U-land.
EU-lands exportpris för varan motsvarar SEK 250 per enhet och U-lands exportpris motsvarar
SEK 200 per enhet.
c) Antag att Sverige och EU-land bildar en tullunion med varandra med en 50 procentig tullmur
mot omvärlden. Vad blir den statiska nettovälfärdseffekten av tullunionen ? Förklara i detta
sammanhang innebörden av begreppen handelsalstringseffekt och handelsomfördelningseffekt.
(Tag hjälp av bifogad figur)
(3p)
d) Antag nu istället att Sverige är exportör av denna vara till ett världsmarknadspris motsvarande
SEK 500. Antag vidare att den svenska staten inför en subvention av exporten motsvarande SEK
100 per exporterad enhet. Visa huvudeffekterna av denna exportsubvention. Använd bifogad figur
när du svarar.
(2p)
4
Uppgift 4
a) I tabellen redovisas olika index för år 2010 för ett icke namngivet land. Beräkna med hjälp av
indexvärdena tre olika typer av terms of trade för landet ifråga. Tolka innebörden av respektive
resultat.
(Basår=2000)
Import
Export
Volymindex
160
170
Prisindex
150
130
Produktivitetsindex
140
120
(3p)
b) Enligt Salvatore så borde U-ländernas ”commodity” terms of trade förbättras över tiden under
förutsättning att produktivitetsvinsterna får fullt genomslag på försäljningspriserna. Förklara
hur detta hänger ihop. Förklara också varför verkligheten visar på den motsatta utvecklingen.(2p)
c) U-ländernas export kännetecknas av prisinstabilitet. Förklara varför. Vilka
medel har man använt sig av för att motverka detta problem ?
(3p)
d) Ett u-lands ekonomiska strategival står mellan importsubstitution och exportinriktad
produktion. Redogör för för- och nackdelar med respektive strategi.
(2p)
Uppgift 5
a) Mellan EMU-området och USA råder, antar vi, fria kapitalrörelser och inga
transaktionskostnader.
På valutamarknaden för dollar (USD) råder följande förhållanden:
Valutakurs
Avista
Termin (6 månader)
0,740 EUR/USD
0,746 EUR/USD
Ränta
USA
EMU
(% per år)
0,25 %
1,25 %
i) Får USA eller EMU-området i denna situation ett nettoinflöde av finansiellt
kapital? Motivera ditt svar.
ii) Hur påverkar detta flöde växelkurser (avista och termin) samt räntor om vi utgår från att de
finansiella placerarna terminsäkrar sina investeringar?
iii)Vid vilken terminkurs (6 månader) råder kurssäkrad ränteparitet med ovanstående
avistakurs och räntenivåer ?
5
(5p)
b) Antag endast två länder med ett sammanlagt utbud av arbetskraft lika med sträckan O1O2 i
figuren nedan. Arbetskraftens gränsproduktivitet (”value of marginal product of labour” –
VMPL) är avtagande och återspeglas av kurvan L1 för Land 1 och L2 för Land 2, vars arbetskraft
mäts åt vänster från O2.
I utgångsläget antas varken utrikeshandel eller arbetskraftsrörelser över nationella gränser
förekomma. Arbetskraftstillgång i Land 1 är O1A och i Land 2 O2A.
VMPL
VMPL
Land 1
Land 2
L1
L2
O1
A
O2
Svara så utförligt som möjligt på följande frågor genom att rita i bifogad figur och införa
egna beteckningar:
i) Hur stor blir lönenivån och total produktion i respektive land i utgångsläget ?
Visa hur faktorinkomsterna fördelas mellan arbetskraft (”labour share”) och kapital (”capital
share”) i respektive land ?
ii) Antag nu att fria arbetskraftsrörelser tillåts över nationsgränserna. Vilka förändringar sker med
avseende på lönenivån och total produktion i respektive land ? Vilka förändringar sker med
avseende på den funktionella inkomstfördelningen i respektive land ?
(5p)
6
Uppgift 6
a) Redovisa egenskaper vid rörlig respektive fast växelkurs. Vilka argument för respektive
växelkursstrategi finns?
(3p)
b) Kina har som bekant ensidigt låst sin valuta yuan (CNY) gentemot den amerikanska dollarn
(USD). USA anser att den växelkurs som råder på ca CNY 6 = USD 1 innebär att CNY är
undervärderad gentemot USD och att detta är anledningen till det underskott i bytesbalansen som
USA har gentemot Kina på ca 1 miljard USD per dag. Det finns bedömare som menar att vid
rörlig växelkurs skulle jämviktsväxelkursen vara ca CNY 4 = USD 1. Rita ett diagram över
valutamarknaden för CNY och USD som illustrerar denna obalans.
(3p)
c) i) Förklara vad som menas med real växelkurs.
ii) Om den relativa köpkraftsteorin gäller fullt ut borde den reala växelkursen (vid rörlig
växelkurs) över tid vara konstant. Förklara varför !
iii) Förklara med hjälp av den reala växelkursen vilka anpassningsmöjligheter, vid
bytesbalansunderskott, ett land som ingår i en valutaunion har (t.ex. Grekland) jämfört
med ett land med ensidigt låst växelkurs (t.ex. Danmark).
(4p)
UKJ/1311
7
Uppgift 1 d) Från autarki till frihandel
Vara A
10
K
5
Vara B
5
10
8
Uppgift 1 e) Tull 100%
Vara A
10
K
5
Vara B
5
10
9
Uppgift 3a) Från autarki till frihandel
P (SEK)
600
U
500
400
300
200
E
100
Q (tusental)
2
4
6
10
8
Uppgift 3b) Tull 50%
P (SEK)
600
U
500
400
300
200
E
100
Q (tusental)
2
4
6
11
8
Uppgift 3c) Tullunion med tullmur 50%
P (SEK)
600
U
500
400
300
200
E
100
Q (tusental)
2
4
6
12
8
Uppgift 3d) Exportsubvention SEK 100
P (SEK)
600
U
500
400
300
200
E
100
Q (tusental)
2
4
6
13
8
Uppgift 5b) Utan fria arbetskraftsrörelser
VMPL
VMPL
Land 1
Land 2
L1
L2
O1
A
14
O2
Uppgift 5b) Med fria arbetskraftsrörelser
VMPL
VMPL
Land 1
Land 2
L1
L2
O1
A
15
O2
Download