Fördjupningsämnen för deltagarna på studentvalda

Fördjupningsämnen för deltagarna på studentvalda kursen VT08.
Fokus - missbruk/beroende
Rekommenderade ämnen för denna kurs
Heriditet/familj - alkohol
Riskfaktorer för beroende - allmänt
Riskabstinenser/deliriebehandling – alkohol och/eller bens
Underhållsbehandling vid opiatberoende
Infektionssjukdomar – med relevans för missbruk/beroende
Hemlöshet och missbruk/beroende
Uppgift:
Studenterna ska enskilt eller i grupp om två välja ett av ovan rekommenderade ämnen.
Det gäller för studenterna att under de fem veckorna (inkl. juluppehållet);
1) Söka kunskap och litteratur om ämnet (exvis. Pub Med).
2) Skriva en uppsats om ämnets viktigaste aspekter på högst 3-4, A-4 sidor i Word, 12
punkter på 1,5 radavstånd inkluderande minst tre relevanta referenser.
3) Sammanfatta resultaten av detta i en Power Point presentation.
4) Redovisa arbetet muntligt för övriga kursdeltagare och kursansvariga. Redovisningen
får ta max 10 minuter (= 7 pp-bilder) för enskilt arbete och max15 minuter (= 10 ppbilder) för grupparbete om två.
Disposition av uppsatsen ska innehålla rubrikerna:
1)
2)
3)
4)
Inledning – kort.
Resultat – en beskrivning och sammanställning av inhämtade fakta.
Diskussion av resultaten.
Referenslista.
Inlämningstider:
9/5 8.30-9.00
16/5 8.30-9.00
26/5, senast 18.00
30/5, 9.00- ca.13.00
Kort skriftlig presentation av ämnet och en referenslista visas för
Kursansvarig.
Lämnas skiss i Power Point-form till kursansvarig.
Mejlas det färdiga arbetet till kursansvarig.
Muntlig redovisning och diskussion för kursdeltagare,
kursledning och examinator.
Andra möjliga ämnen – diskuteras först med handledare.
Neuropsykologiska aspekter – organiska skador, andra hjärnskador mm.
Personlighetsstörningar
Våldsriskbedömningar
Suicidbedömningar
Tvingande åtgärder
Smärta – iatrogent beroende av läkemedel
Psykoterapi
Hot & våld
Somatik/neurologi
Alkohol & narkotikapolitik