Reningsgrad steg för steg

advertisement
Topas Vatten olika steg i
reningsprocessen
Biologisk rening
Aerob nedbrytning
Kvävereduktion
Anoxisk nedbrytning
‰ Organiska
‰ Syretillförseln
föroreningar
avbryts och
sönderdelas och
bakterier
bryts ner av
andas med
mikroorganismer
syret som finns i
(bakterier) under
NO3syretillsättning
‰ N2 (kvävgas
‰ Föroreningar
bildas )
omvandlas till
biologiskt slam
‰ Närsalter som
Kväve och
Fosfor reduceras
i liten omfattning
Red. BOD:
BODut:
90-95 %
10-15 mg/l
Red. Ntot:
Fosforreduktion
Efterbehandling
Kemisk simultanfällning Sandfilter och Kalkfilter
‰ Metallsalter
tillsätts direkt i
aktivslamproce
ssen.
‰ Löst Fosfor +
fällningskemikal
ier = svårlöst
Metallfosfat
Typiska kemikalier:
‰ Aluminiumsalter
‰ Järnsalter
60-80 %
Källa: Konsten att rena vatten, Kemira, DIN 4261 för Topol Water
Red. Ptot:
Put:
‰ Självrenande
sandfilter fångar
upp småflockar.
‰ Tank eller
markbädd med
kalkmaterial
fångar upp
restfosfor.
‰ Kalk har
dessutom en
hygieniserande
effekt
(bakteriedödan
de)
70-90%
0.5 mg/l
Reduktion:
BODut:
Put:
99 %
< 3mg/l
0.2 mg/l
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards