Dako
Pepsin
Kod S3002
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
Pepsin används för proteolytisk nedbrytning av paraffininbäddade, formalinfixerade vävnader före DNA in situhybridisering eller före infärgning av vissa antigener med immunhistokemiska metoder.
Sammanfattning
och princip
Proteolytisk nedbrytning av formalinfixerade vävnader förbättrar tillgängligheten till DNA-sekvenser i vävnaden
och gör det lättare för sonder att penetrera vävnadssnittet mer effektivt. Vid immunohistokemi exponerar den
proteolytiska nedbrytningen av formalinfixerad vävnad specifika epitoper som maskerats vid fixeringen.
Material som
medföljer
Kod S3002
Sex paket uppmätt, pulveriserat enzym. Pepsinet i varje paket är tillräckligt för att bereda 250 ml (för in situhybridisering) respektive 500 ml (för immunohistokemi) enzymlösning. När det används i ett färgningsbad
räcker volymen till att behandla 25–50 objektglas.
Material som behövs
men inte ingår
1. 0,2 N HCl
2. Volymetrisk flaska eller graduerad cylinder
Försiktighetsåtgärder
1.
2.
3.
4.
För yrkesmässigt bruk.
Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud.
Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala, statliga och överstatliga föreskrifter.
Datablad för materialsäkerhet för yrkesanvändare kan erhållas på begäran.
Fara
Pepsin: 60-100% pepsin A
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Använd skyddskläder.
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Undvik att inandas ångor.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en
ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.
Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…’
P342 + P311
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta av nedstänkta kläder.
P302 + P352 +
Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P362-2 + P363
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P332 + P313
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
P305 + P351 +
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P338
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313
Förvaras inlåst.
P405
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella
P501
och internationella föreskrifter.
Förvara oöppnade förpackningar vid rumstemperatur. Lagra enzymlösningen vid -20 °C.
H319
H315
H334
H335
P280
P285
P271
P261
P264
P304 + P340 +
P312
Förvaring
Reagensberedning
Vid in situ-hybridisering ska hela paketets innehåll lösas upp i 250 ml 0,2 N HCl. Vid immunohistokemi ska hela
paketets innehåll lösas upp i 500 ml 0,2 N HCl. Den resulterande enzymlösningen ska inte spädas ytterligare.
Enzymlösningen kan frysas i portioner i 2–3 månader vid pH 4.4 och -20 °C och sedan tinas omedelbart f öre
användning.
Procedur
De tider som krävs för optimal nedbrytning av formalinfixerade vävnader varierar med fixeringens omfattning.
Den beredda pepsinlösningen ska föruppvärmas till 37 °C. Normalt räcker det med nedbrytning i 10 minut er vid
37 °C men tiden kan ökas upp till 30 minuter vid be hov.
(127155-001)
P04057SE_01/S3002/2015.06 s. 1/2
Begränsningar
Övernedbrytning av vävnadssnitt kan resultera i förlust av vävnadsmorfologi eller göra så att snitten lossnar
från objektglasen. Vid in situ-hybridisering rekommenderas användning av Silanized Slides då nedbrytning
måste utföras som del av processen. För immunohistokemi rekommenderas antingen Silanized Slides
(kod S3003) eller poly-L-lysinbelagda objektglas.
Utgåva 06/15
(127155-001)
P04057SE_01/S3002/2015.06 s. 2/2