Socialstyrelsen ventilation i simhallar

advertisement
Krav på ventilation och luftkvalitet i
badhallar inomhus
Enheten för hälsoskydd
Michael Ressner
tel. 075 - 247 3146
e-post: [email protected]
www.socialstyrelsen.se/halsoskydd
Riktvärden för ventilation
(SOSFS 1999:25)
Simhallar och allmänna lokaler
Luftomsättning
Anpassat till behov
Uteluftsflöde (Frisk uteluft)
Minst 7 liter uteluft per sekund och kvadratmeter
golvarea + 0,35 l/m2 golvarea och
anpassas till behov beroende på aktivitet
Hänvisning till Ventilation. Byggvägledning 7
Fukthalt
Högst 3 g/m3 skillnad inne och ute, vintertid.
Luftkvalitet
SOSFS 1999:21 (M)
Allmänna råd
SOSFS 1999:25 (M)
Allmänna råd
Tillsyn enligt miljöbalken
Tillsyn enligt miljöbalken
– fukt och
mikroorganismer
- radon i inomhusluft
Tillsyn enligt miljöbalken
–
ventilation
Ändringar i allmänna
råden (SOSFS 1999:22) om
tillsyn enligt miljöbalken
- radon i inomhusluft
Temperatur
inomhus
Luftkvalitet
Hälsorisker vid fuktproblem i byggnader
Flyktiga organiska
ämnen i
inomhusluften
Ventilation - Luftkvalitet
Egenkontroll
Legionella
Luftkvalitet
Bra luftkvalitet = Att ingen besväras av dålig luft
Ventilationen OK
=
Bra luftkvalitet
• Hur bra ventilationen klarar av att byta ut luften
inomhus med frisk uteluft
• Förekomsten av föroreningar i inomhusluften och
i uteluften
• Kemiska reaktioner eller mikrobiologisk växt som
sker i ventilationssystemet, byggnaden,
utrymmen eller i bassängvattnet
Luftkvalitet
• Belastningen på inomhusluften kopplat till antalet:
– Människor
– Städning
– Byggmaterial
– Inredning
– Verksamhet
– Människors aktivitet
Indikationer
Indikation på dåligt luftflöde eller luftombyte
•
Halt CO2
över 1 000 ppm
•
Klorlukt inomhus
•
Unken lukt inomhus
•
Kondens
•
Synlig växt av mögel och alger
Andra indikationer
Förekomst av sjukdomar eller besvär kan vara en
indikation på brister i ventilationssystemet
•
•
•
•
•
Andningsproblem
Kräkningar
Astma
Legionella eller Pontiacfeber (legionellabakterier)
Allergier
Hur väl ventileras utrymmen?
Download