Förslag till Vision för Ålidhems samverkanscentrum 2017-07-14
Vision för Ålidhems kultur- och resurscentrum
I Ålidhems kultur- och resurscentrum samverkar fyra förvaltningar för att ge barnen och
ungdomarna på Carlshem, Sofiehem, Ålidhem och Tomtebo bästa möjliga förutsättningar. I
Kolbäcks kultur- och resurscentrum finns familjecentral, en f-9-skola, filialbibliotek och
fritidsgård. Verkstäder för skapande och teknik, gemensamma samlingsplatser och en
attraktiv utemiljö för lek, idrott och odling uppmuntrar till aktivitet och samverkan. Där bjuds
föreningar och allmänhet in att skapa och delta i verksamhet i centrumets lokaler.
Genom en satsning på ett centrum för kommunal service på Kolbäck så tillskapas
förutsättningar för att öka attraktionskraften för stadsdelen och för områdets skolor.
Enligt beslut i KSAU 2001-08-20 framhålls vikten av att ”skolorna utgör resurscentrum för
bostadsområdet, där kultur-och fritidsverksamhetär integrerad och där vuxen verksamhet
också inryms”.
Bibliotek
För Ålidhemsområdet är biblioteket mycket viktigt, eftersom det är ett område med
mångkulturell prägel och där det finns stort behov av mötesplatser för att ta tillvara de
möjligheter som mångfald innebär.
Biblioteket är mycket viktigt för såväl vuxna i området som för barn och unga. Ett nära
samarbete med skola, fritidsgård och familjecentral blir möjligt. Ålidhemsområdet är i särskilt
stort behov av denna samverkan eftersom en stor andel barn/ungdomar och vuxna är
flerspråkiga och behöver rik stimulans i det svenska språket via litteratur och tidskrifter.
Biblioteket tillhandahåller även litteratur på en mängd andra språk så att barn/ungdomar och
vuxna kan stärka och utveckla sitt modersmål via litteratur.
Samtliga skolor i området använder Ålidhemsbiblioteket som ”sitt” bibliotek och
filialbiblioteket kommer att vara navet i den skolbiblioteksverksamhet som kommer att
byggas upp, se biblioteksutredningen.
Fritidsverksamhet
Fritidsgård och skola kan samverka i både personal och verksamhetsfrågor.
Fritidshemspersonal kan samarbeta med fritidsgårdens personal. Speciellt omkring de
barn/ungdomar som har behov av extra omsorg och stöd. Det skulle utgöra en bra bas för
utveckling och lärande om vi hade en helhetssyn på barnen/ungdomarna. Med fritidsgården i
anslutning till skolan underlättas olika kulturevenemang ex, musik, teater etc och utbudet av
fritidsaktiviteter kan breddas.
I centrumet kommer att finnas lokaler för drama/teater, bild/form/skapande och musik. Dessa
lokaler kan samnyttas av skola, fritidsverksamhet och boende. Med den starka studentprägel
och den stora mångfald som finns i området kan verksamheterna berikas av att det finns
gemensamma mötesplatser för kulturella aktiviteter.
Socialtjänst/familjecentral
Skolområdets enheter har sedan lång tid tillbaka ett bra och väl fungerande samarbete med
socialtjänsten. Med en familjecentral i nära anslutning till skolcentrum förstärks möjligheten
till utvidgat samarbete.
Dagbarnvårdarna behöver tillgång till gemensamma lokaler för sin verksamhet och sina
träffar några gånger per vecka i den nya enheten. De lokalerna kunde samnyttjas med öppen
förskola i familjecentralen.
Skolan
Förslag till Vision för Ålidhems samverkanscentrum 2017-07-14
Lokalernas utformning utgår från enhetens vision och de arbetsformer som tillämpas vid
enheten. Skolan arbetar för att stärka progressionen från 1 åringen till 16 åringen. Arbetssättet
är ämnesövergripande och bidrar till att barnen kan se och uppleva sammanhang.
I skolans undervisning läggs stor vikt vid naturorienterade ämnen och teknik.
F-9 grundskolan har en utemiljö som är en del av lärrummet. Eleverna kan följa
årstidväxlingar, ha planteringar, göra vissa experiment och laborationer utomhus och få
erfarenheter av olika uteaktiviteter som kan tillämpas på fritiden.
Det finns goda utrymmen för lek och allsidig rörelse för både yngre och äldre.
Skolan har särskilda lokaler för sin undervisning i musik, bild, slöjd, naturvetenskap samt
hem - och konsumentkunskap. Lokalerna kan användas av andra intressenter.
Medarbetarna är organiserade i arbetslag och har olika kompetenser och arbetar med en
gemensam barn/elevgrupp.
Undervisningsgruppernas storlek varieras.
Moské på Ålidhem.
Om de planer som finns på att bygga en moské på Ålidhemsområdet verkställs så kan det
innebära en kraftig ökning av barnfamiljer i området.
Då behövs kommunal service som kan möta den ökningen. Det behövs också att området har
mötesplatser för människorna i området och där blir Kolbäcks kultur- och resurscentrum en
viktig del. Det är av största vikt att fritidsgårdarna, biblioteket, skolan och familjecentralen
har en beredskap för de barn och ungdomar som kommer till området.
Centrum – kommersiellt och/eller kulturellt?
Ålidhemsområdet har mycket att vinna om det gick att separera dessa två centrum. Skolan,
bibliotek, fritid och familjecentral bör utgöra ett kulturellt centrum som friläggs från det
kommersiella centrumet eftersom det kulturella centrumet i första hand vänder sig till barn
och unga.
Trafiksituationen
Trafiksituationen har förbättrats så att barnen har en trygg skolväg och tryggt kan passera
mellan olika skolbyggnader och idrottsanläggningar.
Det är god tillgänglighet till det kulturella centrumet och till idrottsanläggningarna.
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling blir allt viktigare i samhället och centrumet ska stödja hållbar utveckling ur
olika perspektiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. De olika perspektiven stärks genom
samverkan mellan förvaltningarna och av en miljö som uppmuntrar till gemenskap, skapande
och fysisk aktivitet. I utemiljön finns en samlingsplats/utearena som kan användas vid olika
kulturarrangemang.
I nära anslutning till centrat ligger en idrottshall och en ny konstgräsplan. Det finns också
möjlighet till allsidig utevistelse för både yngre och äldre barn/ungdomar med goda utrymmen
för lek vid centrat.
Tillgänglighet
Lokaler och utemiljö ska vara väl anpassade för barn och vuxna med funktionshinder.
Förslag till Vision för Ålidhems samverkanscentrum 2017-07-14
-----------------------------
Ledarlagets vision för skolområdet
Vi vill främja hälsa och arbetsglädje i skolområdet genom att:
*
ta tillvara den mångfald som finns inom skolområdet och se den som en tillgång
*
vidareutveckla den samverkan som bedrivs inom området mellan olika externa intressenter
*
stimulera till ett positivt lärande och stödja nytänkande och kreativitet på alla nivåer
*
verka för att vidareutveckla en god och stimulerande arbetsmiljö
*
utöka samarbetet mellan verksamheter och enheter
*
ge förutsättningar för reflektion, dokumentation och analys av lärande på alla nivåer
*
ta tillvara skilda kompetenser, olikheter och styrkor