Från sjukförsäkring till arbete

advertisement
Tjänsteskrivelse
2008-03-31
Dnr KFKS 2008/90
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till yttrande över remiss över förslag ”Från
sjukförsäkring till arbete” S 2008/1245/SF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar stadsledningskontorets förslag till yttrande till
Socialdepartementet.
Yttrandet antas med stöd av punkten 2 i kommunstyrelsens delegationsordning.
Sammanfattning
Nacka kommun har fått möjlighet att inkomma med yttrande angående promemorian
”Från sjukförsäkring till arbete”. Stadsledningskontoret kommenterar i förslaget till
yttrande att kommunen instämmer med grundtanken i promemorian att det är viktigt att
personer med sjukersättning ges möjlighet att pröva sin arbetsförmåga och därigenom
kan återgå till arbete. Alla människor skall ha förutsättningar att vara självförsörjande
genom arbete. Kommunen anser att en generell utgångpunkt är att utforma ett system
där en så stor del som möjligt av en arbetstagares arbetsförmåga tas tillvara och
framhåller i yttrandet bl a vikten av att arbetsförmågebegreppet tydliggörs då hela försäkringen bygger på det begreppet. Kommunen efterlyser en genomarbetad analys när
det gäller konsekvenserna för försörjningsstödet då det finns viss risk för oförutsedda
övervältringseffekter för arbetstagare vars sjukersättning upphör eller minskas vid
förbättrad arbetsförmåga.
Ärendet
Socialdepartementet har tagit fram promemoria - Från sjukersättning till arbete –
S2008/1245/SF. I promemorian redovisas förslag till ett system som ger personer med
icke tidsbegränsad sjukersättning långtgående möjligheter att arbeta utan att förlora
rätten till sjukersättning. Utgångspunkten för förslaget har varit att skapa ett system som
ökar tryggheten för en person med sjukersättning som vill pröva att arbeta. Andra
utgångspunkter har varit att öka flexibiliteten och i möjligaste mån minska marginaleffekterna, om en person med sjukersättning vill börja arbeta. Det ska således både löna
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\875100470.doc
Besöksadress
Granitvägen 15
131 81 NACKA
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 91 20
070-431 91 20
08-718 90 22
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (3)
Nacka kommun
sig och var lätt att utnyttja även en begränsad arbetsförmåga för den som uppbär
sjukersättning. Förslaget innebär att personer med icke tidsbegränsad sjukersättning ska
kunna arbeta efter sin förmåga, utan att arbetsförmågan omprövas av Försäkringskassan.
Dessa särskilda regler föreslås gälla för de personer som uppbär sjukersättning i augusti
2007. Flexibiliteten ökar genom att ett system med steglös avräkning införs i stället för
att ersättningsnivån anpassas i fasta steg och efter särskild prövning. Steglös avräkning
innebär att sjukersättningen i stället minskas med hänsyn till en så kallad reduceringsinkomst.
För försäkrad som uppbär tidsbegränsade sjukersättningar och aktivitetsersättningar
samt för de försäkrade som uppbär icke tidsbegränsade sjukersättningar som beviljas
efter augusti 2007 gäller även framöver reglerna för vilande aktivitets- och sjukersättning. I syfte att skapa mer långsiktiga incitament att arbeta även för denna grupp föreslås vissa förändringar i vilandereglerna. Det föreslås att Försäkringskassan ska betala ut
ett månatligt belopp till en försäkrad under de 12 första månaderna som den försäkrade
arbetar med sjuk- eller aktivitetsersättningen vilande. Beloppet föreslås uppgå till 25
procent av den ersättning som är vilande. För en försäkrad som arbetar under 12 månader betyder förslaget att ett sammantaget lika stort belopp som utges idag, betalas ut
från försäkringen under arbetsförsöket. I dag gäller att en person med aktivitets- eller
sjukersättning som påbörjar ett arbete har rätt till hela ersättningen under de tre första
månaderna innan ersättningen förklaras vilande.
En skärpning av anmälningsplikten föreslås för person med aktivitets- eller sjukersättning som avser att börja arbeta i någon omfattning. Vidare föreslås att sjukersättningen
ska kunna dras in eller minskas om en försäkrad som uppbär sjukersättning återfått
arbetsförmåga. Nuvarande regler innebär att Försäkringskassan måste påvisa att
arbetsförmågan har förbättrats väsentligt för att en indragning eller minskning ska vara
möjlig.
I promemorian finns även förslag på att den person som får en icke tidsbegränsad sjukersättning minskad eller indragen på grund av förbättrad arbetsförmåga ska kunna
omfattas av de särskilda reglerna som idag gäller för personer med tre fjärdedels sjukersättning. Detta innebär att Arbetsförmedlingen inom sex månader ska placera personen på den ordinarie arbetsmarknaden, eventuellt med hjälp av lönebidrag. Försäkringskassan ansvarar för att dessa insatser kommer till stånd. Genom förslaget undviks
att en person som har uppburit sjukersättning på grund av en allvarlig sjukdom genom
medicinska framsteg hamnar i en situation där han eller hon saknar försörjning.
I förslag till yttrande tar stadsledningskontoret upp att kommunen instämmer med
promemorians grundtanke att det är viktigt att personer med sjukersättning ges
möjligheter att pröva sin arbetsförmåga och därigenom kan återgå till arbete. Alla
människor skall ha förutsättningar att vara självförsörjande genom arbete. En generell
utgångpunkt bör vara att utforma ett system där en så stor del som möjligt av en
arbetstagares arbetsförmåga tas tillvara.
För att uppnå målet att personer med sjukersättning prövar sin arbetsförmåga och
snabbare kommer tillbaka till arbetslivet anser kommunen att fokus mer bör ligga på att
underlätta för arbetsgivare att ge försäkrade med sjukersättning möjlighet att prova sin
arbetsförmåga. Lagen om Anställningsskydd behöver mot denna bakgrund anpassas.
Vikten av att arbetsförmågebegreppet tydliggörs lyfts fram, då det inte är utrett och det
2 (3)
Nacka kommun
3 (3)
saknas ett gemensamt sätt att bedöma arbetsförmåga. Stadsledningskontoret lyfter fram
att det är centralt att sjukförsäkringen upprätthåller en försäkringsmässighet genom att
endast de personer som kvalificerar sig för försäkring också har rätt till den och regelverket för sjukersättning bör vara enhetligt. Det framhålls i förslaget till yttrande att
arbetsgivaravgift bör avräknas för en arbetstagares förvärvsarbete på sådan del av
arbetsoförmåga som sjukersättningen redan kompenserar. I annat fall innebär det att en
arbetsgivare betalar dubbelt. Vidare understyrks vikten av att det inte är rimligt att
normalt anställningsskydd ska gälla avseende arbete på sådan del av arbetstagarens
arbetsförmåga som bedömts varaktigt nedsatt och där beslut fattats om sjukersättning
tillsvidare.
I förslag till yttrande framgår att stadsledningskontoret tillstyrker förslaget med
ersättning vid vilande aktivitets- och sjukersättning med tillägget att förslaget bör
omfatta alla försäkrade med sjuk- eller aktivitetsersättning.
Stadsledningskontoret instämmer i att det är rimligt att en försäkrad med sjukersättning
inte utför arbete i större omfattning än vad som bedömts möjligt då beslutet om
sjukersättning fattades. Vidare lyfts fram att för försäkrad som återfått arbetsförmåga är
det rimligt att sjukersättningen dras in eller minskas så att den överensstämmer med
arbetsförmågan.
I förslag till yttrande betonas även att en genomarbetad analys efterlyses när det gäller
konsekvenserna för försörjningsstödet då det finns viss risk för oförutsedda
övervältringseffekter för arbetstagare vars sjukersättning upphör eller minskas vid
förbättrad arbetsförmåga.
Stadsledningskontoret
Lennart Jonasson
Stadsdirektör
Elisabeth Carle
Personaldirektör
Download