Drog- och brottsförebyggande presentation

advertisement
förvaltning/avdelning/enhet
Vad vi gör
Vad vi vet
Vad vi behöver veta mer om
Vad vi kan göra
förvaltning/avdelning/enhet
förvaltning/avdelning/enhet
Vad gör vi i det
drogförebyggande arbetet?
•
Minska tillgängligheten
•
Minska efterfrågan
förvaltning/avdelning/enhet
Minska tillgängligheten
•
Forskning visar att insatser som begränsar tillgängligheten ger bäst
effekt
•
På samhällsnivå: agera motpol till den växande opinionen kring
legalisering av cannabis/marijuana samt föräldrar och unga vuxnas
inställning till alkohol.
– Ex: andelen elever som dricker och mängden alkohol är den
lägsta nivån på 40 år. CAN och folkhälsorapporten rapporterar
att allt färre föräldrar köper ut och bjuder ungdomar. Den
uppskattade andelen smuggelsprit har inte minskat lika
konsekvent.
•
Krogar mot knark, Ren träning, Ansvarsfull alkoholservering, Tänk
Om, Hejdå Alkoholskador och Varannan Vatten.
förvaltning/avdelning/enhet
Minska efterfrågan
•
Påverka genom både kunskap och attityd
•
Skola, fritid och familj är viktiga arenor;
– Minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer
– Handlingsplaner som bidrar till samsyn och långsiktighet (ex
tobaksfri skoltid och vid misstanke om droganvändning)
– ANDT-undervisning som stärker förmåga att ta ställning,
värdera budskap och genomskåda myter
förvaltning/avdelning/enhet
Vad vet vi?
SBU (2015) Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos
barn och unga
- Inget manualbaserat program för skolan har visats fungera
allmänt drogförebyggande. Vissa leder till ökad konsumtion. Det
är en industri – företag tjänar pengar på dessa program. Måste
våga fasa ut de ineffektiva programmen.
- Multimodala (”samverkansprojekt”) tillgänglighetsbegränsande
insatser kan minska konsumtionen. Efterfrågebegränsande har
inga eller mycket små effekter.
- Motiverande samtal är kostnadseffektivt om andelen
intensivkonsumerande minskar med minst 2,5%
- Nya interventioner som bygger på annat än de manualbaserade
programmen måste utvecklas
förvaltning/avdelning/enhet
Vad behöver vi veta mer
om?
•
Den långsiktiga påverkan som cannabis kommer att ha på stora
populationer; psykos, schizofreni, ohälsotal
•
Kostnadseffektiva åtgärder vid tidig droganvändning
– ”Hårda tag” visats vara kontraproduktivt
• Går att se en förändring i samhället. Ex: Kriminalvårdens
tankar kring rehabilitering mot återfall, longitudinell
studie kring skolors drogpolicy
förvaltning/avdelning/enhet
Vad kan vi göra?
•
•
•
•
Minska tillgången!
Riskfaktorer
– Samhälls-, grupp- och individnivå
Skyddsfaktorer
– Samhörighet, inkludering, sociala band
Ändpunkter på samma kontinuum
– Bristande anknytning till skolan = riskfaktor
– God anknytning till skolan = skyddsfaktor
förvaltning/avdelning/enhet
Kontaktuppgifter
Drog- och brottsförebyggande samordnare
Anna Sjöholm
0451-267460
[email protected]
Drog- och brottsförebyggande arbete i Hässleholms kommun
förvaltning/avdelning/enhet
Download