Handläggare: Anders Kajbring

advertisement
A
B
C
D
E
Teknik- och miljöavdelningen
Bromma
Tjänsteutlåtande
stadsdelsförvaltning
sid 1 (4) 2004-02-20
Dnr 348-03-402
Handläggare: Anders Kajbring
Tfn: 08-508 06 404
[email protected]
Bromma stadsdelsnämnd
Nya förskoleavdelningar på Ulvsunda Slottsväg 19
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden begär i detta genomförandeärende centrala
stimulansbidrag med 0,6 mnkr för två nya förskoleavdelningar samt
slutligen 0,5 mnkr för startkostnader, för lokaler på Ulvsunda Slottsväg 19.
Stadsdelsnämnden ger i uppdrag till stadsdelsdirektören att teckna nytt
hyreskontrakt för förskolan på Ulvsunda Slottsväg 19.
Box 206, 161 26 Bromma, Besöksadress: Tunnlandsvägen 95
ABCDE
Dnr 510-03-303 sid 2 (4)
Bertil Östberg
stadsdelsdirektör
Monica Ulvede
avdelningschef
Annica Lagerqvist
avdelningschef
Sammanfattning
För att klara ökningen av antalet barn som önskar förskola samt för att
minska antalet barn i barngrupperna har stadsdelsnämnden i ärende Dnr
530-02-324 beslutat omdisponera fritidshemmet på Ulvsunda Slottsväg 19
till en förskola med två avdelningar.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats i samråd med den berörda förskolans ledning,
personal och föräldraråd. Beredning av ärendet har skett i förvaltningens
lokalråd, förskoleavdelning samt teknik- och miljöavdelningen.
Alla parter har ställt sig positiva till den planerade utbyggnaden.
Bakgrund
Förvaltningen bereder fortlöpande aktuella lokalärenden i ett
avdelningsövergripande lokalråd som på ett effektivt sätt prövar olika
förslag och lösningar oavsett verksamhetsområden och gränser.
Mest angeläget är just nu att skapa ytterligare förskoleavdelningar på såväl
kort som lång sikt. För att klara minskningen av barngruppernas stolek och
det ökade behovet av platser behövs ytterligare avdelningar inom Bromma.
Ett viktigt bidrag är då de avdelningar som vi planerar för på Ulvsunda
Slottsväg 19. Målet är att under 2004 bygga om fritidshemmet som idag
inte uppfyller kraven för förskolor och att kunna starta verksamheten i
slutet av 2004. Fastigheten ägs och förvaltas av Bromma
Eftermiddagshem & Barnträdgårdar ekonomisk förening. Projekteringen
har påbörjats.
ABCDE
Dnr 510-03-303 sid 3 (4)
Förvaltningens förslag
Enligt Stadsledningskontorets anvisningar utgår stimulansbidrag enligt
följande:
- 0,1 mnkr per ny förskola för beställarstöd ( inriktningsbeslut)
- 0,5 mnkr per ny förskola för förprojektering och projektering
(inriktningsbeslut)
- 0,3 mnkr per nytillkommande förskoleavdelning för
särproduktionskostnader (genomförandebeslut)
- 0,5 mnkr per ny förskola för startkostnader (genomförandebeslut)
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2003 ansökt om 1 mnkr
i stimulansbidrag för ombyggnaden av Ulvsunda Slotts väg 19. Nämnden
beviljades 0,6 mnkr i tertialrapport 2 2003. Vi kompletterar härmed i
enlighet med stadsledningskontorets anvisningar ansökan i form av ett
särskilt ärende med aktuella beräkningar.
Ulvsunda Slottsväg 19
Förvaltningen avser att under 2004 låta fastighetsägaren utföra en
ombyggnad för två avdelning på ovan angiven adress. Den budgeterade
ombyggnadskostnaden är c:a 4 mnkr, vilket ger en tillkommande hyra med
c:a 0,6 mnkr. Förvaltningens förslag är att engångsamortera c:a 2,0 mnkr
av ombyggnadskostnaden och hyresbasera den resterande delen under den
kommande hyresperioden om 10 år. Hyran för den nuvarande lokalen om
c:a 500 kvm är ca 0,6mnkr/år. Den nya hyran utifrån ovanstående
beräkning bli c:a 0,9 mnkr/år eller 1.800:-/kvm. Övriga kostnader täcks av
barnschablonen.
Tillkomsten av denna avdelning utgör ett av många bidrag i förvaltningens
strävan och arbete med att klara platsgarantin inom förskolan och att hålla
tillbaka barngruppernas storlekar. Projektet ingår i nämndens
lokalförsörjningsplan för 2004.
Stadsdelsnämnden ger i uppdrag till stadsdelsdirektören att teckna ett nytt
10 årigt hyreskontrakt för förskolan på Ulvsunda Slottsväg 19.
Bilagor
ABCDE
Dnr 510-03-303 sid 4 (4)
Bilaga 1. Skiss på förslag till ombyggnad.
Download