Vad är Västbus riktlinjer för familjehems

advertisement
Vad är Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och för vem?
Riktlinjerna för familjehemsplacerade barn finns för att tydliggöra hur vi som arbetar
med placerade barn och unga i kommun och sjukvård ska samverka för att tillgodose
barnets behov på bästa sätt.
Vad är riktlinjerna?
Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn är
en överenskommelse om samverkan för barn och
unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social
problematik som placeras i familjehem.
Överenskommelsen gäller alla barn och unga inom
målgruppen till dess att gymnasiestudier avslutats.
Behovet av stöd varierar i målgruppen och därmed också
behovet av insatser.
Överenskommelsen är antagen av alla verksamheter
inom kommun samt hälso- och sjukvård som arbetar
med barn och unga i Västra Götaland.
Varför finns riktlinjerna?
Syftet med riktlinjerna är att förbättra livsvillkoren för
familjehemsplacerade barn. Det sker både genom att
tydliggöra respektive huvudmans ansvar inför, under
och efter placering samt genom att ställa krav på
särskild kompetens.
4Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn är ett
tydliggörande av ansvaret mellan placerande* och mottagande kommun** samt vilka insatser som ska ske genom
socialtjänstlagen (SoL) respektive Skollagen (SL).
4Riktlinjerna innehåller även tydliggörande av vilka skyldigheter hälso- och sjukvårdens aktörer har att tillgodose
barnets behov inför, under och efter placering enligt Hälsooch sjukvårdslagen (HSL). Riktlinjerna omfattar socialtjänst,
förskola och skola, BVC, primärvård, barnpsykiatri, barnhabilitering, barnmedicin och tandvård.
4Chefer, personal och familjer som möter familjehemsplacerade barn ska ha kunskap om de särskilda risker som
dessa barn utsätts för, som exempelvis försummade hälsooch sjukvårdsbehov.
* Placeringskommun är den kommun som utreder och fattar beslutar om placeringen. Förskola och skola samt hälso- och sjukvården kan också kalla detta för ”hemkommunen” eller ”hemlandstinget”.
** Den mottagande kommunen är den kommun som barnet flyttar till och vistas i när det placerats, den kallas ibland för
”vistelsekommunen”. Skolan kallar ofta skolan i mottagande kommun för ”lägeskommunen” medan hälso- och sjukvården kallar
det för barnets ”vårdlandsting” dvs. det landsting där barnet för närvarande vårdas.
Tips! Använd Västbusmöte som verktyg för samverkan kring familjehemsplacerade barn
Västbusmöten är ett bra verktyg för att praktiskt arbeta med vårt gemensamma ansvar för det placerade barnet.
4Om Västbusmöten - checklista!
epi.vgregion.se/Vastbus/Dokument/
Informationsmaterial
4Underlag för hälsoundersökningar:
epi.vgregion.se/Vastbus/Dokument/
Riktlinjer
4Placerade barns skolgång och
hälsa – ett gemensamt ansvar
www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-2
Läs mer på
vgregion.se/vastbus
Checklista vid familjehemsplacering
Inför placering
Socialtjänsten har skyldighet att utreda och bedöma barnets behov samt att tillse att behovet blir tillgodosett genom placering i godkänt familjehem.
När beslut om placering fattats
har socialtjänsten skyldighet att
informera barnets förskola eller skola
om den kommande placeringen.
stödinsatser. Detta sker lämpligtvis
genom ett professionellt förmöte.
Socialtjänsten ansvarar för de kostnader som är förenade med barnets
sociala behov medan förskolan/
skolan ansvarar för kostnader knutna
till barnets pedagogiska behov.
Socialtjänsten och förskolan/
skolan ska båda inhämta samtycke
från vårdnadshavarna för överlämning
av nödvändig information inför placeSocialtjänsten ansvarar för att
ringen (gäller inte om barnet placerats barnets behov av hälso- och sjukvård
med stöd av lag om särskilda bestäm- bevakas i samband med placering.
melser för vård av unga, LVU).
Det innebär att en begäran om
hälsoundersökning ska skickas till
Samråd och överlämning ska ske
primärvården och att en undersökmellan placeringskommunen och den ning ska utföras. Vid akut familjemottagande kommunen innan barnet hemsplacering kan det bli aktuellt att
blir placerat för att klargöra vilka
hälso- och sjukvården i den mottagnya åtaganden som den mottagande ande kommunen genomför hälsokommunen står inför. Detta gäller
undersökningen.
både socialtjänsten samt förskolan
och skolan.
Resultatet av hälsoundersökningen ska rapporteras till socialtjänsten
Ansvarsfördelningen mellan
i den placerande kommunen. Socialkommunerna ska tydliggöras gällande tjänsten ansvarar för att överlämna
kostnaderna för barnets eventuella
resultatet av hälsoundersökningen till
skolsköterska/skolläkare i den mottagande skolan. Barnet, vårdnadshavarna
och familjehemmet har rätt att få ta
del av resultatet.
Socialtjänsten ska inför placering
informera barnets pågående hälsooch sjukvårdskontakter om den
kommande flytten. Detta gäller även
tandvården. Uppgifter om listning
finns att tillgå hos närmsta hälso- och
sjukvårdsnämndskansli (idag finns
dock möjligheten att söka vård utan
att listning krävs).
Hälso- och sjukvården har därefter
ansvar att inhämta samtycke, underrätta och överlämna information till
mottagande verksamhet/-er för att
barnets fortsatta behov av hälso- och
sjukvård ska tillgodoses.
Under placering
Placeringen ska följas upp av
både socialtjänsten samt förskolan
eller skolan. Socialtjänsten har ett
särskilt ansvar för att bevaka barnets
sociala utveckling och hälsa medan
skolan har ett särskilt ansvar för att
terminsvis bevaka barnets pedagogiska utveckling. Det är rektor i mot-
tagande förskola/skola som beslutar
om åtgärder och uppföljning, t.ex.
åtgärdsprogram om eleven riskerar
att inte nå kunskapskraven.
Vid omplacering eller avslut
Vid omplacering eller avslut ska
socialtjänsten informera barnets
förskola/skola samt pågående hälsooch sjukvårdskontakter om förändringen. Förskolan/skolan samt hälsooch sjukvården har därefter ansvar att
underrätta och överlämna nödvändig
information till verksamheterna i
mottagande kommun för att barnets
fortsatta behov ska tillgodoses.
Vid omplacering ska denna
checklista vid familjehemsplacering
påbörjas på nytt.
Om överflyttning av vårdnad sker
upphör familjehemsvården och socialtjänsten, den placerande kommunen ansvarar inte längre för barnets
vård. De ska dock på begäran fortsatt
tillhandahålla råd och stöd till de nya
vårdnadshavarna.
Nya behov av insatser genom
socialtjänsten ansöks där barnet
nu bor.
Läs mer på
vgregion.se/vastbus
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards