Riktlinje vid registrering i nationella kvalitetsregister – vad vill

advertisement
MAS Bjurholm
Mars 2012
Flik 1.5.
Riktlinje vid registrering i nationella kvalitetsregister
– vad vill patienten/ kunden?
En förutsättning för att kunna inkludera en person i ett nationellt kvalitetsregister är att
personen fått information om registret och därefter inte motsatt sig registrering. Det krävs
enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inget samtycke till registreringen, men
personen har en möjlighet att säga nej.
Denna rättighet ska tillvaratas för alla individer, även för de som exempelvis p.g.a. demens
inte själv har förmåga att ta emot information och ge uttryck för sin vilja. Verksamheten
måste då använda andra sätt för att ta reda på vad personen vill.
För att tillvarata alla personers rätt till integritetsskydd skall följande steg användas.
1. Kan personen ta emot information och ge uttryck för sin inställning till registrering?
a. Om ja, informera personen och registrera om personen inte säger nej
b. Om nej, gå vidare till 2
2. Har personen legal ställföreträdare (förvaltare eller god man)?
a. Om ja, informera ställföreträdaren och registrera om denne inte säger nej
b. Om nej, gå vidare till 3
3. Har personen närstående?
a. Om ja, informera den närstående och fråga denne ”vad tror du XX hade velat?”.
Beroende på närståendes svar bedöms om registrering ska ske eller inte.
Registrering sker aldrig om närstående tror att den enskilde inte hade velat det.
b. Om nej, registrera inte i det nationella kvalitetsregistret
Information till den enskilde och närstående
Bättre kvalitet i vården för dig
Vi som arbetar i vård- och omsorg ansvarar för att du ska få bästa möjliga vård samt att du
upplever dina behandlingar och kontakter med oss på ett bra sätt. För att kunna utveckla och
säkra vårdens och omsorgens kvalitet används nationella kvalitetsregister, där uppgifter om
dig registreras. Registren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården och omsorgen för
dig och andra i samma situation. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. Genom att
låta uppgifter om dig finnas med i kvalitetsregistren är du med och förbättrar vård och
omsorg. Den här informationen handlar om de fyra kvalitetsregistren: BPSD (Svenska
Registret för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), Senior alert, SveDem
(Svenska Demensregistret) och Svenska Palliativregistret.
De uppgifter som registreras är bl.a. personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska
ställningstaganden. Dina uppgifter är sekretesskyddade och tas bort när de inte längre behövs.
Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad.
Så hanteras dina uppgifter i kvalitetsregister
Uppgifter om dig samlas in från dig själv och från din patientjournal. Uppgifterna får endast
användas för att utveckla och säkra vårdens och omsorgens kvalitet, framställa statistik samt
för forskning inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Den som ska använda uppgifterna
för något av ovan områden får tillgång till dem efter sekretessprövning. När forskningsstudier
ska bedrivas behövs godkännande från en etikprövningsnämnd (EPN).
Sekretess
Dina uppgifter skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att
uppgifter om dig får lämnas ut från registret bara om det står klart att varken du eller någon
närstående till dig tar skada om uppgiften lämnas ut. Den bedömningen görs av ansvarig
huvudman för registret.
Säkerhet
Dina uppgifter skyddas genom kontroller både tekniskt, via rutiner och särskilda krav på
behörighet. Det görs för att bara den som har behov av uppgifterna får tillgång till dem och får
dem på ett säkert sätt.
Tillgång till uppgifter
Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret och de som centralt
hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter. Ingen annan vårdgivare har tillgång till
dessa uppgifter.
Gallring
Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården.
Dina rättigheter
•
•
•
•
•
•
Din medverkan i registren är frivillig och påverkar inte den vård du får. Din vårdgivare, som
registrerar uppgifter om dig, är ansvarig för att registreringen sker på ett korrekt sätt i
kvalitetsregistret. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till den vårdgivare
du besökt .
Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret. Vänd dig då till
kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregister det gäller.
Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina
uppgifter. Vänd dig då till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregister det gäller.
Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen. Vänd
dig då till centralt personuppgiftsansvarig huvudman.
Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen Vänd dig
då till centralt personuppgiftsansvarig huvudman.
En gång per år har du kostnadsfritt rätt att få veta vilka uppgifter som har registreras om dig,
i ett så kallat registerutdrag. En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas
till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret nedan.
Om du vill ha kontakt
Du kan ta kontakt för att få:
•
•
•
information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter
mer information om registret och hur det används för att förbättra vården
dina uppgifter borttagna
Kontakter för kvalitetsregister:
BPSD
KunskapsCentrum för demenssjukdomar,
Neuropsykiatriska kliniken
Simrisbanvägen 14, vån 4,
205 02 Malmö
Tel: 040-33 55 87
E-post: [email protected]
www.senioralert.se
Webb: www.bpsd.se
Svenska Demensregistret
Ger klin FoUU,
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Novum plan 5
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 897 83
E-post: [email protected]
Webb: www.svedem.se
Senior Alert
Qulturum, Hus B4
Box 702
551 20 Jönköping
Tel: 036-32 12 11
E-post: [email protected]
Webb:
Svenska Palliativregistret
Södra Långgatan 2
392 32 Kalmar
Tel: 0480-41 80 40
E-post: [email protected]
Webb: www.palliativ.se
Centralt personuppgiftsansvariga huvudmän:
Svenska Palliativregistret – Landstinget i Kalmar Län
Senor alert – Landstinget i Jönköpings län
Svenska Demensregistret och BPSD - Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards