EEA Signals 2013 - Every breath we take (EN)

advertisement
Luftförorening inomhus
Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus: hemma, på arbetsplatsen, i skolan och i butiker.
Vissa luftföroreningar kan finnas i höga koncentrationer inomhus och kan utlösa hälsoproblem.
1 / Tobaksrök
Exponering kan förvärra
luftvägsproblem (t.ex. astma),
irritera ögonen och orsaka
lungcancer, huvudvärk, hosta
och halsont.
2 / Allergiframkallande ämnen
(inklusive pollen)
Kan förvärra luftvägsproblem
och orsaka hosta, andfåddhet,
andningsproblem, ögonirritation
och hudutslag.
3 / Kolmonoxid och kvävedioxid
Kolmonoxid kan vara livsfarligt
i höga halter och orsaka
huvudvärk, yrsel och illamående.
Kvävedioxid kan orsaka ögonoch halsirritation, andnöd och
infektioner i luftvägarna.
4 / Fukt
Hundratals olika bakterier,
svamp- och mögelarter kan växa
inomhus om det finns tillräckligt
mycket fukt. Exponering kan
orsaka luftvägsproblem, allergier
och astma samt påverka
immunsystemet.
5 / Kemikalier
En del farliga och syntetiska
kemikalier som används i
rengöringsprodukter, mattor och
möbler kan skada lever, njurar
och nervsystem, orsaka cancer,
huvudvärk och illamående och
irritera ögon, näsa och hals.
6 / Radon
Inandning av denna radioaktiva
gas kan skada lungorna och
orsaka lungcancer.
Källa: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentret.
51
Download