finansrapport - Västerås stad

advertisement
Internbanken Västerås stad
FINANSRAPPORT
2017-05-31
Internbanken
Sammanfattning av månaden
Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 10 mnkr till 1 412 mnkr
jämfört med föregående månad.
Upplåning: Har minskat med 272 mnkr till totalt 8 693 mnkr.
Utlåning: Utlåningen via styckelån samt kontokreditssystemet har
minskat med 113 mnkr till totalt 8 640 mnkr.
Likviditetsreserven: Reserven täckte vid månadsskiftet den kommande
månadens förfall. Västerås stad har även 2 000 mnkr i outnyttjade backup faciliteter och vi ligger med god marginal inom Finansriktlinjerna.
Pensionsfonden: Marknadsvärdet har stigit med 9 mnkr till 889 mnkr.
Total värdeförändring i år är +59,1 mnkr. Real värdeökning de senaste
fem åren är 9,0%/år. Målet är minst 3%/år.
Övrigt:
Kreditbetyg (rating): Kreditvärderingsinstitutet S&P Global har i mars
bekräftat stadens kreditbetyg till högsta möjliga, AAA med stabila
utsikter. Betyget motiveras främst av att den finansiella styrningen av
koncernens låneskulder är "mycket stark". Största risken framöver är
koncernens skuldökning.
Banktillgodohavanden: Likviditetsreserven, inklusive stadens egen
kassa, (1 496 mnkr) placeras nu till negativ ränta. Då bankerna infört
negativa räntor så ligger vi nära de limiter per bank som är fastställda i
Finansriktlinjerna, för att vi ska undvika att betala för att ha pengar på
banken.
Gröna obligationer: I november gavs Västerås första Gröna obligation
på 750 mnkr ut. Per delårsbokslutet sista april allokerades ca 500 mnkr
ut mot olika gröna projekt.
Internbanken Västerås stad
Räntebärande nettotillgång
Stadens räntebärande nettotillgång är de räntebärande tillgångarna (exkl förlagslån), minus de
räntebärande skulderna
1 600
Citybanan - 53mnkr
+58 försälj fastighet
1 400
1 412
Tomträtter +94
+60 tomrätter Byggbonus +41
Flyktingstöd +79
+25 äldrenämnd
Flyktingstöd+55
1 200
1 000
Tomträtter +94Pensionsavg -129
AFA +43
Tomträtter +57
800
600
KPA -123 mnkr
400
200
maj-17
apr-17
mar-17
feb-17
jan-17
dec-16
okt-16
nov-16
sep-16
jul-16
aug-16
jun-16
maj-16
apr-16
feb-16
mar-16
jan-16
dec-15
nov-15
okt-15
sep-15
aug-15
jul-15
jun-15
apr-15
maj-15
mar-15
jan-15
feb-15
0
Kassasreserv
Västerås stad ska hålla en reserv som vid normala marknadsförutsättningar ska täcka den kommande
månadens låneförfall. Kassareserven består av obunden bankinlåning samt checkkrediter.
MSEK
2 500
2 000
1 500
Kassa-reserv
1 000
Förfall, inom
en månad
500
0
maj-15
aug-15
nov-15
feb-16
maj-16
aug-16
nov-16
feb-17
maj-17
Internbanken Västerås stad
Utlåning
Internbanken lånar ut pengar till de kommunala bolagen dels genom kontokrediter, samt genom enskilda lån, till
marknadsmässiga villkor
MSEK
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
Mimer
Mälarenergi
Mälarenergi Block 6
2 000
Övriga bolag
1 500
1 000
500
0
maj-15 aug-15 nov-15
feb-16 maj-16 aug-16 nov-16
feb-17 maj-17
· Mimers upplåning har ökat med 25 mnkr från föregående månad.
· Mälarenergi har minskat sin totala upplåning med 108 mnkr från föregående månad.
Kapital- och räntebindning
Kapitalbindning Kontokredit
Räntebindning Kontokredit
*De röda strecken visar tillåtet intervall enligt Finansriktlinjerna.
Internbanken Västerås stad
Upplåning
Internbanken lånar upp pengar för utlåning till de kommunala bolagen genom kapitalmarknaden samt genom
traditionella banklån. Kommuncertifikat (KC) och European Commercial Papers (ECP) är löptider under ett år,
och Medium Term Notes (MTN) gäller löptider längre än ett år.
MSEK
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
Övriga banker o institut
5 000
MTN (Ram 6 000)
4 000
ECP (Ram 5 000)
3 000
KC (Ram 4 000)
2 000
1 000
0
maj-15
sep-15
jan-16
maj-16
sep-16
jan-17
maj-17
· All upplåning i utländsk valuta säkras med hjälp av valutaterminer vilket ger en 100 %
effektiv säkring.
· Totalt har Västerås stad en låneskuld på 8 693 mnkr, inkl utnyttjande av checkkredit på
koncernkonto (vilken vid månadsskiftet var 0 mnkr).
· Västerås stad har under året fortsatt kunna låna pengar på kapitalmarknaden till mycket
bra villkor.
Internbanken Västerås stad
Pensionsfonden
Marknadsvärde
mkr
888,6
900,0
800,0
Jämförelseindex enl
placeringsregler
700,0
Insatt kapital
600,0
Marknadsvärde
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Värdeförändringen i Pensionsfonden uppgår hittills i år till +59,146 mnkr, vilket motsvarar +7,13
% (vilket är 1,57 % bättre än jämförelseindex enligt placeringsreglerna).
Andelen aktier hålls på en relativt hög nivå, inom den tillåtna limiten, då räntor är på historiskt låga
nivåer och därmed genererar en låg avkastning.
Tillgångsfördelning
Min/Max
Likviditet
0,1%
Normal
Aktier
60,8%
Räntor
39,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mål enligt Finanspolicyn: "Att eftersträva en stabil real värdetillväxt, uppgående till minst 3%
per år sett över rullande femårsperioder." Med real värdetillväxt menas värdeökning minus
inflation (KPI), i ett genomsnitt för de senaste fem åren.
Real värdetillväxt 2012 - 2016: +9,0%/år
Download