pivmecillinam hydrochloride crs

advertisement
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Publiceringsdatum: 27/06/2013
Bearbetningsdatum: 27/06/2013
Ersätter: 10/12/2009
Version: 6.0
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1.
Produktbeteckning
Produktens form
: Ämne
Handelsnamn
: PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS
EC nr
: 251-278-7
CAS nr
: 32887-03-9
Produktkod
: P2152000
Andra identifieringssätt
: RTECS No : XI0187000
1.2.
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
1.2.1.
Relevanta identifierade användningar
Kategori efter huvudsaklig användning
: Produkten är avsedd för forskning, analys och vetenskaplig utbildning.
Användning av ämnet eller beredningen
: Endast för professionellt bruk
Funktion eller användningskategori
: Laboratoriekemikalier
1.2.2.
Användningar som det avråds från
Ingen tillgänglig extra information
1.3.
Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
F-67081 Strasbourg
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
1.4.
Telefonnummer för nödsituationer
Telefonnummer för nödsituationer
: +44(0)1235239670
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1.
Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1
H317
För H-meningarnas klartext se avsnitt 16
Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG
Xn; R42
Xi; R43
R52
För R-meningarnas klartext se avsnitt 16
Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen tillgänglig extra information
13/08/2013
SV (svenska)
1/6
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
2.2.
Märkningsuppgifter
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogram för faror (CLP)
:
Signalord (CLP)
: Fara
Farohänvisningar (CLP)
: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Säkerhetshänvisningar (CLP)
: P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P285 - Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P304+P341 - VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att
han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P342+P311 - Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till: Farligt avfall. Följ rådande bestämmelser
GHS08
2.3.
Andra faror
Andra faror som inte bidrar till klassificeringen
: Exponering kan orsaka på allergisk reaktion.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1.
Ämnen
Namn
Produktbeteckning
%
Klassifikation alt efter
direktiv 67/548/EEC
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE
(CAS nr)32887-03-9
≤ 100
(Main constituent)
(EC nr)251-278-7
Xn; R42
Xi; R43
R52
Namn
Produktbeteckning
%
Klassificering enligt
förordning (EG) 1272/2008
[CLP]
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE
(CAS nr)32887-03-9
≤ 100
(Main constituent)
(EC nr)251-278-7
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: se under avsnitt 16
3.2.
Blandning
Gäller inte
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1.
Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen allmän
: Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten). Fördröjd skadlig verkan möjlig.
Första hjälpen efter inandning
: Vid oavsiktlig inandning, förflytta personen till frisk luft. Se till att den skadade andas fritt.
Uppsök omedelbart läkare om andningsproblemen kvarstår.
Första hjälpen efter hudkontakt
: Skölj huden med vatten/duscha. Tvätta med mycket tvål och vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen
: Skölj med vatten med vidöppna ögon. Ta bort kontaktlinser. Uppsök läkare om ögonbesvär
som smärta och röda ögon kvarstår.
Första hjälpen efter förtäring
: Skölj munnen med vatten. Följande symptom kan uppträda: (se avdelning(arna) : 2, 4.2). Vid
symtom, sök läkare. Förlängd observation kan ordineras. (se avdelning(arna) : 4.3).
4.2.
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Symptom/skador
4.3.
: Se avsnitt 2.
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Om du tvekar eller om symptomen består, sök läkarhjälp. Visa fram detta dokument om möjligt. Om inte, visa fram förpackningen eller etiketten. Vid
överträdelse av exponeringsgränserna: Speciell medicinsk övervakning.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1.
Släckmedel
Lämpliga släckmedel
13/08/2013
: Små mängder: Använt lämpligt media för att ringa in branden. Vattenridå. CO2. Torrt pulver.
Skum. Stora kvantiteter: Gäller inte.
SV (svenska)
2/6
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
5.2.
Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Ingen tillgänglig extra information
5.3.
Råd till brandbekämpningspersonal
Försiktighetsåtgärder vid brand
: Små mängder: Använd normal personlig skyddsutrustning för brandbekämpning: meddela
myndigheterna om vätskan kommer ut i avlopp/kommunalt vatten. Stora kvantiteter: Gäller inte.
Släckinstruktioner
: Spädes med vatten.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1.
Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder
6.1.1.
