volymvetenskap och voluven

advertisement
6
VOLYMVETENSKAP OCH VOLUVEN
I en jämförande studie med 3% Gelatin, påverkade inte
Voluven® de renala riskparametrarna och behandlingsresultatet
hos patienter med nedsatt njurfunktion
Godet et al. 2008
FÖRFATTARE
B
Peak increase in serum creatinine until
day 6 after surgery
Godet G, Lehot J-J, Janvier G, Steib A, De Castro V, Coriat P
TITEL
Säkerheten med HES 130/0,4 (Voluven®) vid buk-aortakirurgi
till patienter som preoperativt har en nedsatt njurfunktion.
KÄLLA
Eur J Anaesthesiol 2008; 25: 986-994
MÅL
Att undersöka effekterna på den postoperativa renala
dysfunktionen hos patienter som genomgått buk-aortakirurgi
av 6% HES 130/0,4 (Voluven®) eller 3% modifierat Gelatin
(Plasmion®).
STUDIENS DESIGN
Prospektiv, kontrollerad, randomiserad, öppen, parallell grupp,
multicenterstudie.
BEHANDLING
µmol/L
200
150
100
50
0
-50
Voluven®
Gelatin
50% of ratings have values within the box, horizontal line in
box indicates median, boundaries give largest and smallest
observed value that are not outliers (i.e. <1.5 box lengths)
65 patienter fördelades slumpmässigt att behandlas med antingen 6% HES 130/0,4 (Voluven®, n=32) eller 3% Gelatin (Plasmion®, n=33) för
perioperativ volymersättning. Njurfunktionsvärdena var lägre preoperativt med ett Kreatinin clearence lägre än 80 ml/min hos alla patienter.
RESULTAT
•
•
•
Patienterna var mycket jämförbara med avseende på utgångsvärdena, kirurgiproceduren och den totala medelinfusionsvolymen
Det postoperativa maxökningen av Kreatinin clearence (primär riskparameter) bekräftar att Hydroxyethylstärkelse inte är sämre än
gelatiner i det tillbörliga icke-parametiska testet (graf B)
De sekundära parametrarna som a) incidensen av postoperativ njurfunktionsnedsättning, b) miniminivåerna av ”creatinine clearence” (CrCl),
c) incidensen av oliguri, d) Urin N-acetyl glucosaminidase (NAG) koncentrationen, påvisade inga relevanta skillnader eller statistiskt
signifikanta skillnader mellan de behandlade grupperna
”Eftersom vi inte fann några läkemedelsrelaterade biverkningar av Hydroxyetylstärkelse på njurfunktionen,
sammanfattar vi att valet av kolloid inte hade någon påverkan på de renala riskparametrarna och
behandlingsresultatet hos patienter med nedsatt njurfunktion, som genomgår elektiv buk-aortakirurgi”
Voluven® 60 mg/ml infusionsvätska, lösning, EF
Indikationer Behandling och profylax vid hypovolemi. Kontraindikationer Övervätskning (hyperhydrering), speciellt vid lungödem och kronisk hjärtinsufficiens. Njursvikt med oliguri
eller anuri. Dialysbehandling. Intrakraniell blödning. Svår hypernatremi eller svår hyperkloremi. Känd överkänslighet för hydroxietylstärkelse. Dosering För kontinuerlig intravenös
infusion. På grund av risken för anafylaktoida reaktioner bör de första 10-20 ml infunderas långsamt och patienten hållas under noggrann uppsikt. Dygnsdos och infusionshastighet
anpassas till patientens blodförlust, upprätthållandet eller återställandet av hemodynamiken och till hemodilutionen (spädningseffekt). Maximal dygnsdos: Upp till 50 ml av VOLUVEN/kg
kroppsvikt (motsvarande 3,0 g hydroxietylstärkelse/kg kroppsvikt och 7,7 mmol natrium/kg kroppsvikt). Detta är ekvivalent med 3500 ml VOLUVEN till en patient som väger
70 kg. VOLUVEN kan administreras upprepade gånger under flera dagar enligt patientens behov. Behandlingstiden beror på graden och durationen av hypovolemin, hemodynamiken
och hemodilutionen. Varningar och försiktighet Övervätskning orsakad av överdosering skall undvikas. Ökad risk för hyperhydrering måste särskilt beaktas hos patienter med
hjärtinsufficiens eller allvarliga störningar i njurfunktionen, doseringen måste justeras. Vid allvarlig dehydrering skall först en kristalloid lösning ges. Särskild hänsyn måste tas till
patienter med svår leversjukdom eller allvarliga blödningsrubbningar som t ex svåra fall av von Willebrands sjukdom. Det är viktigt att tillföra tillräckligt med vätska samt regelbundet
kontrollera njurfunktion och vätskebalans. Serumelektrolytnivån måste följas. Det finns begränsad erfarenhet av användning av VOLUVEN till barn. För barn under två år som
genomgick kirurgi (ej hjärtkirurgi) var toleransen av VOLUVEN jämförbar med 5 % albumin. Till för tidigt födda och nyfödda barn skall VOLUVEN endast ges efter noggrann
värdering av risk kontra nytta. Biverkningar Läkemedel som innehåller hydroxietylstärkelse kan i sällsynta fall leda till anafylaktoida reaktioner (överkänslighetsreaktioner, milda
influensaliknande symptom, bradykardi, takykardi, bronkospasm och icke-kardiellt lungödem). Om en överkänslighetsreaktion uppträder skall infusionen omedelbart avbrytas och
lämplig intensivvård initieras. Långvarig administrering av höga doser hydroxietylstärkelse orsakar vanligtvis klåda som är en känd biverkan av hydroxietylstärkelse. Koncentrationen av
amylas i serum kan vanligtvis öka vid administrering av hydroxietylstärkelse och kan interferera med diagnosen av pankreatit. Vid höga doser kan vanligen spädningseffekten resultera
i motsvarande utspädning av blodkomponenter såsom koagulationsfaktorer och andra plasmaproteiner och minskat hematokritvärde.
