finansrapport - Västerås stad

advertisement
Internbanken Västerås stad
FINANSRAPPORT
2017-03-31
Internbanken
Sammanfattning av månaden
Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 87 mnkr till 1 376 mnkr
från föregående månad.
Upplåning: Har ökat med 290 mnkr till totalt 9 097 mnkr .
Utlåning: Utlåningen via styckelån samt kontokreditssystemet har ökat
med 45 mnkr till totalt 8 800 mnkr.
Likviditetsreserven: Reserven täckte vid månadsskiftet den kommande
månadens förfall. Västerås stad har även 2 000 mnkr i outnyttjade backup faciliteter och vi ligger med god marginal inom Finansriktlinjerna.
Pensionsfonden: Marknadsvärdet har stigit med 8 mnkr till 857 mnkr.
Total värdeförändring i år är +27,4 mnkr. Real värdeökning de senaste
fem åren är 9,0%/år. Målet är minst 3%/år.
Övrigt:
Kreditbetyg (rating): Kreditvärderingsinstitutet S&P Global har i mars
bekräftat stadens kreditbetyg till högsta möjliga, AAA med stabila
utsikter. Betyget motiveras främst av att den finansiella styrningen av
koncernens låneskulder är "mycket stark". Största risken framöver är
koncernens skuldökning.
Banktillgodohavanden: Likviditetsreserven, inklusive stadens egen
kassa, (1 710 mnkr) placeras nu till negativ ränta. Då bankerna infört
negativa räntor så ligger vi nära de limiter per bank som är fastställda i
Finansriktlinjerna, för att vi ska undvika att betala för mycket för att ha
pengar på banken.
Gröna obligationer: I november gavs Västerås första Gröna obligation
på 750 mnkr ut.
Norsk obligation: I mars så gav Västerås stad ut sin första norska
obligation. Efter en lyckad investerarresa till Oslo så emitterades 500
miljoner norska kronor på en mycket bra nivå jämfört med den svenska
Internbanken Västerås stad
Räntebärande nettotillgång
Stadens räntebärande nettotillgång är de räntebärande tillgångarna (exkl förlagslån), minus de
räntebärande skulderna
1 600
1 376
Citybanan - 53mnkr
1 400
Byggbonus +41
+60 tomrätter
1 200
1 000
Pensionsavg -129
Skatt + ca 20
Fastighetsförsäljn
+70
800
Tomträtter +57
- 40 slutskattKPA -123 mnkr
- 53 citybanan
- 82 FK levbetalningar
600
400
200
mar-17
jan-17
nov-16
sep-16
jul-16
maj-16
mar-16
jan-16
nov-15
sep-15
jul-15
maj-15
mar-15
jan-15
nov-14
sep-14
jul-14
maj-14
mar-14
jan-14
0
Kassasreserv
Västerås stad ska hålla en reserv som vid normala marknadsförutsättningar ska täcka den kommande månadens
låneförfall. Kassareserven består av obunden bankinlåning samt checkkrediter.
MSEK
2 500
2 000
1 500
Kassareserv
1 000
500
0
mar-15
jun-15
sep-15
dec-15
mar-16
jun-16
sep-16
dec-16
mar-17
Internbanken Västerås stad
Utlåning
Internbanken lånar ut pengar till de kommunala bolagen dels genom kontokrediter, samt genom enskilda lån, till
marknadsmässiga villkor
MSEK
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
Mimer
Mälarenergi
Mälarenergi Block 6
2 000
Övriga bolag
1 500
1 000
500
0
jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 nov-15 mar-16 jul-16 nov-16 mar-17
· Mimers upplåning ökade med 90 mnkr från föregående månad. Mimer har förlängt sin
kapitalbindning med två längre lån, ett på 3,5 år och ett på 5 år.
· Mälarenergi har minskat sin totala upplåning med 38 mnkr från föregående månad.
Kapitalbindning Kontokredit
Räntebindning Kontokredit
*De röda strecken visar tillåtet intervall enligt Finansriktlinjerna.
Internbanken Västerås stad
Upplåning
Internbanken lånar upp pengar för utlåning till de kommunala bolagen genom kapitalmarknaden samt genom
traditionella banklån. Kommuncertifikat (KC) och European Commercial Papers (ECP) är löptider under ett år,
och Medium Term Notes (MTN) gäller löptider längre än ett år.
MSEK
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
Övriga banker o institut
5 000
MTN (Ram 6 000)
4 000
ECP (Ram 5 000)
3 000
KC (Ram 4 000)
2 000
1 000
0
mar-15
jul-15
nov-15
mar-16
jul-16
nov-16
mar-17
· All upplåning i utländsk valuta säkras med hjälp av valutaterminer vilket ger en 100 %
effektiv säkring.
· Totalt har Västerås stad en låneskuld på 9 098 mnkr, inkl utnyttjande av checkkredit på
koncernkonto (vilken vid månadsskiftet var 0 mnkr).
· Västerås stad har under året fortsatt kunna låna pengar på kapitalmarknaden till mycket
bra villkor.
Internbanken Västerås stad
Pensionsfonden
Marknadsvärde
mkr
900,0
800,0
Jämförelseindex enl
placeringsregler
700,0
Insatt kapital
600,0
Marknadsvärde
856,9
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Värdeförändringen i Pensionsfonden uppgår hittills i år till +27,4 mnkr, vilket motsvarar +3,3 %
(vilket är 0,4 % bättre än jämförelseindex enligt placeringsreglerna).
Andelen aktier hålls på en relativt hög nivå, inom den tillåtna limiten, då räntor är på historiskt låga
nivåer och därmed genererar en låg avkastning.
Tillgångsfördelning
Min/Max
Likviditet
5,5%
Normal
Aktier
59,5%
Räntor
35,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Mål enligt Finanspolicyn: "Att eftersträva en stabil real värdetillväxt, uppgående till minst 3%
per år sett över rullande femårsperioder." Med real värdetillväxt menas värdeökning minus
inflation (KPI), i ett genomsnitt för de senaste fem åren.
Real värdetillväxt 2012 - 2016: +9,0%/år
100%
Download