Clara Nordman

advertisement
Psykologi 2 Människans utveckling GLP16 (= nya läroplanen)
Kursbeskrivning
Du bekantar dig med människans psykiska utveckling, hur den undersöks och faktorer som påverkar
utvecklingen. Särskilt viktigt är att förstå samspelet mellan biologiska, psykiska och sociokulturella
faktorer. Under kursen behandlas hela livscykeln med särskild betoning på barn- och ungdomen. Du
har också en möjlighet att fundera på din egen utveckling hittills och i framtiden.
Kursinnehåll
 utvecklingspsykologisk forskning, centrala teorier
 utvecklingsområden: fysisk-motorisk, kognitiv, emotionell, psykosocial utveckling samt
utvecklingen av jaget och jaguppfattningen
 utvecklingen under barndomen, ungdomsåren, vuxenåldern och ålderdomen
 utvecklingens kontinuitet
 biologiska och sociokulturella faktorer som påverkar utvecklingen
Kursens mål
Du ska
 känna till hur människans utveckling undersöks och kunna bedöma tillförlitligheten i sådana
undersökningar
 förstå vilken mångfald av faktorer som påverkar människans utveckling och vikten av
samspelet mellan biologiska, psykiska och sociokulturella faktorer
 förstå utvecklingens delområden och växelverkan mellan dessa
 förstå vad begreppet levnadslopp (livscykel) och utvecklingens kontinuitet innebär, och kunna
granska barn- och ungdomspsykologiska fenomen i ljuset av dessa
 förstå grundprinciperna för nervsystemets funktion, och sambandet mellan dessa och den
psykiska utvecklingen
 kunna tillämpa utvecklingspsykologisk kunskap på sitt eget och andras liv och använda denna
för att främja välbefinnandet
Arbetssätt
 Vi använder Tabletkoulus digitala material, där både texter och mångsidiga uppgifter ingår
 Läsa texter och skapa eget anteckningsmaterial
 Skriva uppsatser och göra uppgifter av varierande slag
 Diskussioner via nätet
Kurskrav
 För att få kursen godkänd krävs att tillräckligt många obligatoriska uppgifter görs; genom att
göra flera eller mer krävande uppgifter kan ett högre kursvitsord nås
 Uppgifterna lämnas in inom utsatt tid (flera av dem har deadline)
 Du förväntas ta eget ansvar
Bedömning
 En stor del av de uppgifter som lämnas in under kursens gång bedöms kontinuerligt
(uppgifterna står för ca 80 % av kursvitsordet)
 Kursprov (ca 20 % av kursvitsordet)
 Självutvärdering, i mån av möjlighet kamratbedömning under kursens gång (anonymt via
Tabletkoulus läromedel)
 Sifferbedömning 4-10
Clara Nordman
[email protected]
Download