Provtagning för blododling, information till vårdenhet

Information till vårdenhet
sida 1 (9)
Provtagning för blododling, information till vårdenhet
Indikation
Misstanke om bakteriemi/septikemi, meningit, pneumoni eller
annan svår infektion.
Förberedelser
Remiss och etikett
Ange i remissen:
 Klinisk diagnos och ev. misstanke om svampinfektion,
endokardit/protesendokardit, brucellos eller tularemi. Pga
stor risk för laboratoriesmitta ska misstanke om Brucella och
tularemi tydlig framgå på remissen samt skrivas på flaskans
etikett. Odlingar med denna misstanke skickas vid positivt
fynd vidare till speciallaboratorium.
 Datum och klockslag för provtagningen
 Ev. antibiotikabehandling
Provmängd
4-10 ml i aerob (grön hätta) och anaerob (orange hätta) flaska
< 4 ml i pedbact (gul hätta) flaska
Angående provtagning
Chansen att få en positiv blododling ökar med mängden blod och
antalet provtillfällen. 2 flaskpar (1 flaskpar = 1 aerob och 1 anaerob
flaska) med 10 mL blod per flaska rekommenderas. Vid endokardit
rekommenderas 3-4 provtillfällen.
Till mycket små barn eller där blodvolymen förväntas bli < 4 mL
rekommenderas Pedibact flaska.
Vid pågående antibiotikabehandling bör odlingarna tas när
koncentrationen är som lägst dvs strax före nästa dos.
Provtagning från inneliggande kärlkateter t.ex. CVK bör
undvikas eftersom dessa ofta är förorenade med hudflora.
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08
Information till vårdenhet
sida 2 (9)
Provtagningsmaterial
FLASKA ODLING/BULJONG ANAEROB ORANGE – Artikelnummer: 72088
FLASKA ODLING/BULJONG AEROB GRÖN
- Artikelnummer: 72089
FLASKA ODLING/BULJONG AEROB GUL PEDIATRI – Artikelnummer: 72087
HÄTTA F BLODODLINGSFLASKA – Artikelnummer: 72224
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08
Information till vårdenhet
sida 3 (9)
ADAPTER F BLODODLINGSFLASKA – Artikelnummer: 73168
Gör så här
Provtagningsteknik med BacT/Alert blododlingssystem
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08
Information till vårdenhet
sida 4 (9)
RID-etiketten ska placeras vertikalt enligt bild nedan för att
instrumentet ska kunna läsa den.
Utan RID-etikett
Med RID-etikett
OBS!!
För Butterfly-nål: Börja med aerob (grön) flaska.
Flaskorna ska förvaras mörkt i rumstemperatur före och
efter provtagning. Felaktig flaskförvaring kan störa
analysen av provet.
1. Märk flaskan med remissens elektroniska etikett.
OBS!! Täck ej över hela streckkodsfältet på flaskan.
Om pappersremiss används, ange personnummer på flaskan.
Riv av streckkodsremsan från respektive flaska och sätt dem
på pappersremissen med ca 5 cm avstånd.
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08
Information till vårdenhet
sida 5 (9)
2. Butterfly-nål: Montera butterfly-nålen i hättan. Kontrollera
att den är ordentligt fixerad.
3. Kontrollera att flaskornas bottenmembran är mörkt
grönfärgade (kassera annars!). Kontrollera utgångsdatum. Ställ
flaskan på bordet och markera med penna önskad volym blod
som ska dras från patienten. Mängden blod ska vara 4-10
ml i grön och orange flaska och 0,5-4 ml i gul flaska.
ALDRIG MER! För mycket blod i flaskorna kan ge
svårbedömda resultat på laboratoriet.
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08
Information till vårdenhet
sida 6 (9)
4. Tag av skyddshattarna och desinfektera flaskornas
gummimembran med ett desinfektionsmedel som innehåller
70% alkohol. Låt lufttorka.
5. Desinfektera punktionsstället noga med klorhexidinsprit.
Låt lufttorka.
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08
Information till vårdenhet
sida 7 (9)
6. Tag på handskar. Rena handskar rekommenderas!
Kärlpunktera och fixera nålen med tejp.
7. Placera flaskan i upprätt läge och lägre än punktionsstället,
detta för att förhindra att kemiska tillsatser från odlingsflaskan
flödar tillbaka in i patienten. Pressa ned hylsan över den
upprättstående flaskan. Börja med aerob (grön) flaska.
Kontrollera blodflödet. Övervaka noga hela tappningsprocessen!
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08
Information till vårdenhet
sida 8 (9)
8. Var beredd att ta bort hylsan när önskad blodvolym
erhållits och byt flaska!
Vänd flaskorna ett par gånger så att innehållet blandas.
Efter avslutad provtagning ska flaskornas
gummimembran och ev. blodiga flaskor desinfekteras.
9. Till BacT/Alert-hylsan hör en adapter som medger ytterligare
provtagning med vanliga vacutainerrör. Om detta är aktuellt
skall dessa prover tas efter blododlingen.
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08
Information till vårdenhet
sida 9 (9)
OBS: Hätta + adapter är flergångsartiklar och ska
desinfekteras i diskdesinfektor mellan användningarna.
Transport
Odlingarna ska förvaras mörkt i rumstemperatur. Transport till
mikrobiologen ska ske så fort som möjligt.
Kontaktperson
Therése Lindgren
Biomedicinsk analytiker/Informatör
018-611 39 54, 0738-667409
Akademiska laboratoriet
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
XD288-4
2017-03-08