Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige kallas till sammanträde

advertisement
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige
kallas till sammanträde
Tid:
Plats:
2016-11-24 kl: 16:00
Högbo Bruk, Björk & Berries, Sandviken,
FIKA kl 15.45 på Högbo Brukshotell
Ledamöter
Linus Gunnarsson (M) ordf
Helen Åkerlind (L)
Seppo Laine (V)
Henrik Sundberg (MP)
Ersättare
Håkan Alenius (S)
Anitha Walther (V)
Maria Makbule Colak (M)
Hans-Bertil Holmgren
(KD)
Gävle
Marie Lind (S) vice ordf
Mats Sundberg (MP)
Bo Wadström (M)
Nils-Gunnar Kempe (L)
Sandviken Morgan Hanning, (S)
Johnny Sandgren (C)
Jonas Klang (M)
Leif Jönsson (KD)
Mats Åstrand (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Birger Larsson (C)
Ockelbo
Niels Hebert (MP)
Sune Lang (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Per-Olof Uhrus (C)
Ola Engström (MP)
Diana Blomgren, (S)
Linda Lundberg (V)
Eva Julin (M)
Kenneth Axling (S)
Hofors
Remzija Kolasinac (S)
Daniel Winterhamre (V)
Arne Evertsson (L)
Torbjörn Jansson (S)
Magnus Grönberg (S)
Mikael Ybert (S)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Älvkarleby Hans Wennberg (MP)
Sigrid Bergström (V)
Roger Petrini (M)
Kristina Freerks (C)
Ledamot som har förhinder säkerställer att ersättare från samma
kommun finns på plats!
Kenneth Holmström
T f Ordförande
Genom Thomas Nylund
Sekreterare
Vänligen kontakta Annette Söderström via e-mail:
annette.söderströ[email protected],
Tel 026-17 84 91 eller SMS:a 070-414 00 84 vid förhinder!
Föredragningslista
1.
2.
3.
4.
Mötets öppnande
Fastställande av tjänstgöring och föredragningslista
Val av protokolljusterare
Anmälan av beredning
Beslutsärenden
5.
Fastställelse av tertialrapport 2 inklusive bokslut
och prognos 2 för år 2016. Handling.
Tertialrapporten och bokslutet för T2 visar på ett resultatutfall på 3,0 mkr för
kommunalförbundet Gästrike återvinnare.
Resultatbudgeten för 2016 landade på 5,8 mkr men T2- prognosen för
helåret indikerar ett resultat på 3,2 mkr
Förbundsfullmäktige föreslås av Förbundsstyrelsen att
besluta
Att fastställa tertialrapport 2 inklusive bokslut och prognos för
2016.
6. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för
Gästrike återvinnare för år 2017. Handling.
Verksamhetsplan och Budget för år 2017 inriktas på åtgärder för att öka
sorteringen och därmed graden av återvinning, för att uppnå de mål som
finns angivna i gällande Avfallsplan. Vidare innehåller planen ett antal
åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter. I budgetförutsättningarna ligger en höjning av hushållstaxan med i snitt 1,9 %,
motsvarande 50 kr per år för ett normalt villa-abonnemang samt ett
effektiviseringskrav på verksamheten motsvarande närmare 5 mkr.
Förbundets totala intäkter budgeteras till drygt 189 mnkr
Prioriterade mål 2017 är:
• Ökad sortering
• Minskade kostnader
• Ökade intäkter
Sida 2 (4)
Fokusområden för 2017 är





Processutveckling
Digitalisering
Kompetensutveckling
Uppföljning och återkoppling
Produktutveckling
Förbundsfullmäktige föreslås av Förbundsstyrelsen att besluta
Att fastställa föreliggande Verksamhetsplan och Budget för
år 2017.
7. Fastställelse av Ekonomisk plan för år 2017-2020 .
Handling.
Den ekonomiska planen och tillhörande investerings- och finansieringsplan
för förbundet Gästrike återvinnare utgår från att de finansiella målen uppnås
och de är:
 Resultatmarginalen ska överstiga 0 % år 2017-2018, för att sedan
öka till 1,5 % till år 2020.
 Soliditeten ska överstiga 30 %
 Skuldsättningsgraden ska understiga 2,3.
Resultatet beräknas uppgå till:
 I Förbundet 0 (noll) mnkr åren 2017 och 2018, för att sedan vända
upp mot 3,1 mnkr år 2020
Förbundsfullmäktige föreslås av Förbundsstyrelsen att besluta
Att fastställa Ekonomisk plan för år 2017-2020.
8. Fastställelse av sammanträdesplan för 2017 för
Förbundsstyrelsen och Förbundsfullmäktige .
Handling
Förbundsfullmäktige föreslås av Förbundsstyrelsen att besluta
Att fastställa föreliggande sammanträdesplan för år 2017.
9. Godkännande och fastställelse av
aktieöverlåtelseavtal mellan Gästrike återvinnares
dotterbolag GÅ Tillsammans AB och
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB s dotterbolag
Sida 3 (4)
Utveckling i Gävle AB avseende samtliga aktier i
GÅFAB Fastighets AB avseende samtliga aktier
avtal om överlåtelse sker av aktierna GÅFAB
Fastighets AB.
I ärendet har samråd genomförts med Gästrike återvinnares
medlemskommuner under hösten 2016.
Överlåtelsen av fastigheten sker till bokfört värde motsvarande 80 mnkr.
Likvid för aktieposten ca 17,7 mnkr. Överlåtelsetidpunkt 2016-12-01. Ett
långsiktigt 20-årigt hyresavtal tecknas.
Överlåtelsen syftar till att bidra till en renodling av verksamheten med
koncentration på kärnuppgiften och överlåtelse av fastighetsförvaltning- och
skötsel på en professionell aktör. Genom överlåtelsen frigörs också
låneutrymme för möjliga framtida investeringar.
Förbundsfullmäktige föreslås av Förbundsstyrelsen att besluta
Att godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan Gästrike
återvinnares dotterbolag GÅ Tillsammans AB och
Gavlefastigheter Gävle Kommun ABs dotterbolag
Utveckling i Gävle AB, avseende samtliga aktier i GÅFAB
Fastighets AB.
Informationsärenden
10.
11.
12.
13.
14.
Framtidens arbetsplats – ombyggnad av
Utmarksvägen 14 och 16.
Håll Gävle Rent – ”nedskräpningsprojektet”.
Internationella projekt
Övrigt aktuellt från verksamheten.
Övriga frågor.
15. Mötets avslutande
Sida 4 (4)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards