Fältverksamhet sommaren 2011

advertisement
Fältverksamhet sommaren 2011
Under sommaren kommer vi att inventera och ta prover både på land och i vatten. Det
gäller allt från vattenprover och elfiske till inventering av smågnagare och bottendjur.
Arbetet genomförs för att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och för att följa upp
effekter av kalkning och åtgärder i vattendrag.
Till höger finns en pdf med karta där du kan se vad vi gör på olika platser i länet. I
Excelfilen kan du se vilken typ av fältverksamhet som pågår i olika vattenrådsområden.
Skötsel av skyddade områden som t.ex. naturreservat finns det information om via länk
till höger. Om du träffar Länsstyrelsens personal ute i fält svarar vi gärna på frågor.
Inventering och provtagning av djur







Flodpärlmussla Inventering för att följa upp beståndet sker i Tuggenbäcken,
Harrsjöbäcken och Kvarnbäcken (Björksele). Inom kalkningsverksamheten
totaltinventeras Tavelån/Fällforsån. Dessutom kommer förekomstsök ske i
Bottenvinsdistriktet inom Västerbottens län. Kontakt: Tommy Vennman, 090-10
73 92
Häckande fåglar Fågelövervakning i hela länet för att följa utvecklingen av
fågelarter i Västerbotten. Pågår under maj och juni. Kontakt: Erik Owusu-Ansah,
090-10 82 45.
Smågnagare Inventering av t.ex. fjällämmel, gråsiding och åkersork längs fem
transekter i Ammarnäs för att följa bestånden. Kontakt: Tommy Vennman, 09010 73 92
Bottendjur Prover samlas in under vår och höst från sjöar, vattendrag och
havsfjärdar. Syftet är bl.a. att följa upp effekterna av kalkning och följa
utvecklingen i länets vatten. Kontakt sötvatten: Mats Norberg, 090-10 73 31.
Kontakt kustvatten: Anneli Sedin, 090-10 72 55. Bottenfauna provtas även i
Balån. Kontakt: Tommy Vennman, 090-10 73 92
Elfiske Provfiske av länets vattendrag under juli och augusti för att bl.a.
undersöka föryngring av öring och lax. Kontakt: Erik Owusu-Ansah, 090-10 82 45.
Elfiske genomförs i Balån för att undersöka effekter av skyddszon vid
kalavverkning. Kontakt: Tommy Vennman, 090-10 73 92
Nätfiske För att följa fiskbestånden och halterna av miljögifter i fisk, provfiskar vi
ett antal sjöar under främst augusti och september, och havsfjärdar under juli och
augusti. Kontakt sötvatten: Hasse Fängstam, 090-10 71 90. Kontakt kustvatten:
Anneli Sedin, 090-10 72 55. Kontakt miljögifter: Fredrik Sjunnesson 090-10 72
58.
Rom och fiskyngel Förekomst av rom och fiskyngel i grunda havsfjärdar och
åmynningar Umeå och Nordmalings kommuner. Kontakt: Johnny Berglund, 09010 82 13.
Inventering och provtagning av växter



Vegetation i fjällen (FjällNILS) Inventering av vegetation på ett fjäll i
Ammarnäs för att undersöka effekter av klimatförändringar. Kontakt: Tommy
Vennman, 090-10 73 92
Naturreservat och Natura 2000 Naturinventeringar. Kontakt: Jonas Grahn,
090-10 71 49.
Bottenvegetation Dykinventeringar vid Holmöarna för att övervaka effekter av
övergödning. Inventering av marina växter med undervattenskamera och genom
snorkling, främst under augusti. Kontakt: Johnny Berglund, 090-10 82 13.


Växtplankton Provtagning av arter och biomassa av alger i sjöar och längs
kusten. Provtagning sker under juli och augusti. Kontakt kustvatten: Anneli Sedin,
090-10 72 55. Kontakt sötvatten: Mats Johansson 090-10 82 04.
Kiselalger Prover samlas in i Balån för att undersöka effekter av skyddszon vid
kalavverkning. Kontakt: Tommy Vennman, 090-10 73 92
Inventering och provtagning av vatten och vattenmiljöer



Inventering av vattendrag kommer att ske med avseende på naturvärden,
kulturvärden och åtgärdsbehov i Lögdeälvens, Öreälvens och Rickleåns
avrinningsområden. Vidare kommer också Tavelån och Fällforsån inom Umeå
kommun att inventeras. Kontakt: Roger Vallin, 090-10 73 28.
Vattenkemi Prover samlas in från sjöar, vattendrag och havsfjärdar över hela
länet. Kontakt sötvatten: Lajla Lindgren, 090-10 72 41. Kontakt kustvatten:
Anneli Sedin, 090-10 72 55.
Bottentyp Marin inventering av bottentyp med undervattenskamera och genom
snorkling, främst under augusti. Kontakt: Johnny Berglund, 090-10 82 13.
Inventering av dammar och trummor


Trummor som utgör vandringshinder kommer att inventeras i nedre delarna av
Öreälven. Kontakt: Roger Vallin, 090-10 73 28.
Dammar som kan utgöra vandringshinder kommer att inventeras i hela länet.
Kontakt: Roger Vallin, 090-10 73 28, Tommy Vennman, 090-10 73 92
Biologisk återställning

Manuell restaurering av vattendrag kommer ske i ett antal bäckar i länet med
avsikt att skapa lekbottnar för fisk. Kontakt: Roger Vallin, 090-10 73 28
Download