: Undvik dammbildning. Lämpliga skyddskläder, handskar samt ögon- och ansiktsskydd skall
användas. Undvik all direkt kontakt med produkten. Evakuera överflödig personal. Stora
kvantiteter: Gäller inte.
För annan personal än räddningspersonal
Skyddsutrustning
: Se avsnitt 7/8.
Planeringar för nödfall
: Utsläpp bör hanteras av utbildad saneringspersonal med korrekt skyddsutrustning. Lämpliga
skyddskläder och handskar skall användas.
6.1.2.
För räddningspersonal
Ingen tillgänglig extra information
6.2.
Miljöskyddsåtgärder
Ingen tillgänglig extra information
6.3.
Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetoder
6.4.
: Sopa upp och samla in utspilld substans i behållare. Säkerställ att avfall tas upp och förvaras
säkert. Rengör noggrant. Rengör med vatten. Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare
och hantera i enlighet med nationell lagstiftning. Spola av överskottet som inte går att ta vara på
med: Natriumhypokloritlösning.
Hänvisning till andra avsnitt
(se avdelning(arna) : 8, 13).
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1.
Försiktighetsmått för säker hantering
Ytterligare risker vid processning
: Små mängder: Se avsnitt 1. Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning förorsakar
produkten enligt våra erfarenheter och information, inga hälsovådliga effekter. Användaren
uppmärksammas på eventuella risker med att använda produkten i något annat syfte än det
som ursprungligen avsetts. Undvik kontakt under graviditet eller amning.
Försiktighetsmått för säker hantering
: Hantera och öppna behållarna försiktigt. Se avsnitt 8. Använd inte produkten innan du har läst
och förstått säkerhetsanvisningarna. Undvik all direkt kontakt med produkten. Inhämta särskilda
instruktioner före användning.
Åtgärder beträffande hygien
: Hantera enl. industripraxis och säkerhetsbestämmelser. Små mängder: Ämnet bör hanteras
under dragskåp så snart det är möjligt.
7.2.
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Tekniska åtgärder
: Följ rådande bestämmelser.
Lagringsvillkor
: För att garantera produktens kvalitet och egenskaper, förvara: torr, Förvaras på ett svalt,
välventilerat ställe avskilt från värme. Förvaras i den ursprungliga behållaren. Förvara i enlighet
med.
Icke blandbara produkter
: Kraftfulla oxidanter.
7.3.
Specifik slutanvändning
Se avsnitt 1.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1.
Kontrollparametrar
Ingen tillgänglig extra information
13/08/2013
SV (svenska)
3/6
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
8.2.
Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
: Ämnet bör hanteras under dragskåp så snart det är möjligt.
Personlig skyddsutrustning
: Handskar. Skyddsglasögon. Skyddsklädsel. Vid dammbildning: dammskyddsmask med filtertyp
P3.
Handskydd
: Handskar. PVC-handskar, tål kemiska produkter (i enlighet med standard EN 374 eller
motsvarande).
Skyddsglasögon
: Ögonskydd skall användas. DIN EN 166.
Hudskydd
: Laborrock. Lämpliga skyddskläder skall användas. DIN EN 13034.
Andingsskydd
: kvartsmask (DIN EN 140). Bär lämplig andningsapparat om luftförnyelsen är otillräcklig för att
hålla damm/ånga under TLV.
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1.
Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd
: Fast ämne
Utseende
: Crystalline powder. Vit. Pulver.
Färg
: Inga data tillgängliga
Lukt
: Gäller inte. Se avsnitt 2, 4.2, 8.
Luktgräns
: Inga data tillgängliga
pH
: 2,8 - 3,8 (10%)
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)
: Inga data tillgängliga
Smältpunkt
: Inga data tillgängliga
Fryspunkt
: Inga data tillgängliga
Kokpunkt
: Inga data tillgängliga
Flampunkt
: Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur
: Inga data tillgängliga
Sönderfalltemperatur
: Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas)
: Inga data tillgängliga
Ångtryck
: Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet vid 20 °C
: Inga data tillgängliga
Relativ densitet
: Inga data tillgängliga
Löslighet
: Etanol.
Vatten: > 100 mg/l
Log Pow
: -0,124 at 20°C
Log Kow
: Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk
: Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk
: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper
: Inga data tillgängliga
Brandfrämjande egenskaper
: Inga data tillgängliga
Explosionsgränser
: Inga data tillgängliga
9.2.
