Bilaga Läkemedel och njurfunktion

advertisement
Bilaga Läkemedel och njurfunktion
Läkemedel/läkemedelsgrupper vars användning och/eller dosering behöver anpassas till
njurfunktionen.
Listan omfattar endast preparat som finns, och vanligen används, i peroralberedning.
Sorterade utifrån ATC-kod.
ATC
Läkemedel / läkemedelsgrupp
A02BA
A07EC02
A10BA02
A10BB
histamin-2-receptorantagonister
mesalazin
metformin
sulfonureider
A12A
A12B
N02BA
C01AA05
kalcium
kalium
acetylsalicylsyra
digoxin
C03A
tiazider
C03D/C03E
C07AA07
C07AB03
C07AB07
C09A/C09B
C09C/C09D
kaliumsparande diuretika
sotalol
atenolol
bisoprolol
ACE-hämmare
angiotensin II-antagonister (ARB)
C10AA01
G04BD
simvastatin
urologiska spasmolytika
J01EA/J01EE
J01MA
J01XE01
trimetoprim/trimetoprim-sulfa
fluorokinoloner
nitrofurantoin
J05AB01
J05AB11
M01A
M04AA01
M05BA/M05BB
N02A
aciklovir
valaciklovir
cox-hämmare (NSAID) exkl.glukosamin
allopurinol
bisfosfonater
opioider
N03AX12
N03AX16
N04BC05
N05AX08
N06AB04
N06AX11
N06AX16
gabapentin
pregabalin
pramipexol
risperidon
citalopram
mirtazapin
venlafaxin
Anmärkning
Främst glibenklamid, på grund av
aktiva metaboliter och lång effektduration.
Förutom mätning av njurfunktion
bör S-digoxin kontrolleras.
Risk för försämrad eller utebliven
effekt av tiazider vid nedsatt njurfunktion.
Risk för påverkan på njurfunktion och
elektrolytnivåer, främst kalium, även av ARB
som elimineras huvudsakligen genom
metabolism.
Graden av njurfunktionsberoende varierar
mellan preparat inom gruppen
Förutom ökad biverkningsrisk avtar effekten vid
nedsatt njurfunktion.
Risk för ytterligare försämring av njurfunktionen.
Buprenorfin (N02AE01) kräver enligt FASS
ingen dosjustering vid nedsatt njurfunktion
Download