Lägg till en inledande text här

advertisement
Hot spots - Råd för rektor
Charlotte Wieslander
utvecklingsavdelningens ledningsgrupp
Karriärvägar för lärare
Ca 10 000 karriärtjänster
Ca 5 000 kr/månad för förstelärare
Ca 10 000 kr/månad för lektor
Statsbidrag 2013 – 187 mnkr
2014 – 468 mnkr
2015 – 749 mnkr
2016 880 mnkr
2017 ff 880 mnkr
Förstelärare – Förbättra
undervisningen
•Gedigna ämneskunskaper
•Se alla elevers behov
•Förbättra elevernas resultat
•Delta i utvecklingsprojekt
•Kommunikationsförmåga
•Utveckla egen professionalism
•Anpassa undervisningen
Exempel på arbetsuppgifter
•Ansvara för introduktionsperioden
•Coacha andra lärare
•Initiera pedagogiska samtal
•Initiera och leda projekt som förbättrar
undervisningen
•Examensansvarig (gy och vux)
•Ansvara för VFU
•Huvudansvarig för ett ämne
Lektor – stärka den
vetenskapliga grunden
•Legitimerad lärare
•Lägst licentiatexamen – ämnesdidaktik,
”skolämne”, specialpedagogik
•Under minst 4 år som lärare visat
pedagogisk skicklighet
• Examen på forskarnivå och har undervisat
behöver inte introduktionsperiod
Exempel på arbetsuppgifter
•Driva ämnesövergripande projekt
•Bedriva egen forskning
•Handleda lärare i ämnet
•Kontakt med universitet och högskolor
•Uppdaterad om forskning och sprida
kunskapen i kollegiet
•Huvudansvarig för ämnet
?????????????????????????
Förskollärare?
Vad ska ansökan innehålla? Portofolio?
Vilken är rektors roll?
Samråd med facken?
Externa medbedömare för lektorn?
Vem beslutar de exakta arbetsuppgifterna i
tjänsten?
Hur avsätts tid för arbetsuppgifterna?
?????????????????????????
•Tidsbegränsning?
•Vad händer om personen byter skola?
•Fråntas titeln?
•Risk för inflation i förstelärare?
•Hur fördela statsbidraget? Likvärdighet?
Lärarnas ansvarsnämnd
•
•
•
•
•
•
•
Utses av regeringen på 3 år
Alla kan anmäla till Skolinspektionen
Gäller bara legitimerade lärare
Utredning
Kommunikation med läraren och berörda
Besluten gäller omedelbart
Besluten kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
Varning
•Oskicklig i sin yrkesutövning
•Brott i samband med yrkesutövningen
•Lämplighet kan ifrågasättas
Återkallande
•Grovt oskicklig i yrkesutövning
•Allvarligt brott i eller utanför yrket lämplighet kan ifrågasättas,
•Pga sjukdom eller liknande inte kan utöva
yrket tillfredsställande
•På annat sätt är särskilt olämplig att bedriva
undervisning
•Inte följt ett föreläggande från nämnden om
att genomgå en läkarundersökning, själv
begär att legitimationen ska återkallas.
Kompetensprofilerna
Frågebatteri
1.6 I mötet med eleven har läraren visat sin
förmåga att visa tillit till elevens förmåga.
1.6.1 Hur visar det sig att läraren förväntar sig
framsteg inte bara av elever som har det lätt för sig utan
har även höga och positiva förväntningar oberoende
elevernas förutsättningar (till exempel social bakgrund,
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper)?
1.6.2 Är förväntningar, utmaningar och krav höga men
också realistiska?
1.6.3 Hur märks det att läraren representerar
läroplanens synsätt att alla elever kan och ska lyckas
med sin utbildning.
Yrkesetiska rådet
Allmänna råd
Eventuellt fler under
2013
Nyanlända
Kvalitet i fritidshem
Planering och genomförande av
undervisningen
•Hur läroplanerna, kursplanerna och
kunskapskraven hänger ihop
•Hur man planerar undervisningen
•Lärarens ledarskap
•Formativ bedömning med återkoppling
•Uppföljning
•Självvärdering och kollegialt lärande
•Dokumentation
Arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling
•Att främja barns och elevers lika rättigheter
och skyldigheter
•Att förebygga trakasserier och kränkande
behandling
•Att upptäcka och anmäla
•Att utreda och dokumentera
•Att åtgärda
•Planer mot
Rutiner, rutiner, rutiner
Ansvarsfördelning!
Skyndsamt
Alla händelser ska rapporteras
Gäller även personal
Tillit och förtroende!
