PDPH och Epidural bloodpatch

advertisement
Ny riktlinje SFOAI
PDPH och Epidural bloodpatch
Elisabet Arbman
•
-14 patientfall med abducenspares.
MBRRACE 2009 - 2012
•
2 anestesirelaterade dödsfall efter durapunktion:
•
1 patient subduralhematom
•
1 patient sinussagitalistrombos
”Förlossningsepidural”
•
Rätt till ”smärtfri förlossning” sedan mitten på 70talet.
•
Ryggbedövning den hittills mest effektiva metoden.
•
Omkring 37.000 eda i Sverige.
•
Risk för sk durapunktion ca 1%.
•
80 % PDPH = 300 obstetriska patienter/år
PDPH
•
Accidentell punktion av duran ger ett liquorläckage
vars storlek beror av nålens design och grovlek.
•
Liquorläckaget ger upphov till intrakraniell
hypovolemi som kan orsaka lägesberoende, intensiv
huvudvärk.
•
Prognos: Går ibland över spontant efter ca en
vecka. Kan kompliceras med kranialnervspåverkan
och subduralhematom.
Behandling av PDPH
•
Utredning: Anamnes: klinisk diagnos. Hb, CRP, temp och BT.
•
Diffdiagnoser: Migrän, PE, IC blödning, PRES, Sheehans
syndrom, meningit, sinussagitalistrombos.
•
Symptomatisk behandling lindrar men påverkar ej förloppet.
•
Kunskapen grundar sig på case-reports och små studier.
Mycket varierande resultat.
•
Visst stöd för effekt av epiduralt givet morfin samt cosyntropin
iv. ( syst review and meta-analys. Acta Anaest Scand 2013:57:
417-430)
Epidural bloodpatch
•
Prövats sedan -60-talet. ”Bloody tap”.
•
Autolologt blod injicerat epiduralt. Sprids framför
allt kraniellt.
•
Varierande tidpunkt och mängd blod.
Profylaktisk/terapeutisk.
Rekommendationer:
•
Mängd: upp till 20 ml. Avbryt vid ryggsmärta.
•
Tidpunkt: Tidigast efter 24 timmar.
•
75 - 80 % lyckad frekvens.
•
Kontraindikationer: Koagulationsrubbning. Infektion på
insticksstället. Patientvägran.
•
Komplikationer: Ny durapunktion. Ryggsmärta. Infektion.
Subduralt blod med neurologiska komplikationer.
•
Behandlingen kan behöva upprepas.
Fråga:
•
En förlossningspatient med känd durapunktion utvecklade PDPH
dagen efter förlossningen. Svarade ej på symptomatisk beh. Erhöll
en bloodpatch 20 ml 2 dagar postpartum. Blev återställd.
•
Återkom efter ytterligare 2 dagar med ny huvudvärk av samma typ.
Besvärsfri i liggande men intensiv huvudvärk i stående.
•
Hur vill Du gå vidare?
1. Ny bloodpatch?
2. Utredning med CT/MR före ev bloodpatch?
3. Konservativ behandling?
Rekommendationer:
•
Var vaksam på diffdiagnoser! Analysera typen av
huvudvärk.
•
Utred med CT/MR vid minsta tveksamhet.
•
Informera och följ upp patienten noggrannt.
•
Journalför komplikationen. Skriftlig information.
•
EpiMap!
•
Tack för ordet.
Download