Ekonomisk rapport januari-oktober 2015 och efterfrågan av

advertisement
Förskolenämnden
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-17
§ 67
Dnr: FN-0323/2015
Ekonomisk rapport januari-oktober 2015 och efterfrågan av
förskoleplats för Förskolenämnden
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 10 november 2015.
Sammanfattning
Förskolenämnden redovisade ett överskott på 17,8 mnkr tom oktober 2015.
Överskottet förklaras framför allt av lägre volym. Analysen av volymen baseras på
senaste befolkningsprognoser och faktiskt utfall.
De kommunala förskolorna har ett underskott på 0,2 mnkr. Centrala poster har ett
överskott på 0,9 mnkr. Resten av överskottet på 17,1 mnkr förklaras framför allt av
lägre volym.
Prognosen för förskolenämnden 2015 pekar på ett överskott med 18,0 mnkr.
Den främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit lägre än den
budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån.
Antalet barn inom förskolan blev lägre än budgeterat under 2015. Detta var
förväntat och är den största orsaken till årets ekonomiska resultat för nämnden.
I prognosen för det förväntade antalet barn i förskolan, som uppdaterats utifrån nya
kösituationen och befolkningsprognosen, redovisas en minskning med cirka 222
barn under hösten tom oktober i förhållande till budget 2015 (medeltalet) och
ökning med 58 barn i förhållande till utfallet 2014 (medeltalet).
De senaste årens befolkningsprognoser har visat sig vara osäkra och det har för
förskolenämnden lett till överskott beroende på volym.
Inför budget 2016 kommer att ske översyn av de faktorer som ligger till grund för
befolkningsprognos och därmed volymberäkning av antalet barn till stadens
förskolor.
Det finns redan ett samarbete med stadsledningskontoret i syfte att för bättra
prognoser och transparens i underlagen enligt den nya styrmodellen.
Barn- och utbildningsförvaltningen följer noggrant den ekonomiska utvecklingen
för resultatenheterna. De resultatenheter som prognostiserar minusresultat
upprättar åtgärdsplaner med en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att
vända resultatet och uppnå ekonomisk balans. Åtgärdsplanerna följs upp
kontinuerligt under hösten och sammanställning av handlingsplanerna redovisas i
helårsbokslutet.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
3 (8)
Förskolenämnden
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-17
Efterfrågan på förskoleplatser i oktober 2015
Alla som har efterfrågat förskoleplats t.o.m. oktober 2015 har erbjudits plats
Förskolenämndens beslut
1. Den ekonomiska rapporten med efterfrågan på förskoleplats godkänns och
översänds till kommunstyrelsen.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
4 (8)
Download