Handlingsplan barn och unga Övergripande mål Psykisk hälsa

advertisement
Information
• Handlingsplan för barn och
ungdomar
• Hälsosamtalet i skolan
Återföring till programberedningen och
hälso- och sjukvårdsberedningarna
den 11 mars 2010
Annika Nordstrand, folkhälsostrateg, sekretariatet
Ur landstingsstyrelsens yttrande och
förslag till beslut
landstingsfullmäktige den 1 april 2009
 Hälso- och sjukvårdsberedningarna/ Information
och stöd
-
En handlingsplan när det gäller landstingets folkhälsoarbete
med inriktning på barn och unga är under utarbetande
Undersökning om barns och ungas hälsa och levnadsvanor
genomförs sedan några år i samarbete med skolsköterskorna
 Uppdrag till landstingsdirektören
- Följa upp att ovan redovisade insatser för information och stöd
genomförs
Frågeställning
 Vad har hänt sedan 2008?
 Följande insatser har genomförts
-
Ett nytt styrdokument antogs 2009: Handlingsplan för barn och
unga utifrån Norrbottens folkhälsopolitiska strategi
Utvecklingsarbete av den årligen rullande enkätundersökningen
kopplad till hälsosamtalet i skolan
Så byggdes handlingsplanerna för
landstinget
 Delområden valdes som motsvarar kapitelindelningen i strategin
- utifrån åldersgrupp
 För varje delområde valdes fokusområden utifrån
folkhälsopolitiska strategin och landstingsplan
 Barn och ungdomar: 1) psykisk hälsa, övervikt och fetma 3)
tobak, alkohol, narkotika, dopning 4) sexuell hälsa 5) god
livskvalitet
 Vuxna: 1) övervikt och fetma 2) tobak och alkohol 3) god
livskvalitet
 Äldre: 1) Fallskadeprevention 2) kost och nutrition 3) god
livskvalitet
Handlingsplan barn och unga
Övergripande mål
Psykisk hälsa, övervikt och fetma, tobak, alkohol,
narkotika, dopning, samt sexuell hälsa
 1. Andel elever i gymnasiets första år som de senaste tre
månaderna ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda,
understiger 3% år 2014
 2. Andelen 4-åringar med övervikt eller fetma ska understiga
10% för respektive kön, år 2011
 3.1 Andelen ungdomar i gymnasiets första år som röker eller
snusar ska halveras för båda könen till år 2014
 3.2 En tobaksfri livsstart för alla barn från år 2014, mål 95%
2011
 3.3 Andelen ungdomar 16-24 år med riskabla alkoholvanor
halveras för båda könen till år 2018
 4.1 Konstaterade fall av klamydia, både bland män och
kvinnor, ska understiga 15 fall per 1000 inv, 15-29 år, år
2012
 4.2 Antalet aborter i åldrarna upp till 19 år ska minska till 20
per 1000 år 2012
God livskvalitet
 1. Självskattad hälsa bäst i Sverige år 2020, bland både
män och kvinnor 16-24 år
Handlingsplan barn och ungdomar
Huvuddrag
 1) Psykisk hälsa: …., särskilt flickor, med psykisk ohälsa, minskar i länet.
Åldrarna upp till 18 år prioriteras, med tyngdpunkt på vikten av tidigt
preventivt arbete.
 2) Övervikt och fetma: …. Tidigt preventivt arbete prioriteras.
 3)Tobak, alkohol, narkotika, dopning: … insatser på flera nivåer, inklusive
tidigt föräldrastöd och motiverande samtal om livsstilsfrågor med både
föräldrar, blivande föräldrar och ungdomar.
 4) Sexuell hälsa: … motiverande samtal, tillgänglighet och effektiv
smittspårning med enskilda möten.
 5) God livskvalitet: …. bidra till att ge samhälleliga förutsättningar för en
hälsa på lika villkor för alla barn, Detta förutsätter ett medvetet arbete
utifrån Barnkonventionen, med att uppmärksamma behov hos särskilt
utsatta grupper, stödja föräldrar till ett hälsofrämjande föräldraskap samt
skapa möjligheter till en meningsfull fritid.
För delmål och strategier i detalj, se www.nll.se, landstingets styrdokument
Röd tråd genom landstingets
dokument och verksamhetsstyrning
Strategi
2007
Landstingsplan
Uppföljning:
Årsredov
Strategi
Hälsobokslut
Handlingsplan barn och ungdomar
2009
Divisionsplaner
Hälsosamtalet i skolan – en viktig
informationskälla
 Utvecklat i Västernorrland
 Samarbete med skolsköterskorna i länet
 Årlig länsrapport i Norrbotten
 Hur mår barnen och ungdomarna och hur ser deras
levnadsvanor ut på vår skola.. i vår kommun.. i
Norrbotten?
 Används som kunskapsunderlag, underlag för
åtgärder, följa förändringar på olika nivåer
Utveckling i Norrbotten
 Läsåret 2007-2008 deltog 7067 elever i 13 av länets 14
kommuner
- den första riktiga länsbilden
- för första gången kunde jämförelser göras med andra län –
Västernorrland och Jämtland
 Läsåret 2008-2009 deltog 7736 elever i 13 kommuner.
- För första gången kan vi börja se utveckling över tid
 Läsåret 2009-2010 deltar samtliga 14 kommuner
- gemensam manual för åtgärder finns för länets skolsköterskor
- en ny enkät testas i förskoleklass
- även Västerbotten deltar
Förändringar i hälsan över tid,
förskoleklass?
Överviktiga eller feta i Norrbotten
- tre läsår
40
Procent (Obs skalan)
35
2006/2007
2007/2008
2008/2009
30
25
20
15
10
5
0
Försk
Åk 4
Åk 7
Flickor
Gy 1
Försk
Åk 4
Åk 7
Pojkar
Gy 1
Förändringar i hälsan över tid,
förskoleklass?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2006/2007
2007/2008
Flickor
Pojkar
Gy 1
Åk 7
Åk 4
Förskolekl
Gy 1
Åk 7
Åk 4
2008/2009
Förskolekl
Procent (Obs skalan)
Så många dricker (saft eller) läsk minst tre dagar i veckan
- i de flesta åldrar tecken på avplaning eller minskning
Förändringar över tid, förskoleklass?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006/2007
2007/2008
Flickor
Pojkar
Gy 1
Åk 7
Åk 4
Förskolekl
Gy 1
Åk 7
Åk 4
2008/2009
Förskolekl
Procent
Arbetsron i skolan har försämrats något sedan 2007/2008
Förändringar över tid, förskoleklass?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006/2007
2007/2008
Flickor
Pojkar
Gy 1
Åk 7
Åk 4
Förskolekl
Gy 1
Åk 7
Åk 4
2008/2009
Förskolekl
Procent
De allra flesta trivs i skolan, Norrbotten tre läsår
Insatser utifrån hälsosamtalets
resultat, Luleå kommun som exempel
 Skolhälsovårdens handlingsplan mot övervikt och
fetma hos barn och ungdomar
 Viktskolan i samarbete med landstinget
 Utbildning av hälsocoacher (projekt Tunaskolan)
 Presentation av resultat till elevråd, rektorer,
pedagoger, ledningsgruppen, nämnd (BUN)
 MLA skolsköt, engagemang i projekt gällande
barn som far illa
 Söker samarbete med andra professioner inom
elevhälsan gällande psykisk ohälsa
Läs mer om folkhälsan i Norrbotten på
www.nll.se/folkhalsa
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards