Michael Ventilation #86221C

advertisement
Enheten för hälsoskydd
Michael Ressner
tel. 075 - 247 3146
e-post: [email protected]
www.socialstyrelsen.se/halsoskydd
Fastighetsägares egenkontroll
Nationellt tillsynsprojekt under 2010
Seminarier 20 och 22 oktober 2009
Alla kommuner och länsstyrelser är
inbjudna
www.socialstyrelsen.se/fastighetsagare
Luftkvalitet
Vad menas med luftkvalitet?
Kan man mäta luftkvaliteten?
Vi måste bestämma vad som menas med
luftkvalitet enligt miljöbalken
Luftkvalitet
Bra luftkvalitet = Att ingen besväras av dålig luft
Bra luftkvalitet
=
Ventilationen OK
• Hur bra ventilationen klarar av att byta ut luften
inomhus med frisk uteluft
• Förekomsten av föroreningar i uteluften och i
inomhusluften
• Temperaturen på tilluft och inomhus
• Kemiska reaktioner eller mikrobiologisk växt som
sker i ventilationssystemet, byggnaden eller
rummet
Luftkvalitet
• Fuktskador, mikrobiell växt och kemiska
reaktioner
• Otätheter
• Belastningen på inomhusluften kopplat till antalet:
– Människor
– Husdjur
– Städning
– Byggmaterial
– Inredning
– Verksamhet
– Människors aktivitet
Ventilation
Perspektiv: Hälsoskydd
Inomhusluften ska inte vara en orsak till
olägenhet för människors hälsa
Perspektiv: Fastighetsägare
Ventilationen ska vara tillräcklig enligt
specifikation när huset byggdes.
Perspektiv: Ventilation - Hälsoskydd
Luftvolymen byts i tillräcklig grad (luftomsättning)
• Luften är frisk och inte förorenad.
• Mängden luft anpassad till lokalens storlek och antalet
människor
• Mängden luft anpassad till aktivitet och verksamhet
• Frisk luft ersätter effektivt ”gammal” inneluft
• Föroreningar ventileras bort.
• Luft sugs inte in via andra vägar än via de avsedda
tilluftsdonen.
Luftkvalitet
SOSFS 1999:21 (M)
Allmänna råd
SOSFS 1999:25 (M)
Allmänna råd
Tillsyn enligt miljöbalken
Tillsyn enligt miljöbalken
– fukt och
mikroorganismer
Tillsyn enligt miljöbalken
– ventilation
- radon i inomhusluft
Ändringar i allmänna
råden (SOSFS 1999:22) om
tillsyn enligt miljöbalken
- radon i inomhusluft
SOSFS 1996:33 (M)
Allmänna råd
Städning i skolor,
förskolor, fritidshem
och fritidsgårdar
Temperatur
inomhus
Luftkvalitet
Egenkontroll
Legionella
Flyktiga organiska
ämnen i
inomhusluften
Hälsorisker vid fuktproblem i byggnader
Kompletterande
vägledning för
radonmätningar i
skolor och förskolor
Luftkvalitet
Formaldehyd
En kunskapssammanställning och riskbedömning
Kemiska ämnen i
inomhusmiljön
Partiklar i
inomhusmiljön
en litteraturgenomgång
Förbränningsmotordrivna
ismaskiner
Utredningsunderlag om
kolmonoxid och
kvävedioxider i ishallar
Ventilationsmätningar
•
•
•
•
•
•
•
•
Luftflöden
Luftomsättning
Omblandning
Temperatur: ute, inne, vent.luft, förändring
Koldioxidhalten
Tryckskillnader
Balans till- och frånluft
Fukthalt
Komplement
• Fråga människor om de upplever besvär.
• Fuktmätning i konstruktionen eller i luften.
• Mätning av inomhusluften eller tilluften på
förekomsten av gaser, VOC eller PM.
• Mätning av förekomsten av
mikroorganismer
Ventilationsråden
Helhetssyn
All påverkan på luften
Särskild hänsyn ska tas till känsliga personer
Åtgärder inte rimliga när:
– Endast svårt sjuka person besväras
– När alla rimliga kontroller har utförts och
besvär kvarstår
Ventilationsråden
Luftomsättning
≥0,5 rumsvolymer per timme (rv/h)
Uteluftsflöde
≥0,35 liter uteluft per sekund och per
kvadratmeter golvarea
eller
≥4 l/sekund och per person
(när luftflödet annars blir för litet)
Temperaturråden
Riktvärde:
Luftens medelhastighet
Operativ temperatur
Operativ temperatur
≤ 0,15 m/s
≥ 180 C
≤ 240 C
Ventilationsråden
Riktvärde för fukthaltsskillnad
Skillnad
≤3 g/m3 mellan inne och ute i
absolut fukthalt, vintertid.
Rf inne över 55 % anmärkningsvärt okt-juni
Ventilationsråden
Indikation på dåligt luftflöde eller luftombyte
Halt CO2
≤1 000 ppm
utomhus
~ 400 – 500 ppm
inomhus
~ 700 ppm
Andra indikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tillufts- och frånluftsdon fungerar inte som avsett
Placering av tillufts- och frånluftsdon
Oventilerade rum
Att luften rör sig lite eller inget alls över tillufts- och
frånluftsdon.
Luft strömmar in från kök eller badrum.
Det saknas överluftsdon mellan rum.
Tilluftskanaler eller tilluftsdon är förorenade
Lukt som inte härrör sig från bostaden eller lokalen
Synlig växt av mögel eller alger.
Andra indikationer
•
•
•
•
Kondensbildning
Synlig växt av mögel eller alger.
Kondensbildning
Mätningar av:
– VOC
– Radon
– Partiklar
– Nitrösa gaser m.m.
som visar högre värden än förväntat
Andra indikationer
Förekomst av sjukdomar eller besvär kan vara en
indikation på brister i ventilationssystemet
Sjuka hus symtom kan tyda på brister
För andra sjukdomar:
•Astma
•Andra lungsjukdomar
•Legionella eller Pontiacfeber (legionellabakterier)
•Allergier
kan det var en indikation, men inte troligt
Download