Beslut KS 2016-06-01Budgetuppföljning per 30 apri

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2016-06-01
Kommunstyrelsen
KS § 236
Dnr KS 2016/3
Budgetuppföljning per 30 april 2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 (KF § 42) att de tre huvuduppdragen och
servicestöd ska lämna ekonomiska avvikelserapporter per den 29 februari, 30 juni och 31
oktober. Rapporteringen ska ske till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen.
KF beslutade samtidigt att en konsoliderad uppföljning av ekonomi och verksamhet inklusive
måluppföljning för hela kommunen ska ske vid tre tillfällen, 30 april, 31 augusti (delårsbokslut)
samt 31 december (årsredovisning). Dessa rapporteringar inkluderar även koncernbolagen.
Rapportering ska ske till ansvarig nämnd samt till kommunstyrelsen.
Till kommunfullmäktiges fyra övergripande mål är kopplat 52 nämndmål fördelade över alla
nämnder (kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, myndighetsnämnden och
överförmyndarnämnden). Prognosen för helåret 2016 är att 49 mål helt eller delvis uppfylls
(94 %) och att 3 mål (6 %) ej uppfylls.
Helårsprognosen för driftredovisningen visar ett positivt resultat på 31,7 mnkr för den
skattefinansierade verksamheten. Det är 20,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 11,2
mnkr. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är helårsprognosen -2,8 mnkr, vilket är
2,0 mnkr högre än budgeterat. Detta eftersom det i år är budgeterat ett negativ resultat på -4,8
mnkr, då det sedan tidigare finns en skuld till abonnenterna som vid bokslutet 2015 uppgår till
19,7 mnkr.
Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 143,9 mnkr för den skattefinansierade
verksamheten. Det är 29,1 mnkr lägre än det budgeterat. För den avgiftsfinansierade VAverksamheten är helårsprognosen 81,5 mnkr, vilket är 7,6 mnkr lägre än budgeterat.
Beslutsunderlag
Uppföljning per 30 april 2016
Bilaga 1 EU-projekt Agila Ängelholm
Bilaga 2 EU-projekt Life on PromethEUs
Bilaga 3 EU-projekt Erasmus+, Frankrike 2016
Yrkanden
Eva-Lotta Friberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg:
att
uppdra åt huvuduppdrag Lärande och familj (välfärdsnämnden) att till kommunstyrelsen med start
från och med juni 2016 lämna månadsvis ekonomisk avvikelserapport samt redovisning av vidtagna
åtgärder för att nå en budget i balans
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2016-06-01
Kommunstyrelsen
att
uppdra åt huvuduppdrag Lärande och familj (kommunstyrelsen) att till kommunstyrelsen med start
från och med juni 2016 lämna månadsvis ekonomisk avvikelserapport samt redovisning av vidtagna
åtgärder för att nå en budget i balans
Stig Andersson (EP), Ola Carlsson (M), Jim Brithén (-) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i
yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna Uppföljningen för april 2016,
att
notera projektredovisningarna för de tre EU-projekten.
att
uppdra åt huvuduppdrag Lärande och familj (välfärdsnämnden) att till
kommunstyrelsen med start från och med juni 2016 lämna månadsvis ekonomisk
avvikelserapport samt redovisning av vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans,
samt
att
uppdra åt huvuduppdrag Lärande och familj (kommunstyrelsen) att till
kommunstyrelsen med start från och med juni 2016 lämna månadsvis ekonomisk
avvikelserapport samt redovisning av vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans.
_____
Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
Huvuduppdrag Lärande och familj
Servicestöd, Ekonomi & kvalitet
Just. sign.
Utdragsbestyrkande