Annan information
Ingen tillgänglig extra information
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1.
Reaktivitet
Stabil under normala användningsförhållanden.
10.2.
Kemisk stabilitet
Ingen tillgänglig extra information
10.3.
Risken för farliga reaktioner
Små mängder: Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning förorsakar produkten enligt våra erfarenheter och information, inga
hälsovådliga effekter. Stora kvantiteter: Gäller inte.
10.4.
Förhållanden som ska undvikas
Ingen tillgänglig extra information
13/08/2013
SV (svenska)
4/6
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
10.5.
Oförenliga material
Små mängder: Ingen vid normal användning. Stora kvantiteter: Gäller inte.
10.6.
Farliga sönderdelningsprodukter
Vid uppvärmning till sönderdelning, avger det farlig ångor. Stora kvantiteter: Gäller inte.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1.
Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
: Inte klassificerat
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS(32887-03-9)
LD50 oral råtta
9500 mg/kg
Frätande/irriterande på huden
: Inte klassificerat
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
: Inte klassificerat
Luftvägs-/hudsensibilisering
: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka
allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i könsceller
: Inte klassificerat
Cancerogenitet
: Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet
: Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
: Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
: Inte klassificerat
Fara vid aspiration
: Inte klassificerat
pH: 2,8 - 3,8 (10%)
pH: 2,8 - 3,8 (10%)
Möjliga skadliga inverkningar på människan och : Undvik all direkt kontakt med produkten. Små mängder: Vid sakkunnig hantering och
möjliga symtom
ändamålsenlig användning förorsakar produkten enligt våra erfarenheter och information, inga
hälsovådliga effekter. Se avsnittet om olycksfall och första hjälpen i detta ämnes
säkerhetsdatablad. Stora kvantiteter: Gäller inte.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1.
Toxicitet
Ekologi - allmän
: Små mängder: Se avsnitt 2. Farligt avfall. Använd lämpliga avfallsbehållare. Stora kvantiteter:
Gäller inte.
EKOLOGI - vatten
: löslig i vatten.
12.2.
Persistens och nedbrytbarhet
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS(32887-03-9)
Biologisk nedbrytning
88
12.3.
Bioackumuleringsförmåga
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS(32887-03-9)
Log Pow
-0,124 at 20°C
12.4.
Rörligheten i jord
Ingen tillgänglig extra information
12.5.
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen tillgänglig extra information
12.6.
Andra skadliga effekter
Ingen tillgänglig extra information
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1.
Avfallsbehandlingsmetoder
Lokala föreskrifter (avfall)
: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
Rekommendationer för avfallshantering
: Får inte tömmas ut i avloppet. Detta material och dess behållare ska lämnas in på speciella
uppsamlingsplatser för specialavfall eller farligt avfall.
AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1.
UN-nummer
Ej farligt gods enligt transportreglerna
13/08/2013
SV (svenska)
5/6
PIVMECILLINAM HYDROCHLORIDE CRS
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
14.2.
Officiell transportbenämning
Gäller inte
14.3.
Faroklass för transport
Gäller inte
14.4.
Förpackningsgrupp
Gäller inte
14.5.
Miljöfaror
Annan information
14.6.
Särskilda försiktighetsåtgärder
14.6.1.
Vägtransport
: Ingen tillgänglig extra information.
Ingen tillgänglig extra information
14.6.2.
Sjötransport
Ingen tillgänglig extra information
14.6.3.
Flygtransport
Ingen tillgänglig extra information
14.7.
Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Gäller inte
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1.
Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
15.1.1.
EU-föreskrifter
Inga restriktioner enligt REACH-bilagan XVII
15.1.2.
Nationala föreskrifter
Ingen tillgänglig extra information
15.2.
Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen tillgänglig extra information
AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar::
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
H317
H334
R42
R43
R52
Xi
Xn
Luftvägssensibilisering, Kategori 1
Hudsensibilisering, Kategori 1
Kan orsaka allergisk hudreaktion
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Kan ge allergi vid inandning
Kan ge allergi vid hudkontakt
Skadligt för vattenlevande organismer
Irriterande
Hälsoskadlig
SDS EU (REACH-bilaga II)
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för
någon specifik egenskap hos produkten
13/08/2013
SV (svenska)
6/6
Download