Hindusim och Buddhism

advertisement
Hindusim och Buddhism
De kommande veckorna skall vi arbeta med religionerna Hinduism och Buddhism. De
båda religionerna har sitt ursprung i Indien. Idag praktiserad de b åda religionerna
världen över, Indien som största hinduiska land och Kina (med Tibet) som största
Buddhistiska land.
Vad och när arbetar vi
Först kommer vi att arbeta med religionerna var för sig. Vecka 10 med Hindusim och Vecka 11 med
Buddhism. Under dessa veckor kommer vi att varva genomgångar med diskussioner och
gruppövningar.
Under vecka 12 kommer vi sedan att titta på båda religionerna tillsammans och då undersöker vi hur
religionerna praktiseras (levs) på olika platser i världen.
Under vecka 13 kommer ni sedan att få skriva ett resereportage. I reportaget skall ni beskriva en resa
till ett Hindusikt eller Buddhistiskt land och då redogöra för den religionsutövning ni ser, samt jämföra
med livet hemma i Sverige.
På nästa sida hittar du de kunskapskrav som vi kommer
arbeta med under detta område
att
På dagens lektion skall du få bekanta dig med Hindusim på egen hand.
Detta så att du skall vara inläst och redo att ställa frågor om sådant du
inte förstått när vi har genomgång på torsdag.
Svara på frågorna i ditt skrivhäfte eller på din dator. Detta skall inte
lämnar in utan är tillgrund för din egen förståelse
Vad tänker du på när du hör hinduism och buddhism? Skriv ner tre nyckelord
som du förknippar med respektive religion och förklara varför du valde just
dessa.
2. Nu är det dags att fördjupa dig i Hinduismen. Använd boken och besvara
följande frågor:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
När uppstod Hinduismen?
Vad betyder orden Atman och reinkarnation?
Vilka är Hinduismens heliga skrifter?
Vilka är de viktigast gudarna? Vad har de för funktion?
Vad är Kastsystemet?
Var är Puja?
Kunskapskrav till arbetsområdet
Förklaring:
Du visar att förstår
Hinduism och/eller
Buddhismens tro
genom att berätta om
både källor till
religionen och de
grundläggande
trosuppfattningarna.
Du berättar också om
hur det är att vara
Hindu/Buddhist,. Till
exempel genom att
beskriva hur man firar
högtider, Puja,
Meditation eller
Ahimsa.
E
C
A
Eleven har
grundläggande
kunskaper om
kristendomen och
de andra
världsreligionerna
och visar det genom
att beskriva
centrala
tankegångar,
urkunder och
konkreta religiösa
uttryck och
handlingar inom
religionerna.
Eleven har goda
kunskaper om
kristendomen och
de andra
världsreligionerna
och visar det genom
att förklara och visa
på samband mellan
centrala
tankegångar,
urkunder och
konkreta religiösa
uttryck och
handlingar inom
religionerna.
Du jämför
hinduism/Buddhism
antingen med
varandra, eller med en
annan stor religion, till
exempel Kristendom.
Lägg fokus på hur
religionen påverkar
vardagslivet samt
synen på meningen
med livet/vad som
händer efter döden.
Du berättar om hur det
samhället i till exempel
Indien, Sri lanka eller
Tibet påverkas av
religionen. Förklara
vilka saker som beror
på religionen, men ta
också upp hur
samhället påvekrar hur
religionen utövas.
Dessutom för
eleven enkla
resonemang om
likheter och
skillnader inom och
mellan några
religioner och andra
livsåskådningar.
Dessutom för
eleven utvecklade
resonemang om
likheter och
skillnader inom och
mellan några
religioner och andra
livsåskådningar
Eleven har mycket
goda kunskaper om
kristendomen och
de andra
världsreligionerna
och visar det genom
att förklara och visa
på samband och
generella mönster
kring centrala
tankegångar,
urkunder och
konkreta religiösa
uttryck och
handlingar inom
religionerna.
Dessutom för
eleven
välutvecklade och
nyanserade
resonemang om
likheter och
skillnader inom och
mellan några
religioner och andra
livsåskådningar.
Eleven kan utifrån
undersökningar om
hur religioner kan
påverkas av och
påverka
samhälleliga
förhållanden och
skeenden beskriva
enkla samband med
enkla och till viss
del underbyggda
resonemang.
Eleven kan utifrån
undersökningar om
hur religioner kan
påverkas av och
påverka
samhälleliga
förhållanden och
skeenden beskriva
förhållandevis
komplexa samband
med utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang
Eleven kan utifrån
undersökningar om
hur religioner kan
påverkas av och
påverka
samhälleliga
förhållanden och
skeenden beskriva
komplexa samband
med välutvecklade
och väl
underbyggda
resonemang.
Download