Whistleblowing Skyddsnät för din organisation

advertisement
www.pwc.se/forensic
Whistleblowing
Skyddsnät för din
organisation
Skyddsnät för risker
och problem inom
organisationen
Ett väl fungerande whistleblowersystem
är ett sätt för dig att i tid och på ett säkert
sätt hantera tips från medarbetare, vilka
annars riskerar att inte fångas upp i de
normala rutinerna. Tipsen som kan hanteras är interna misstänkta överträdelser
av ramverk och misstänkta brott. Whistleblowersystemet kanaliserar sedan tipsen
till rätt beslutsfattare i organisationen.
När design och implementering görs på
rätt sätt och när anställda och berörda
parter vet hur systemet ska användas är
whistleblowersystem effektiva skyddsnät
för alla typer av företag och organisationer.
Vi kan hjälpa dig med utformning, implementering och oberoende drift av whistleblowersystem. Om din organisation redan
har ett whistleblowersystem på plats kan
du få hjälp med tester av systemet, för att
säkerställa att det fungerar på ett tillfredställande sätt eller få rekommendationer
om hur det kan vidareutvecklas.
Ett whistleblowersystem
möjliggör att:
• verksamheten snabbt fångar upp
beteenden och aktiviteter som kan
undkomma interna kontrollfunktioner, exempelvis anställda i särskild
förtroendeställning som kringgår
interna kontroller,
• information kanaliseras på ett
säkert sätt till rätt funktioner i
företaget och utreds på ett sådant
sätt att verksamhetens alla skyddsintressen tillgodoses,
• den fortsatta handläggningen av
tips inte hanteras av personer som
potentiellt kan ha intressen av att
händelsen inte blir känd eller
vidareutreds,
• ett väl fungerande integritetsskydd
för tipsare och andra eventuella
berörda finns på plats, verksamheten anpassas till utländska lagkrav.
För mer information besök
www.pwc.se/forensic
Forensic Services inom PwC är oberoende
specialister med gedigen erfarenhet av hantering och kvalificerad analys av misstänkta
ekonomiska oegentligheter och andra typer
av förtroenderisker. Vårt angreppssätt och
våra metoder är särskilt anpassade för att
våra uppdragsgivare ska kunna neutralisera
skadeverkningar och återställa förtroendet i
situationer som lätt kan eskalera till en kris.
© 2012 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet
enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av
mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.
Download