Gott skolklimat
Stabil organisation med samarbetande kultur
Delaktighet
Bedömning och betygsättning i
gymnasieskolan
•Hur läroplanen, programmål, ämnen, kurser
och kunskapskrav hänger ihop
•Hur man planerar undervisningen
•Lärarens ledarskap
•Formativ bedömning med återkoppling
•Betygsättning
•Uppföljning
•Självvärdering och kollegialt lärande
•Dokumentation
Närvaro och frånvaro
•Information om skolplikt
•Skyldigheten att närvara
•Rätten till utbildning
•Elevernas delaktighet
•Elevhälsans delaktighet
•Rutiner för ledighet
•Information till elever och vårdnadshavare
Rutiner för rapportering
Frånvaro bör utredas skyndsamt
Konkreta åtgärder
Följa upp åtgärderna
Rutiner för samverkan med elevhälsan (och
ev. fler)
Rutiner för dokumentation
Information
Pedagogisk omsorg
•Rutiner för att säkerställa t.ex. barnens rättigheter
•Förutsättningar för att genomföra verksamheten
•Särskilt stöd
•Lokaler
•Barngruppens sammansättning och storlek
•Personalens utbildning och erfarenhet
•Uppföljning och utvärdering av verksamheten
•Kommunens informationsskyldighet
•Bidrag och kommunal tillsyn
Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen (2010:800), 3 kap, 3 §
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska
ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
Systematiskt kvalitetsarbete
”Om du inte vet vart du
ska, spelar det ingen
roll vilken väg du tar.”
(Alice i underlandet)
”Det bästa är att veta
vad man letar efter
innan man börjar leta
efter det.”
(Nalle Puh)
Utbildning med hög kvalitet
och goda resultat
Systematiskt kvalitetsarbete - uppföljning, analys och utveckling
Lärares och
rektorers
kompetens
Lärmiljön
Arbetssätt
Utbildning med hög kvalitet och goda
resultat
Systematiskt kvalitetsarbete - uppföljning, analys och utveckling
Behörighet och
legitimation –
introduktionsperioden
Kompetensutveckling
Lärares och
rektorers
kompetens
Tillitsfullt klimat
Feed-back och formativ
bedömning
Elevfokuserat arbete
(kunskap och omsorg)
Elevers delaktighet och
ansvarstagande
Lärmiljön
Arbetssätt
Kollegialt lärande
Möta elevernas
behov
Särskild stöd
Höga förväntningar
Goda relationer
Inkludering lärarförväntningar och
kamrateffekter
Forskning och beprövad
erfarenhet
Strukturerad undervisning
Introduktionsperioden….
…mål, återkoppling, entreprenörskap, digital
kompetens, hälsa, diskriminering, kränkande
behandling, systematiskt kvalitetsarbete,
dokumentation, jämställdhetsfrågor, kollegial
samverkan, språkutveckling,
funktionsnedsättningar, hållbar utveckling,
etiska frågor, vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet, trygghet, entusiasm,
integrering, förväntningar…
Synliggör lärandet systematiskt
och långsiktigt
Introduktionsperioden och diskussioner om
pedagogisk skicklighet kan vara grund i det
systematiska arbetet med planering,
uppföljning och utveckling av undervisningen
och utbildningen.
Använd de rutiner och
den dokumentation som
skapas i andra
sammanhang.
Distansundervisning
Inte realtid
Eleven kan vara på annan plats än i skolan
Stöd av handledare
Går över kommungränserna
Regleras för Torsås, Emmaboda och Liber
Hermods
Fjärrundervisning
Realtid
Eleven är på sin skola
Stöd av handledare
Flera elever på olika skolor kan undervisas
samtidigt
Inom kommungränserna
Ingen reglering finns
Socialstyrelsens vägledning
Placerade barns hälsa och skolgång
Stöd till rektor m.fl.
Samverkan med Soc, Polisen, hälso- och
sjukvården m.fl.
Soc kontaktpersoner
– skolfrågor med
fosterföräldrar
Avslut
I kristallkulan
•
•
•
•
•
•
Nyanlända
Yrkesutbildningar
Evidensbaserad skola
SYV
Utökad timplan i matematik
Det kompensatoriska uppdraget
???????????????????????
Betyg åk 4
Korta yrkesutbildningar
Leg. för yrkeslärare
Erasmus for all
IT
Språk
10-årig skolplikt
Mindre klasser
Vad krävs för att skolutvecklingen
ska lyckas?
Huvudmännen måste skapa förutsättningar för
skolledarna att
Fokus på mål och resultat
• låta lärarna pröva och utvärdera
Skriv text, lägg in bilder/diagram
undervisningsmetoder,
• strukturera kvalitetsarbetet,
• organisera introduktionsperioden och
• effektivisera arbetsorganisationen och ge rätt
kompetensutveckling.
Följ oss
www.skolverket.se
Mejla mig gärna
[email protected]
Download