teoretiska perspektiv på lässtrategier och medskapande läsning

advertisement
Att läsa som en detektiv –
teoretiska perspektiv på
lässtrategier och medskapande
läsning
Ann Boglind
Göteborgs universitet
Receptionsforskning
Författare
Text
Läsare
Louise Rosenblatt – transaktion
Wolfgang Iser – tomrummet
Kathleen McCormick – textens och läsarens
repertoarer
Jonathan Culler – litterär kompetens
Neeijjj
Ååååååååååååååååhhhhhhhh
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
aiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii
ååååååååååååååå
åååååååååååååååhhhh
ååååååååååååååååååååååhhhhhhh
oeh oeh oeh
aij aih
åååååååååååååååååååååååhhhhhhhh
ehh ehh ehh ehh
aih aih aihj
o
oh
oooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo
o Aj o aj o aj
åååååååååååååååååå
åååååååååååååååååå
åååååååååååååååååå
nehj
nehj
nehj
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Hurdan läsare är du?
•
•
•
•
•
•
•
•
Lustläsare?
Smygläsare?
Puddingläsare?
Pliktläsare?
Tröstläsare?
Skumläsare?
Vildläsare?
Slöläsare?
Omläsare?
Högläsare?
Storläsare?
Yrkesläsare?
Soffläsare?
Semesterläsare?
Föreläsare?
Lusläsare?
Kathleen McCormick
Litterär kompetens
Enl. Örjan Torell i Hur gör man en litteraturläsare
(2002):
Konstitutionell kompetens – den medfödda
kompetensen
Performanskompetens – den inlärda kompetensen
Literary transferkompetens – läsaren kopplar
samman den litterära texten med sitt eget liv
Judith A. Langers föreställningsvärldar
• Att vara utanför och kliva in i en
föreställningsvärld
• Att vara i och röra sig genom en
föreställningsvärld
• Att stiga ut och tänka över vad man vet
• Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen
• ”Go beyond” – bli hänförd och inspirerad att
själv skapa
Några svenska läsforskare
Michael Tengberg, Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal
och litterär reception i skolan (2011)
Carina Schmidt, Att bli en sån´ som läser. Barns menings- och
identitetsskapande genom texter (2013)
Barbro Westlund (2013) Att bedöma läsförståelse: en jämförelse
mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i
grundskolans mellanår
Lässtrategier
Sammanfatta
Förutsäga
Värdera – ta ställning
Ställa frågor
Visualisera ”inre bilder”
Jämföra med andra texter – intertextuella
kopplingar
• Koppla till egna erfarenheter
• Hitta luckor – göra inferenser
•
•
•
•
•
•
Läraren som modell för lässtrategier
• Keene & Zimmermann (2003)Tankens mosaik:
om mötet mellan text och läsare
Magnus Persson Varför läsa litteratur?
Om litteraturundervisningen efter den
kulturella vändningen (2007)
Magnus Persson Den goda boken. Samtida
förställningar om litteratur och läsning (2012)
• Kreativ läsning – den personliga och den
kritiska läsningen kombineras
• Narrativ fantasi – inlevelseförmåga och
förmåga att byta perspektiv tränas
• Demokrati – engagerar i etiska och moraliska
frågor
• Deckargenren och kreativ läsning
• Deckargenren och narrativ fantasi
• Deckargenren och demokratisk fostran
Download