lt.i l`8` - Bygdeband

advertisement
I eynnerhet å grufbergetl hrvarest efter aLL llkrlelse den brante stcn b]-otta hr:.llen l fordon ttnn 1åirer qppat RLvte*
rets fyneliEftet.
)
l&iger*ret högLtindtgtl
/3a.
\
/
Ståll Rivleret stryker på westra sidan igcnono waskbergat och
sedan 1iångs lgenon hela Grufberget i wåderstrek Nl och S: eamt består
af nånga Jeuneldige nalm.gfingarl hr';llke höget pS Grufneberget falla
_
enoi wester, nen låi,ngrc neder 1 gödra Feldtet cmot uster,
/lt.i
HåiLlebergs arten bes?lr
!
(
af hård tiocksl-:ifring qvrartzlg
sy.rartgrå
hornråda nred etörre och mindre Graneter isprringd. Förer niåktige 0al1neJe gån€ar oeh deruti Slyglants både gångatrllre* och körtelwiep wlser
I öfriglt 1blend aIle tsestra Silfvrerbergs F.ivlererrre de näste föriind-
ringar af Geschicker och Bergarter, och det t dess södre Feldt;
l'8'/
lY Flnngrufvans
öde Kopper Grufwa och
full
med
vrattn beliigen på
westra sidan af . waskbergetl best&r af 2gS Skiirpnlngarl gom 1 Eerr Baron carl 0usta,f cedercreutzes tld blifwit.[r6q 1736. oeh 175?. b6grbetad'e, och fördt ganska skiin och vacker fast:in eJ särd.eIes näkttg rnalnl
ra*d uyeken anfLo8$r lcopparbLå. Tild tfunade förtryclirrlngar I gången har
E*betet åter bllfrvlt instäLt.
o
2z
/lg./
Kop-'.reu:skerpningarne
I
tr.
J.igga på Norra Fr.tdtorten waeter ou b$gata
brögden af Gnrfberget, hafwa fördt 1;irnrneligen r,vecker koBpamelnr BGn
mäst körtel-wls
utl
ga1LneJa, hr';il}ren oek contlnuerar
er*slt eträcker på weetra siden
om
/+o.7
o
5r ätlsso
fraq
är
alt fort t
Södar,
Grufberget.
t"
leke dea nåirnaete Jenasldttge gångeä fE ttl
EopFrEherpatngs gången, emedan en annan emal Sång är blottedl usdcLgt
EelenE ltggande elier westra 1\:rärrorter; som loke eIler tyokea ued glt
g&ngsn
wärl
t 05?
Download