Zamsyn Inkontinens hos barn

advertisement
1(2)
Medicinsk/omvårdnads-/rehabrutin
Zamsyn Inkontinens hos barn
Utvecklingsenheten
Margareta Nilsson
Zamsyn
Inkontinens hos barn
Ansvariga för innehållet för primärvårdens del: Linda Nilsson
Ansvariga för innehållet för barnklinikens del: Per Häggström
Vårdnivå:
Nattlig inkontinens:
Distriktsläkare:


Primär monosymptomatisk nattlig enures
(PMNE) som svarar på behandling.
Daginkontinens som svarar på basal
behandling; normaliserat
miktionsmönster med hjälp av
miktionsschema.
Remiss till BUM:






Vid all inkontinens som inte svarar på
basal behandling.
Vid inkontinens och upprepade UVI.
Vid sekundär nattlig inkontinens =
återkommande nattlig inkontinens efter
torr period på 6 månader. Ta först usticka och uteslut förstoppning.
Vid avvikelser i status.
Vid PMNE där behandling med basala
rutiner och Minirin inte gett önskad
effekt, eller för att prova larmmatta.
Åldersgräns för remiss för PMNE är 6 år,
ev något tidigare för mycket motiverat
barn.
Epidemiologi:
Urininkontinens är ett vanligt hälsoproblem hos
barn. 20% av femåringarna har inkontinens,
vilket anses som normalt ur mognadsperpektiv.
Vid skolstart är ca 90 % av barnen kontinenta
både dag- och nattetid. Tre av fyra barn som
kissar i sängen är pojkar, och ärftligheten är
tydlig.
GODKÄNT AV
GRANSKAT AV
Lisbet Gibson
Olof Englund
Delas upp i primär (aldrig varit torr nattetid 6
månader i sträck), och sekundär. Den
sekundära kan ha allvarligare bakomliggande
orsak.
Etiologi:
Orsaker till PMNE kan bl.a. vara
Ärftliga:
- djup sömn
- otillräcklig nattlig insöndring av
antidiuretiskt hormon.
Habituella:
- för stort vätskeintag på kvällen
- för få miktioner dagtid
- förstoppning
Sällan psykiska orsaker, men de sekundära
psykiska pålagringarna kan bli stora.
Daginkontinens:
Ofta mer svårbehandlat. Kan ha anatomiska och
neurologiska orsaker. Den vanligaste orsaken är
dock att barnet skjuter upp miktioner av olika
anledningar. Den viktigaste åtgärden är ofta att
normalisera miktioner och avföringsvanor med
ett miktionsschema.
GILTIGT FR O M
2017-01-20
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig
2(2)
Medicinsk/omvårdnads-/rehabrutin
Zamsyn Inkontinens hos barn
Utvecklingsenheten
Margareta Nilsson
Utredning
Medicinsk behandling:
Anamnes:
Hereditet, UVI, daginkontinens, obstipation och
miktionsmönster. (Normalt 4-6 miktioner per
dag och 1-2 per natt, och att man då vaknar.)
Är barnet motiverat att komma till rätta med
problemet?
Andra sjukdomar?
Larmmatta eller Minirin?
Behandlingarna är lika effektiva, ca 75% blir
hjälpta. Låt familjen välja. Minirinbehandling ska
utvärderas efter 2-3 veckor. Larmmatta
utvärderas efter ca 2 månader.
Status:
Längd och vikt.
Bukpalpation och PR med observans på
förstoppning, inspektion av rygg och genitalia
samt neurologi i nedre extremiteterna.
Lab: u-sticka och eventuellt odling. (Använd
inte urin från påse eller blöja för odling)
Behandling:
Hitta och behandla ev. förstoppning
Rutiner:
Normalisera miktionsmönstret med hjälp av ett
miktionsschema. Barnet ska kissa 5-6 gånger
per dag och gå på toaletten direkt det känner
sig kissnödigt. Kissa innan sänggåendet.
De flesta barn över 6 år mår bra av att sluta
med nattblöja.
Minirin (Desmopressin)
Syntetiskt ADH. Endast frystorkad tablett ska
användas. Rekommenderad dos är 120-240 g
till natten. Börja gärna med 240 g, och sänk
vid god effekt. Gör behandlingsuppehåll var
tredje till sjätte månad för att se om
”spontanläkning” skett. Viktigt att informera om
vätskekarens 1 timme innan och 8 timmar efter
tablettintag på grund av risk för
vattenintoxikation. Man kan vid god effekt av
Minirin använda det som vid behovsmedicin, då
man exempelvis ska sova borta.
Larm:
Delas ut av uroterapeut på BUM. Den består av
en larmenhet och en sensor, där sensorn
bekostas av föräldrarna. Larmbehandlingen
fungerar genom betingning, så att barnet
vaknar tidigare
och tidigare vid miktion. Det är en botande
behandling utan biverkningar, men är lite
besvärlig eftersom en förälder bör sova inne hos
barnet första tiden för att hjälpa till.
Ev. minska vätskeintag på kvällen.
Hjälpmedel:
Madrasskydd förskrivs som
inkontinenshjälpmedel.
GODKÄNT AV
GRANSKAT AV
Lisbet Gibson
Olof Englund
GILTIGT FR O M
2017-01-20
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig
Download