Protokoll SL 160426

advertisement
Protokoll
Sektorsledning LSS - Gäst
Datum & tid: 26 april 2016
Ej närvarande: Elsebeth, Björn, Ulrika och Annica
Dagordning
1. Ekonomi - Anki Hjelm
Det justerade resultat i Sektor LSS för perioden januari - mars visar på + 6.3 miljoner,
ca. 1 miljon bättre än budget.
Snart dags för prognoser. Lista för bokning av tider med Anki finns att hitta på L:.
Intäkter / fakturor eller övriga stora kostnader på gång ? Ta med den informationen till
mötet med Anki samt ev. andra justeringar.
Så snart anvisningarna är klara skickar Anki ut dessa via mail.
13 maj skall alla prognossiffrorna vara klara.
Den 11 maj skall uppgifterna vara skickad till Lars.
Revisionen av handkassorna 2015 visade att 80 % var godkända. 2 600 verifikat har
granskats. Ca. 20 % av handkassorna saknade bl.a. brukares initialer, personalens hela
namn, etc. Kostnaderna för handkassorna var ca. 780 000 kronor.
Av dessa utgör 39 % pedagogiska måltider. ( semester handkassor ingår ej)
Kostnaden för pedagogiska måltider/måltidsstöd var totalt 2 328 000 för 2015.
2. IBIC – Individens behov i centrum ( aktuella bilder bifogas minnesanteckningar )
Marie Lundstedt, projektledare för införandet av IBIC och Ulrika Paulsson handläggare
stab informerade om det framtida arbetet.
Lansering av det nya arbetssättet sker av socialstyrelsen i september.
Syftet är att utredningar skall ske på likvärdigt sätt oavsett var i landet du söker en
insats. Utredningarna skall göras tydligare med syfte att det skall bli bättre för den
enskilde. I några av de kommuner som redan påbörjat detta arbete har det visat sej att
sjuktalen hos personal sjunkit drastiskt efter införandet av IBIC. Kanske kan dessa siffror
bero på en tydlighet i vad/hur arbetet skall utföras samt en ökad yrkesstolhet?
Behovet i centrum – skall finnas en röd tråd från beslut till verkställighet , IBIC är ett
stöd för detta arbete. IBIC ger stöd för en strukturerad dokumentation och ett
gemensamt språk. Det framtida arbetet med IBIC kommer att vara aktuellt för alla yrkes
professioner i VoF.
4. HoV – Barbro Toutin/ MAS och Anna-Maria Sundström informerar och visar.
Hoven finns att hitta via: Insidan / dokument och informationsregistret / vård och
omsorgsplanering. Direktutskriften fungerar.
Målet både för Sektor LSS och för HFE är att alla boende skall ha en HoV.
Minst en gång/år skall uppföljning ske alt. då chef ser förändrade behov initieras
uppföljning.
Önskemål från SL om gemensamma träffar med distrssk. på respektive kontorsområden.
Fråga från SL – finns någon checklista på HFE när det gäller arbetet med HoV?
Önskvärt vore att få ett likvärdigt arbetssätt oavsett vilken distrssk. som upprättar HoV.
I den ”lätt-lästa” informationen om social dokumentation (är ute på remiss ) finns också
text om HOV. Synpunkter på materialet mailas till Anna-Maria senast v. 18.
5. Verkställighet i Procapita. Anna-Maria visar och informerar.
6. Övriga frågor:
 DMO – utbildning till vägledare hösten 2016.
Annons / Intresseanmälan kommer att skickas ut på Insidan inom kort.
Urvalet av 2 – 3 boendehandledare sker av Lars och berörd enhetschef.

Ann-Christin tar med frågor från SL till kompetensgruppen, frågorna handlar bla.
om brister i anmälningsförfarandet.

Behöver fixas ett ”start-kit” som finns tillgängligt vid deltagande på rekryterings
arrangemang. Ev. samverkan med område kommunikation på ett tema SL?

Kompetensgruppen fått ett förtydligande uppdrag vad gäller att samordna,
hämta information och referenser och omvärldsbevaka aktuella
utbildningar/utbildare.

Arbetskläder köps in för arbetsgrupper som har vårdtagarnära arbete eller
utifrån andra specifika arbetsförhållanden. Skall finnas tillgång till arbetskläder
även för vikarier i aktuella arbetslag. Kläder köps in på MERI textil.
Finns några olika utvalda plagg att välja på. För beställning och leverans skickas
enklast ett mail till - [email protected]
Övriga instruktioner utskickat i sep. mail till chefer.

Tunna clienter kommer succesivt att bytas ut till bärbara datorer för chefer i
sektor LSS. Kommunen har köpt in licenser för trådlösa nät.
Målet är att det skall gå att surfa trådlöst i LSS-bostädernas
gemensamhetsutrymmen.
Om du vill veta mer - kontakta Rob som har koll på detta.

Tips inför sommaren! Kom ihåg att visa Insidan och knappen ”Ny anställd” för
vikarierna. Viktigt också att ordinarie personal har koll på dessa sidor!

Stödassistent utbildning – en utbildningsinsats inför framtiden.
Socialstyrelsens allmänna råd - gällande kunskaper hos personal som ger stöd,
service eller omsorg enl. SoL och LSS till personer med funktionshinder,
är grunden till att förvaltningen valt att göra denna satsning.
10 platser finns för LSS / 30 platser totalt.
Den som ska gå utbildningen ska redan vara undersköterska med sakna
nedanstående kurser i utbildningen för att därefter utifrån socialstyrelsens
allmänna råd bli stödassistent.
•Specialpedagogik 2, 100 p
•Socialpedagogik,
100 p
• Friskvård och hälsa, 100 p
Utbildningen leder till ökad kompetensutveckling för medarbetaren men ej till
högre lön då de som är behöriga att söka redan har lön som utbildade
undersköterskor.
Den personal som tidigare genomgått omvårdnadslyftet har möjlighet att validera
så att de också får behörigheten stödassistent. Inbjudan till validering kommer att
skickas ut.
Länk till socialstyrelsens allmänna råd:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19398/2014-3-19.pdf
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards