Ladda hem

advertisement
A
B
C
D
E
Teknik- och miljöavdelningen
Tjänsteutlåtande
Bromma stadsdelsförvaltning
sid 1 (3) 2004-03-31
Dnr 510-03-303
Handläggare: Anders Kajbring
Tfn: 08-508 06 404
[email protected]
Bromma stadsdelsnämnd
Ny förskoleavdelning på Drottningholmsvägen 510 år 2004
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att skapa
14-19 nya förskoleplatser genom en tillbyggnad av befintlig förskola på
Drottningholmsvägen 510, Nockebyhov.
Stadsdelsnämnden begär i detta genomförandeärende centrala stimulansbidrag med 0,8 mnkr för nytillkommen förskoleavdelning för att täcka
särproduktionskostnader samt startkostnader för en ny förskoleavdelning.
B ox 206 , 161 26 B romma , B esök sad ress: Tunn land svä gen 95
ABCDE
Dnr 510-03-303 sid 2 (3)
Bertil Östberg
stadsdelsdirektör
Monica Ulvede
avdelningschef
Annica Lagerqvist
avdelningschef
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att Drottningholmsvägen 510 med nuvarande två
avdelningar byggs till med en avdelning. Syftet är att klara ökningen av
antalet barn som önskar förskola och att minska antalet barn i barngrupperna.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats i samråd med den berörda förskolans ledning,
personal och föräldraråd. Beredning av ärendet har skett i förvaltningens
lokalråd, förskoleavdelning samt teknik- och miljöavdelning och har
behandlats i samverkansgruppen 2004-03-26.
Alla parter har ställt sig positiva till den planerade utbyggnaden.
Bakgrund
Förvaltningen bereder fortlöpande aktuella lokalärenden i ett avdelningsövergripande lokalråd som prövar olika förslag och lösningar oavsett
verksamhetsområden och gränser.
Mest angeläget just nu är att skapa ytterligare förskoleavdelningar på såväl
kort som lång sikt. I verksamhetsplanen för 2004 har detta lagts fast. Ett
viktigt bidrag är den avdelning som vi planerar på Drottningholmsvägen
510. Målet är att kunna starta avdelningen vid årskiftet 2004/2005.
Fastigheten ägs och förvaltas av AO Förskolor inom Gatu- och fastighetskontoret. Projekteringen är påbörjad.
Förvaltningens förslag
Enligt Stadsledningskontorets anvisningar utgår stimulansbidrag enligt
följande:
ABCDE
Dnr 510-03-303 sid 3 (3)
-
0,1 mnkr per ny förskola för beställarstöd ( inriktningsbeslut)
0,5 mnkr per ny förskola för förprojektering och projektering
(inriktningsbeslut)
0,3 mnkr per nytillkommande förskoleavdelning för
särproduktionskostnader (genomförandebeslut)
0,5 mnkr per ny förskola för startkostnader (genomförandebeslut)
Förvaltningen har erhållit stimulansmedel med 0,6 mnkr i
inriktningsärendet och ansöker nu om resterande medel i form av ett
särskilt ärende med aktuella beräkningar.
Drottningholmsvägen 510
Förvaltningen avser att under 2004 uppföra en tillbyggnad för en
avdelning på ovan angiven adress. Den tillbyggda ytan beräknas bli c:a
130 kvm. Vid en tillbyggnadskostnad om 4,2 mnkr blir den tillkommande
hyran 0,567 mnkr enligt bifogade överenskommelse mellan Gatu- och
Fastighetskontoret och Bromma stadsdelsförvaltning. Nuvarande hyra för
427 kvm är 394.925:-/år. Den nya hyran utifrån ovanstående överenskommelse bli c:a 0,963 mnkr/år eller drygt 1.700:-/kvm.
Projektet ingår i nämndens lokalförsörjningsplan för 2004. Förvaltningen
söker centrala medel för stimulansbidrag avseende 0,3 mnkr per nytillkommen förskoleavdelning för särproduktionskostnad, samt 0,5 mnkr per
förskola för startkostnader.
Bilaga
Överenskommelse om framtida hyrestillägg samt hyreskalkyl.
Download