Nr 18 Avslutande av anställning vid beslut om icke

advertisement
rna
a gä FO
r
e
i
Kop NDSIN
BU
FÖR
FÖRBUNDSINFO
Nr 18 – oktober 2007
Avslutande av anställning vid beslut om icke
tidsbegränsad hel sjukersättning
Arbetsdomstolen har i en dom (2007 nr 40) prövat hur avslutande av anställ­
ning vid beslut om icke tidsbegränsad hel sjukersättning ska tillämpas med
hänsyn till att beslut om sjukersättning kan överklagas. Avslutande kan inte
göras förrän överklagandetiden på två månader löpt ut. Sker ett överklagande
så måste avslutandet dröja tills ärendet avgjorts i högsta rättsinstans.
Handläggare:
Samtliga avtalssekreterare, tel 08 -737 70 00
SVENSKA KYRKANS FÖRSAMLINGSFÖRBUND
Box 4312, 102 67 STOCKHOLM
Tel 08-737 70 00 Fax 08-737 71 45
E-post [email protected]
Webbplats www.forsamlingsforbundet.se
Redaktör Lars Lidström
Avslut av anställning vid beslut om icke tidsbegränsad hel sjukersättning
Avslutande av anställning vid beslut om icke
tidsbegränsad hel sjukersättning
I 33 § andra stycket lagen om anställningsskydd, LAS, anges följande: ”Om en
arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i samband med
att arbetsgivaren enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring får rätt till hel
sjukersättning som inte är tidsbegränsad, skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet
om sjukersättning”. Arbetsdomstolen har nu i en dom (2007 nr 40) prövat hur
denna bestämmelse skall tillämpas, med hänsyn till att ett beslut om sjuk­
ersättning kan överklagas.
Försäkringskassans beslut om sjukersättning kan överklagas av den som
beviljats sjukersättning om beslutet har gått honom/henne emot, exempelvis
i fall då sjukersättningen är lägre än sjukpenningen. Överklagande skall göras
inom två månader från den dag klaganden fått del av beslutet. Även det all­
männa, genom det allmänna ombudet, (tidigare Riksförsäkringsverket) kan
överklaga Försäkringskassans beslut. Ett sådant överklagande skall göras inom
två månader från den dag då beslutet meddelades.
Arbetsdomstolen har prövat frågan om när en arbetsgivare kan ge besked
till en arbetstagare om att denne skall lämna sin anställning. Kan det ske så
snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet, eller måste han avvakta
till dess att överklagandetiden (två månader), har löpt ut?
Enligt Arbetsdomstolen kan en arbetsgivare avsluta en anställning i enlig­
het med 33 § andra stycket LAS först då ett lagkraftvunnet beslut om hel
sjukersättning utan tidsbegränsning föreligger, alltså i första hand efter att
överklagandetiden löpt ut. Om Försäkringskassans beslut överklagats, får
arbetsgivaren inte avsluta anställningen enligt denna paragraf innan överkla­
gandet prövats i Länsrätt, Kammarrätt och i sista hand Regeringsrätten.
En arbetsgivare som, efter det att överklagandetiden på två månader gått
ut, avser att avsluta en anställning med stöd av 33 § andra stycket LAS bör
kontrollera om Försäkringskassans beslut överklagats eller ej. Om beslutet
inte överklagats kan anställningen avslutas.
Har beslutet överklagats, kan arbetsgivaren antingen avvakta till dess att
prövning skett och beslutet vunnit laga kraft eller pröva om saklig grund för
uppsägning enligt 7 § LAS föreligger. För det senare krävs att arbetsgivaren
uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och prövat omplaceringsmöjligheter och
att det kan konstateras att arbetstagaren saknar arbetsförmåga av betydenhet
för arbete hos arbetsgivaren.
Observera att möjligheten att avsluta en anställning enligt 33 § andra
stycket LAS endast gäller vid beslut om rätt till hel sjukersättning som inte är
tidsbegränsad.
FÖRBUNDSINFO NR 18 – 2007 (3)
Avslut av anställning vid beslut om icke tidsbegränsad hel sjukersättning
Förteckning över utgivna FÖRBUNDSINFO 2007
Nr 1 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen, 17 januari
Nr 2 Kollektiv Avtalad Pension (KAP-KL Svenska kyrkan), 17 januari
Nr 3 Energideklaration av byggnader ska upprättas, 16 mars
Nr 4 Nya säkerhetsföreskrifter om hissar, 16 mars
Nr 5 Målkapital – ändrade bestämmelser om balanskrav, 16 mars
Nr 6 Policy – Svenska kyrkans gemensamma Internet och e-postsystem, 20 april
Nr 7 Budgetförutsättningar, 20 april
Nr 8 Revidering av avgiftsunderlagets utvecklingstakt, 16 maj
Nr 9 Riksdagen har beslutat om ändring i LAS och semesterlagen, 21 juni
Nr 10 Riksdagsbeslut avskaffar lagens krav på rehabiliteringsutredning, 21 juni
Nr 11 Redogörelse för överenskommelsen om KAP-KL, 21 juni
Nr 12 Skyldigheten att anmäla ledig plats till arbetsförmedlingen upphör, 21 juni
Nr 13 Arbetstidsregler beträffande lägerverksamhet, 21 juni
Nr 14 Förverkande av gravrätt till följd av uppenbar vanvård, 21 juni
Nr 15 Rutiner vid förvarande och utlämnande av aska/urna, 25 september
Nr 16 Skötsel och administration av förbehållsgravplatser, 25 september
Nr 17 Pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan, 25 september
Nr 18 Avslutande av anställning vid beslut om icke tidsbegränsad hel
sjukersättning, 17 oktober
FÖRBUNDSINFO NR 18 – 2007 (3)
Download