Bomarsundssällskapet
Protokoll 1/2010
Styrelsemöte 1/2010
Paragraferna 1- 7
Plats: Östernäs, Jerker Örjans
Tid: 11.2.2010 kl. 19.30- 21.15
Närvarande: Ordf. Folke Karlsson, Jerker Örjans, Per-Erik Karlsson, Gunilla Sanders.
Suppleanter: Gunnevi Nordman, China Holmberg.
§ 1
Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och beslutförhet konstaterades.
§ 2
Protokolljustering
Protokoll 8/09 justerades och godkändes.
§ 3
Bomarsundsspelen
Den 2.2.2010 hölls ett inledande möte på svenska generalkonsulatet i
Mariehamn för bildande av föreningen Bomarsundsspelen r.f. Mötet diskuterade
föreningens organisering och första arbetsuppgifter.
Peter Lindbäck, (tilltänkt ordf.), åtog sig att ta fram ett förslag till stadgar och
Kent Ekberg skulle lägga fram ett förslag till organisations - och tidplan.
Gunnevi Nordman fördes fram som Bomarsundssällskapets representant i
Bomarsundsspelens r.f. styrelse.
Kent Ekberg och Mirjam Öberg redogjorde för ett utkast till handling för
musikteatern. Deras arbete fortsätter, liksom det fortsatta arbetet med att bygga
upp en ekonomi och att vidtala olika ansvarspersoner för att leda den fortsatta
verksamheten. En viktig uppgift är att snarast ta fram ett info-blad som snyggt
presenterar det planerade aktiviteterna inom ramen för Bomarsundsspelen, infobladet är nödvändigt att ha som presentation för tilltänkta sponsorer,
organisationer och övriga intressenter.
§ 4
Karlsborgsresan
Geir Henriksen hade fått en uppdaterad offert, utgående från den tidigare under
hösten 2009 antagna offerten från Williams buss Ab.
Resan som är planerad till den 24 och 25 april 2010, skulle kosta 201€ för minst
20pers, 178€ för minst 25pers och 163€ för minst 30 pers. Williams buss vill ha
besked omgående för att kunna boka upp hotell m.m. Styrelsen beslöt att ge Geir
Henriksen i uppdrag att beställa resan av Williams buss ab. Beställningen skulle
gälla minst 30 personer om det skulle gå att avboka några platser utan stora
extrakostnader, i annat ifall skulle det bokas upp för en resa med minst 25
personer.
§ 5
Årsmötet
Bomarsundssällskapets årsmöte hålls i Ålands museums filmsal den 30.3.2010
kl. 18.00 – 20.00.
Kvällens föredragshållare är Christoffer Sundman från Helsingfors, som
kommer att berätta om Mihail Borodkins bok om Kriget vid Finlands kuster
1854-1855. ”Tappra ryssar, pålitliga finnar och bedrägliga ålänningar.”
Christoffer Sundman är ättling till Borodkin i rakt nedstigande led, och höll ett
intressant föredrag om soldaternas vedermödor i Bomarsund under fästningens
uppbyggnad. Ordförande håller kontakt med Christoffer Sundman och
organiserar och bokar resorna.
§ 5forts.
Årsmötet
Förutom årsmötesförhandlingar kommer Geir Henriksen att ge en kort
information om arbetet med Bomarsundsspelen och Gunnevi Nordman att
informera om läget gällande besökscentret.
§ 6
Övriga frågor
Nästa möte hålls hos Gunilla Sanders på Töftö den 4.3.kl. 18.30, under
förutsättning att bokslutet är klart och kan undertecknas och lämnas till
revisorerna.
§ 7
Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 21.15
Folke Karlsson
Ordförande och sekreterare