Administrering av hydroxietylstärkelse 130/0,4 kan i sällsynta fall medföra störningar av blodkoagulationen, beroende på dosen. Vanliga
(1/10 - 1/100): Dosberoende: Hud och subkutan vävnad: Pruritus (klåda) Undersökningar: Förhöjning av serumamylas, sänkning av hematokrit,
sänkning av plasmaproteiner. Sällsynta: (1/1000 - 1/10000) Blod och lymfsystemet: Koagulationsstörningar (vid höga doser) Immunsystemet:
Anafylaktoid reaktion. Innehåll 1000 ml innehåller: Poly (0-2-hydroxietyl) stärkelse 60,00 g, natriumklorid 9,00 g, natriumhydroxid, saltsyra,
vatten för injektionsvätskor. Molär substitution 0,38-0,45, medelmolekylvikt 130 000, Na+ 154 mmol, Cl- 154 mmol, teoretisk osmolaritet
308 mosmol/l, pH 4,0-5,5, syratiter<1,0 mmol NaOH/l. Utdrag av fasstext, baserad på produktresumé 2006-09-29, se fass.se.
Fresenius Kabi AB • Infusionsterapi • 751 74 Uppsala • Tel: 018-64 40 00 • Fax: 018-64 49 20 • www.fresenius-kabi.se • [email protected]
FKS 115 01/10
SAMMANFATTNING
6
VOLYMVETENSKAP OCH VOLUVEN
I en jämförande studie med 3% Gelatin, påverkade inte
Voluven® de renala riskparametrarna och behandlingsresultatet
hos patienter med nedsatt njurfunktion
Godet et al. 2008
65 patienter med preoperativ njurdysfunktion genomgick buk-aortakirurgi med antingen 6% HES
130/0,4 eller 3% Gelatin
1
Patient characteristics
Voluven® Gelatin
Gender (f/m)
Age (yr)
Height (cm)
Weight (kg)
CrCl (mL min-1)
CrCl ± 50 mL min-1
CrCl 30 to < 50 mL min-1
CrCl < 30 mL min-1
4/28
72.9 (57-89)
171 (155-189)
73.1 (50-100)
55.1 (22.1-79.7)
20
9
3
5/28
73 (55-86)
170 (155-187)
74 (52-100)
54.3 (30.9-76.8)
18
15
0
Summering
Ingen försämring med HES 130/0,4
på postoperativ Kreatinin clearence
(primär riskparameter), jämfört med
Gelatin (graf A)
Ingen statistiskt signifikant eller
kliniskt relevant skillnad mellan
grupperna avseende de sekundära
parametrarna
I 25% av fallen förekom postoperativt nedsatt njurfunktion i den
HES-behandlade gruppen jämfört
med 21,2% (7%) i Gelatingruppen
NAG* nivåerna var jämförbara
mellan grupperna
(överensstämmande med tidigare
data hos äldre patienter, e.g. Boldt
et al. Crit. Care Med 2007)
A
Minimum postoperative creatinine clearance
(CrCl)
(mL/min)
200
150
100
50
0
Voluven®
Gelatin
50% of ratings have values within the box, horizontal line in box
indicates median, boundaries give largest and smallest observed value
that are not outliers (i.e. <1.5 box lengths)
Avseende Kreatinin clearence, var
fördelningen av patienter med
normal, mild eller svår njurskada
jämförbara i båda grupperna
(tabell 6 i originalpublikationen)
* N-acetyl glucosamidase, markör för renal tubulär skada
6% HydroxyEtylStärkelse 130/0,4
0.9% Natriumkloridlösning
Download